Avanserte tema i finansregnskap og revisjon (MRR210)

Emnet er et videregående emne i finansregnskap og revisjon på masternivå. Emnet skal sette studentene i stand til å utvikle selvstendige resonnement, og anvende disse på avanserte praktiske og teoretiske problemstillinger. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MRR210

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet omhandler i sin helhet videregående tema innenfor finansregnskap og revisjon. Da emnet er videregående og bygget opp tematisk, kan innholdet endres fra år til år - innhold annonseres på Canvas i god tid før emnet starter. Emnet tar utgangspunkt i kunnskapen studentene har fra MRR100 (Finansregnskap) og tar opp videregående temaer innen internasjonale regnskapsstandarder med fokus på konsernregnskap (for eksempel konserninterne transaksjoner, virksomhetskjøp og sammenslåinger). Studentene skal kunne foreta en prinsipiell og kritisk analyse av regelverk under IFRS.

Emnet introduserer også temaet bærekraftsrapportering, og inkluderer lovkrav og standarder innenfor bærekraftsrapportering. Et økende antall bedrifter blir nå pliktige til å utarbeide bærekraftsrapportering, noe revisorer skal attestere på. I tillegg blir revisorer ofte brukt som rådgivere i prosessen med å utarbeide slik rapporteringen. Dette er et fagfelt under hyppig utvikling, og regelverket er omfattende. Dette emnet tar sikte på å gi studentene en solid introduksjon til temaet. I varierende grad vil det også være aktuelt å invitere gjesteforelesere som er eksperter på bærekraftsrapportering, enten fra praksisfeltet eller akademikere.

I tillegg vil emnet inneholde et tredje tema som vil kunne variere fra år til år. Emnet er en del av et campusbasert profesjonsrettet fulltidsstudium og aktiv deltakelse på forelesninger og seminar forventes fra deltakerne. Undervisningen vil være på norsk og engelsk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført dette emnet forventes det at studenten har kunnskap om:

 • Avanserte overgripende kunnskaper i finansregnskap
 • Dybdekunnskaper om regnskapssystemet, regnskapsregulering og sentrale regnskapskonsepter og -prinsipper
 • Kunnskap om sentrale deler i regnskapsstandarder knyttet til konserninterne transaksjoner, virksomhetskjøp og sammenslåinger
 • Kunnskap om lovkrav og standarder for bærekraftsrapportering
 • Dybdekunnskap til å kritisk analysere regnskapet og identifisere skjønnsbasert manipulasjon av regnskapet fra et revisor- og brukerperspektiv

Ferdigheter

Etter å ha fullført dette emnet forventes det at studenten skal kunne:

 • Anvende konsepter og prinsipper for innregning, periodisering, måling, presentasjon og noter på praktiske regnskapsproblemstillinger
 • Analysere komplekse regnskapsspørsmål og foreta egne resonnementer
 • Utarbeide konsernregnskap og håndtere konserninterne transaksjoner, virksomhetskjøp og sammenslåinger
 • Identifisere sentrale problemstillinger innenfor bærekraft, og vurdere om selskaper rapporterer innenfor gjeldende regelverk
 • Lese og vurdere et selskaps bærekraftsrapport
 • Formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • Reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
 • Presentere og diskutere selvstendige analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger alene eller som deltaker i gruppe

Forkunnskapskrav

MRR100 Finansregnskap
Eller tilsvarende.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer - 1), Godkjent kalkulator, Lovdata,

1) Regnskapsstandarder (norsk eller engelsk versjon)

Ordinær eksamen arrangeres både vår og høst.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

2 individuelle innleveringer
Emnet har obligatorisk arbeidskrav i form av to individuelle skriftlige innleveringer. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Gordon Mwintome

Studieprogramleder:

William Gilje Gjedrem

Arbeidsformer

Undervisning er basert på omtrent 45 timer med forelesninger.

Åpent for

Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS
Regnskap og revisjon - masterstudium Økonomi og administrasjon - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto