Undersøkende journalistikk (BJO201)

Dagens fragmenterte og digitale medievirkelighet gjør metodevalg, kildekritikk og kildepleie viktigere, og samtidig mer komplisert, enn før. Dette emnet gir studentene økt kunnskap og innsikt i journalistiske metoder og kritisk utvelgelse av kilder. Studentene lærer og vurdere relevante kilder, samt bruke metoder og verktøy i datajournalistikk til å grave fram og avdekke nye saker.

Emnet går parallelt med emnet BJO202 Fortellende journalistikk. De to emnene er ment å utfylle hverandre, der BJO201 tar sikte på å finne, illustrere og håndtere data, mens BJO202 legger vekt på formidling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BJO201

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet er en kombinasjon av teori og praktisk prosjektarbeid. Det blir undervist i datajournalistikk med vekt på research, data-import og analyse. Undervisningen inneholder også tema som hensiktsmessig valg av kilder og journalistisk metode, samt kunnskap om statistikk og regneark. Emnet tar opp spørsmål om innsyn og offentlighet, om jakt på fakta og data, faktakontroll og undersøkende journalistikk på tvers av landegrenser og plattformer. I denne forbindelse, emnet relaterer seg til FNs bærekraftsmål 16 (Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner), og mest spesifikt på målet å sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter (16.10), å fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt (16.3), og å betydelig redusere korrupsjon og bestikkelser i alle former (16.5).

Emnet går parallelt med Fortellende journalistikk (BJO202), og må ses i sammenheng med dette.

Emnet relaterer seg til FNs bærekraftsmål 16, særlig målet om ansvarlige institusjoner (16.6), representative beslutningsprosesser (16.7) og tilgang til informasjon (16.10).

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal:

  • Ha teoretisk og praktisk kunnskap om journalistiske research-metoder.
  • Ha teoretisk og praktisk kunnskap om kildekritikk og kildepleie.
  • Ha teoretisk og praktisk kunnskap om datajournalistikk.

Ferdigheter

Studenten skal:

  • Kunne anvende og hente informasjon fra digitale databaser.
  • Kunne vise saklighet og omtanke ved valg av kilder og journalistisk metode.
  • Kunne gjennomføre systematisk leting etter kilder og dokumenter.
  • Kunne gjøre en grunnleggende statistisk analyse og presentere resultatene i et digitalt format.

Generell kompetanse

Studenten skal:

  • Ha tilegnet seg teoretisk og praktisk kunnskap om å grave fram, dokumentere og illustrere redaksjonelle saker.
  • Ha tilegnet seg økt kunnskap om å finne relevante kilder.
  • Ha tilegnet seg større praktisk kunnskap om datajournalistikk.

Forkunnskapskrav

BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1, BJO103 Redaksjonell organisering og produksjon, BJO104 Praktisk journalistikk 2

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

3 skriftlige, obligatoriske oppgaver

Obligatoriske oppgaver skal være godkjente og bestått. Det er obligatorisk deltakelse i samtlige av emnets seminarer og prosjekter.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Raul Ferrer Conill

Arbeidsformer

Forelesinger, prosjektarbeid, seminar, praktiske øvinger og innleveringsoppgaver. Emnet er del av et fulltidsstudium og kan vanskelig kombineres med fast arbeid eller annen tidkrevende aktivitet. Emnet gjennomføres i tett samarbeid med emnet Fortellende journalistikk.

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto