Hopp til hovedinnhold

Hovedinstrument II - Dirigering BAM121D

BAM121D Dirigering II er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelse. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Også undervisning i biinstrument ligger i emnet. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BAM121D

Versjon

2

Vekting (Sp)

25

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå i forhold til repertoar, akkompagnement og samspill. Sjangeroverskridende aktiviteter kan være aktuelle. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.    For dirigentstudenter består emnet av flere komponenter både i tilknytning til utøving som dirigent og som utøver på eget instrument. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå i forhold til repertoar. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.
Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å: 

Generell kompetanse 

 • vise forståelse for et musikalsk forløp og formaspekter som er utdypet i forhold til ved avslutningen av BAM111, og bruke dette aktivt i innstuderingen og som grunnlag for egen fortolkning  
 • jobbe målrettet over tid og å være i stand til å fremme egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse 

Kunnskaper 

 • ha oversikt over relevant repertoar innenfor et vidt spekter av stilarter 
 • ha opparbeidet kunnskap om prøvemetodikk 

Ferdigheter 

 • demonstrere tekniske og musikalske ferdigheter på et høyere nivå enn ved avslutningen av BAM111D
 • formidle stilistisk relevante interpretasjoner  
 • demonstrere god formidlingsevne, partiturkunnskap og dirigentteknikk  
Forkunnskapskrav
Bestått BAM111D Hovedinstrument I - dirigering.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - Dirigering 1/1 15 Minutter Bokstavkarakterer

Det gjennomføres en midtveisvurdering av studentens arbeid og progresjon i emnet.Emnet vurderes sammen med emnet BAM122D. Eksamen for dirigentstudenter er en avsluttende konsert med et program på 10-15 minutter der de dirigerer et ensemble. Og en konsert der de fremfører et program på om lag 10 minutter på sitt instrument.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Tilsvarende er deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter obligatorisk, herunder ensembler som kor, blåseensembler, strykeorkester og Bjergsted jazzensemble.

Det vises ellers til UKs krav til fremmøte.

De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist.

Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Bjarte Engeset
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbaserte. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Hver student følger opp emnet med en individuell loggbok som godkjennes av hovedlærer innen oppgitt frist på vårparten.

Dirigentfag:

 • Enetimer dirigering
 • Dirigentseminar
 • Dirigentkompetanse 2 (Analyse for dirigenter og Prøveteknikk)

Instrument:

 • Enetimer instrument
 • Instrumentseminar
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto