Fortellende journalistikk (BJO202)

Fortellende journalistikk skiller seg fra den vanlige nyhetsrapporteringen ved å bruke litterære teknikker og fortellende strukturer for å trekke leserne inn i historien. Målet med fortellende journalistikk er å underholde, opplyse og engasjere publikum, mens journalisten fortsatt opprettholder integriteten og nøyaktigheten som gjennomsyrer all journalistisk praksis. I dette emnet skal du lære fortellerteknikk og narrative virkemidler som brukes i fortellende journalistikk, samt prosessen fra idé til ferdig journalistisk produkt. Det handler om å gi stoffet en personlig stemme, om å være kreativ, og å formidle historier fra virkeligheten på en engasjerende og etisk forsvarlig måte.

Emnet går parallelt med emnet BJO201 Undersøkende journalistikk, og må ses i sammenheng med dette.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BJO202

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I fortellende journalistikk formidler journalisten historier fra virkeligheten med hjelp av litterære virkemidler. I dette emnet skal du bruke foto, levende bilder, tekst og lyd for å fortelle virkelige hendelser og fakta som en sammenhengende fortelling med karakterer, konflikt og plottutvikling. Du skal sette deg inn i ulike fortellende sjangrer, narrative virkemidler og relevant programvare. Emnet går også grundigere inn i de lengre skriftlige formatene med utvikling av et kreativt og personlig språk.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal:

 • Ha kunnskap om fortellerformer og dramaturgi for ulike plattformer.
 • Ha kunnskap om metoder og verktøy i fortellende journalistikk.
 • Ha kunnskap om relevant utviklingsarbeid innen fortellende journalistikk.

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Kunne mestre idéutvikling i tradisjonell portrett-, reportasje- og featurejournalistikk.
 • Kunne bruke et kreativt og stilsikkert språk.
 • Kunne anvende kreativ journalistisk metode til å produsere journalistiske fortellinger som inneholder tekst, video, lyd, foto, grafikk og andre multimediale elementer.
 • Kunne lære seg relevant programvare.
 • Jobbe selvstendig og levere journalistiske produkt innen gitt tidsfrist.
 • Kunne bruke faglige begrep for å vurdere og begrunne etiske valg.
 • Kunne gi og motta konstruktiv kritikk basert på faglitteratur.

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Skjerpe egen kritisk sans og formidle med spiss penn.
 • Utforske og utfolde egne kreative grenser.
 • Reflektere over publikumsperspektivet i journalistisk produksjon.
 • Kunne planlegge og gjennomføre komplekse journalistiske prosjekt.

Forkunnskapskrav

BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1, BJO103 Redaksjonell organisering og produksjon, BJO104 Praktisk journalistikk 2

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 1 Uker Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske oppgaver

Dette emnet består av forelesninger, seminarer, innleveringsoppgaver og deltakelse på muntlige gjennomganger. Obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. I tillegg må studenten bestå sju av ti analyseoppgaver i løpet av semesteret.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne (eksamen) kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20 prosent fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn (jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3) må søkes om og dokumenteres i Digital Studentekspedisjon. Ikke-gyldig fravær kan ikke være mer enn 10 prosent. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Eli Nessa

Instituttleder:

Oluf Langhelle

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, praktiske øvelser og innleveringsoppgaver, både individuelt og i grupper. Emnet er del av et fulltidsstudium og kan vanskelig kombineres med fast arbeid eller annen tidkrevende aktivitet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Journalistikk 3 (BJO220_1) 10

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto