Pedagogikk II (PPU505)

Emnet omfatter ulike historiske, filosofiske og samfunnsmessige perspektiv på utdanning og oppdragelse, likeverdig og tilpasset opplæring, klasseledelse, estetiske problemstillinger, aktuelle vitenskapsteoretiske og forskningsbaserte temaer, samt faglige og didaktiske spørsmål knyttet til pedagogisk FoU-arbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU505

Versjon

2

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer og ulike perspektiver på likeverdig og tilpasset opplæring/spesialundervisning. Pedagogisk idéhistorie og innføring i estetiske og kunstfaglige grunnbegreper inngår i emnet, samt prinsipper for kompetanseutvikling i musikk, dans, teater og drama hos barn og unge.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som skal sette vedkommende i stand til å:

Kunnskap

 • gjøre rede for lærerens oppgaver med vekt på klasseledelse og et inkluderende læringsmiljø
 • kunne gjøre rede for yrkesetikk, yrkesetiske holdninger og hvilke etiske valg en lærer står overfor i det pedagogiske arbeidet
 • ha inngående kjennskap til lærerens ansvar og forpliktelser i henhold til gjeldende lover og retningslinjer for profesjonsutøvelsen
 • ha en inngående kjennskap til ulike sider ved faglærerrollen og faglærerens oppgaver i et helhetlig og samordnet opplæringssystem
 • ha kunnskap om pedagogisk idehistorie og estetiske hovedretninger i kunstpedagogisk virksomhet
 • kunne forstå historiske, sosiale og kulturelle betingelser og den verdimessige basis for utdanning og oppdragelse
 • kunne forstå prinsippene og å kunne tilrettelegge for likeverdig og tilpasset opplæring
 • kunne tilpasse og differensiere lærestoff, læringsaktiviteter og arbeidsformer til ulike situasjoner og elevforutsetninger
 • kunne forstå hvilken betydning estetiske opplevelser og erfaringer kan ha for barn og unges identitetsutvikling
 • ha kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep
 • ha kunnskap om samiske forhold

Ferdigheter

 • drøfte lærerrollen med utgangspunkt i ulike pedagogiske grunnsyn og klasseledelse
 • kunne forstå endringer i lærer- og elevrollen ut fra et historisk, filosofisk og samfunnsmessig perspektiv og å kunne reflektere over hvordan disse rollene endrer seg i takt med samfunnsutviklinga
 • drøfte hvordan lærere kan reflektere over yrkesetiske dilemmaer, ulike verdier og etiske valg som grunnlag for arbeidet sitt med undervisning, og i det sosiale samspillet med elevene
 • drøfte hvordan lærere kan reflektere over etiske utfordringer og dilemmaer i et mangfoldig og flerkulturelt samfunn
 • kunne analysere og vurdere estetiske problemstillinger og utfordringer med tanke på undervisning av ulike målgrupper
 • drøfte differensierte undervisningsopplegg opp mot tilpasset opplæring for ulike elevgrupper med vekt på menneskeverd, identitet og kulturelt mangfold
 • kunne identifisere særskilte behov og utfordringer hos barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep

Generell kompetanse

 • kunne reflektere kritisk over profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger og utfordringer i hverdagen
 • kunne bygge gode relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med kolleger og andre aktuelle aktører i skoleverk og kulturliv
 • ha noe kjennskap til samenes og andre norske minoriteters vilkår og vise respekt for ulikheter og tradisjoner i et mangfoldig og flerkulturelt samfunn
 • kunne søke, behandle og vurdere informasjon, samt anvende resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagområde/egen praksis
 • kunne delta i faglig og pedagogisk utviklingsarbeid og frembringe ny forskningsbasert kunnskap i faget

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Oppgave og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
FoU-oppgave (individuell) 3/5 Bokstavkarakterer
Muntlig eksamen 2/5 30 Minutter Bokstavkarakterer

Omfang oppgave 6000 ord (+-10%)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

All undervisning i emnet er obligatorisk. Det kan innvilges inntil 20% fravær i henhold til fraværsreglementet for utøvende kunstfag. Fravær ut over dette vil medføre tap av retten til å møte til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent av faglærer.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kari Marie Manum

Studiekoordinator:

Per-Erik Petersen

Arbeidsformer

Periodiske samlinger med forelesninger, seminarvirksomhet, kollokvie-/gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning på prosjektarbeid, dialoger/diskusjoner. Undervisningen foregår hovedsaklig på vårsemesteret.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto