Tollrett og relaterte juridiske emner (TOL220)

Emnet "Tollrett og andre tollrelaterte juridiske emner" omhandler sentrale rettslige tema i vareførselsloven, tollavgiftsloven og tilhørende forskrifter. Andre tema som er relevante for praktisering av oppgaver relatert til toll, grenseoverskridende handel og vareførsel belyses også. Dette inkluderer tema innenfor strafferett og straffeprosess, immaterialrett, forvaltningsrett og menneskerettslige tema.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

TOL220

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet "Tollrett og andre tollrelaterte juridiske emner" omhandler sentrale rettslige tema i vareførselsloven, tollavgiftsloven og tilhørende forskrifter. Andre tema som er relevante for praktisering av oppgaver relatert til toll, grenseoverskridende handel og vareførsel belyses også. Dette inkluderer tema innenfor strafferett og straffeprosess, immaterialrett, forvaltningsrett og menneskerettslige tema.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha:

 • God kunnskap om materielle tollregler
 • Kunnskap om hovedtrekkene i immaterialretten
 • God kunnskap om de rettslige rammene for Tolletatens kontrollutøvelse og maktbruk
 • Kunnskap om de rettslige rammene for tverretatlig samarbeid
 • Kunnskap om strafferettslige bestemmelser i vareførselsloven og tollavgiftsloven og grunnleggende forståelse av strafferett
 • Kunnskap om relevante straffeprosessuelle regler
 • Innsikt i relevante emner innen menneskerettigheter, derunder personvern

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha følgende ferdigheter:

 • Kunne praktisk anvende grunnleggende prinsipper og regler fra Tolletetatens arbeidsområde
 • Kunne forklare hvordan vareførselen til og fra tollområdet skal foregå
 • Kunne redegjøre for reglene om vareførselen og sammenhengen mellom dem
 • Kunne beskrive hvordan Tolletaten ivaretar lover og regler og deres rolle i samfunnet
 • Identifisere administrative og strafferettslige sanksjoner ved brudd på regler
 • Kombinere juridisk og tollfaglig skjønnsutøvelse

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha følgende generell kompetanse:

 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • ha evne til refleksjon og kritisk tenkning i yrkessammenheng
 • kunne relevante regler innenfor Tolletatens arbeidsområde
 • Kunne forklare Tolletatens forhold til øvrig forvaltning og andre aktører

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Lovdata 1)

1) Lovdata eksamensversjon

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppgave 2, Obligatorisk oppgave 1

Obligatorisk oppgave 1, Obligatorisk oppgave 2

To obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å få rett til å ta eksamen. Oppgavene kan være teori- eller praktikumsoppgaver.

Leveringsfrist angis ved emnets oppstart. Den ene av de to obligatoriske innleveringsoppgavene kan organiseres som en gruppeinnlevering. Obligatoriske innleveringsoppgaver vurderes med godkjent/ikke godkjent. Ytterligere informasjon om oppgavene vil bli opplyst om på Canvas. Utover oppgaveinnleveringene vil det ikke være obligatorisk undervisningsaktivitet, men studentene anbefales å følge all undervisning som tilbys.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Det tilbys forelesninger (på campus og on-line), seminarer og to obligatoriske soppgaver for vurdering. Studentene forventes også å jobbe selvstendig med innholdet i emnet. Fordeling av de ulike temaene gjennom semesteret vil framgå av en undervisningsplanen. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til timene.

Åpent for

Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll

Bachelor i rettsvitenskap

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto