Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser (PET575)

Emnet i Automatisert boring og modellering gir detaljert kunnskap om matematiske bore-modeller, boredata, automatisert boreteknikker og metoder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PET575

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet gir detaljert kunnskap i statiske og dynamiske modeller og simuleringsverktøy; styrker programmeringskompetanse; introduserer dataanalyse og forbedringsmetoder for data; introduserer reguleringsteknikker og automasjonssystemer; demonstrasjon av laboratorium for automatiserte systemer og operasjoner.

Justeringer av planen kan forekomme.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette kurset skal studenten:
 • Kjenne til metoder for å modellere systemer
 • Kunne forstå hva boredata kan brukes til og ha kjennskap til metoder for å bearbeide data
 • Ha kjennskap til kontrollteori og observatørdesignmetoder
 • Ha kunnskap om teknologi og prosess knyttet til automatisert systemer
 • Kunne utføre enkel programmering i Matlab eller Python 
 • Kunne behandle og analysere data
 • Kunne implementere kontrollstrategier for automatiserte systemer 
 • Kunne utføre sanntidssimuleringer av operasjoner ved bruk av softwareverktøy
 • Ha generell innsikt i avanserte teknikker for automatisert boring som og kan ha anvendelse for andre fagområder
 • Ha innsikt i hvordan laboratorier og moderne  dataverktøy kan brukes for å studere og gi innsikt i automatiserte boreprosesser
 • Generell programmeringskompetanse som kan være nyttig i forskjellige yrker

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Fysikk, matematikk, mekanikk, kybernetisk, brønn/boring fag og enkel programmering i  for eksempel Matlab eller Python

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Standard kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innlevering

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Dan Sui

Instituttleder:

Øystein Arild

Arbeidsformer

Klasseromsundervisning, individuelle oppgaver/gruppearbeid, presentasjoner, lekser, prosjekt, besøk til lokale laboratorium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Videregående brønnteknologi (PET525_1) 5

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Computational Engineering - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto