Kunstfagdidaktikk II (PPU411)

Emnet omfatter ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet, bl.a. aktuelle læreplaner, lærer- og elevrollen, faglærerens ansvar og oppgaver, profesjonsetiske problemstillinger, samt faglige og didaktiske spørsmål knyttet til pedagogisk FoU-arbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU411

Versjon

2

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Kunstfagdidaktikken tar for seg ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet og er felles for musikk-, danse-, teater- og dramastudentene. Kunst- og kulturfagenes plass og rolle i opplæringssystemet og faglærerens profesjonalitet og yrkesfunksjoner er sentrale temaer innenfor emnet.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Kunnskap

 • ha kunnskap om didaktiske, estetiske og kunstfilosofiske grunnbegrep i tenkning, legitimering og argumentasjon omkring kulturpolitisk og kunstpedagogisk virksomhet
 • ha god kunnskap om ulike former for vurdering i kunstfag
 • ha inngående kunnskap om forskning i- og med kunst
 • ha inngående kunnskap om sentrale forskningsmetoder i kunstfag

Ferdigheter

 • kunne kritisk presentere ulike syn på læring og undervisning i kunstfagene
 • kunne bruke didaktiske, estetiske og kunstfilosofiske grunnbegrep i tenkning, legitimering og argumentasjon omkring kulturpolitisk og kunstpedagogisk virksomhet
 • kunne analysere sentrale læreplaner og utvikle/utforme lokale læreplaner som grunnlag for planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og vurdering av kunstfagundervisningen

Generell kompetanse

 • orientere seg i og forholde seg analytisk og kritisk til aktuell faglitteratur og å utvikle egen praksis
 • kunne bidra i fagfelleprosesser med medstudenter på støttende måter
 • kunne reflektere over og delta i diskusjoner rundt faglige, fagdidaktiske og etiske utfordringer i utøvende og skapende kunstfag
 • kunne begrunne undervisning med grunnlag i aktuelle læreplaner og ulike rammefaktorer

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Nærmere opplysninger om innholdet i mappen gis ved semesterstart. For øvrig viser vi til Eksamensforskriften for Universitetet i Stavanger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fremmøte til ordinær undervisning
Det er obligatorisk fremmøte til all undervisning i henhold til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Faglærer:

Mari Flønes

Studiekoordinator:

Per-Erik Petersen

Arbeidsformer

Undervisningen i emnet foregår ved klasse og gruppeundervisning bestående av forelesninger, diskusjoner, seminarvirksomhet, kollokvie/gruppe-arbeid, og prosjektarbeid. Undervisningen foregår hovedsaklig i vårsemesteret.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto