Revisjon (MRR220)

Emnet er et introduksjonsemne i revisjon og revisjonsteori på masternivå. Emnet dekker revisjonsprosessen, internasjonale revisjonsstandarder (ISA-ene), og den grunnleggende rollen som revisor har som samfunnets tillitsperson i kapitalmarkedene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MRR220

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet gir en introduksjon til ekstern revisors regulatoriske miljø og et rammeverk for å utvikle de nødvendige ferdigheter for å jobbe som revisor inkludert:

  • Evnen til å anvende kunnskap fra dette kurset til å utvikle tekniske ferdigheter i relaterte fagfelt.
  • Evnen til å analysere relevante yrkesmessige, forskningsmessige og etiske problemstillinger, og
  • Utvise evnen til kritisk tenkning og refleksjon

En revisor forventes å kunne forstå hvordan bransjemessige problemer, prosesser, valg og etiske dilemmaer påvirkes av ulike aktørers interesser, lovgivere på både nasjonalt og internasjonalt nivå og sosiale verdier, og gjennomgå bevis, evaluere bevisenes relevans og foreta beslutninger som er i tråd med regulatoriske krav i profesjonen. Slike problemstillinger diskuteres gjennom hele emnet. En revisor må også inneha problem-løsnings-egenskaper som kan anvendes til å løse bedriftsøkonomiske relaterte problemstillinger. Slike egenskaper poengteres iløpet av emnet. Undervisningsspråket er norsk, mens eksamen kan besvares på enten norsk eller engelsk.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Forstå grunnleggende revisjonskonsepter, inkludert transaksjonsklasser, balansestørrelse og påstander.
  • Utvikle en god forståelse for hvordan man innhenter, evaluerer og anvender revisjonsbevis for å fastslå hvorvidt et finansregnskap har blitt utarbeidet i samsvar med gjeldene finansielle rammeverk
  • Utvikle en god forståelse for revisjonsprosessen som anvendes av en revisor for å utføre en revisjon

Ferdighet

  • Demonstrere god innsikt i revisors fundamentale rolle i kapitalmarkedene, inkludert innsikt i samfunnets og øvrige interessenters forventning til revisor.
  • Fastslå risiko for vesentlige feil i regnskapet, inkludert risiko for misligheter
  • Planlegge revisjonsprosessen, inkludert identifisering av risiko og kontroller, fastslå vesentlighet samt definere revisjonsstrategi som skal anvendes i revisjonen
  • Vise innsikt i hvordan en revisor avslutter en revisjon og fastslår korrekt revisjonsberetning for oppdraget.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Engelsk-norsk ordbok

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

William Gilje Gjedrem

Arbeidsformer

Emnet har forelesninger med integrerte problemløsninger og diskusjoner. Studentene skal delta aktivt i disse aktivitetene for å få fullt utbytte fra forelesningene. Studenter forventes å legge ned omtrent 280 timer for å gjennomføre dette emnet.

Åpent for

Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS
Regnskap og revisjon - masterstudium Økonomi og administrasjon - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto