Examen Philosophicum - IMS (SVEXPHIL)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

SVEXPHIL

Versjon

6

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale filosofiske spørsmål, og foreslåtte svar på disse, innenfor fire tematiske områder: 
 • Etikk: Spørsmål vedrørende moralens vesen og prinsipper for moralsk vurdering.
 • Politisk filosofi: Spørsmål vedrørende begreper av grunnleggende politisk betydning, som rettferdighet og ytringsfrihet.
 • Menneskesyn: Spørsmål vedrørende menneskets grunnleggende natur, deriblant spørsmålet om fri vilje.
 • Vitenskapsfilosofi: Spørsmål vedrørende statusen og den kunnskapsmessige egenarten til vitenskap generelt og samfunnsvitenskap spesielt.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kunnskap om grunnleggende filosofiske problemstillinger som drøftes innen disipliner som kunnskapsteori, vitenskapsfilosofi, etikk og politisk filosofi
 • Kunnskap om grunnleggende filosofiske begreper og teorier om moralsk og politisk praksis med henblikk på samspillet mellom individ og samfunn
 • Kunnskap om de ulike vitenskapenes likheter og forskjeller, fellesgrunn og egenart

Ferdigheter

 • Kunne reflektere selvstendig rundt grunnleggende problemstillinger som drøftes innen disipliner som kunnskapsteori, vitenskapsfilosofi, etikk og politisk filosofi
 • Kunne drøfte påstander og argumentere selvstendig for egne konklusjoner

Generell kompetanse

 • Ha forståelse for akademiske verdier og normer
 • Være allment orientert innen etikk og vitenskapsteori
 • Kunne forholde seg kritisk til vitenskapelig kunnskapsproduksjon

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk og engelsk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Cato Wittusen

Arbeidsformer

1.Forelesninger

2. Seminarer (gruppearbeid og gjennomgang av oppgaver i plenum)

3. Selvstudium

Seminararbeidet skal forberede studentene på eksamen gjennom å gi mulighet til fordypning i de ulike deler av emnet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Examen philosophicum (SVEXPHIL_1) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - IH/IS (SVEXPHIL_3) 10
Examen Philosophicum - IH (SVEXPHIL_2) 10
Examen Philosophicum - HH (SVEXPHIL_4) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - IØL (SVEXPHIL_5) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - IMKS (SVEXPHIL_7) 10
Examen Philosophicum - NHS (SVEXPHIL_8) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - NHS (SVEXPHIL_9) 10
Examen philosophicum for samfunnsfag (BSY141_1) 10
Examen philosophicum (BSNEXP_1) 10
Examen philosophicum (EXP100_1) 10
Examen philosophicum (EXP105_1) 10
Examen Philosophicum - IS (SVEXPHIL_10) 10
Examen philosophicum (MEXP100_1) 10
Examen philosophicum (BSP100_1) 10

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium Journalistikk - bachelorstudium Sosiologi - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium Kommunikasjon årsstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto