Helsevitenskapens grunntema (MHV100)

Emnet utdyper ulike perspektiver på helse og omsorg. Helse og omsorg forstås som helsevitenskapens grunntema. De er både individnære og systemnære begrep som reflekterer prioriteringer i samfunn og helsetjeneste. Helse og omsorg henger sammen med rammebetingelser og samhandling mellom helsetjenestens ulike systemnivå. Fra dette forventes studenten å utvikle kontekstuell sensitivitet, selvstendig dømmekraft og argumentasjonsevne.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MHV100

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet omhandler de mest grunnleggende begrepene innen helse og omsorg. Begrepslig klarhet er avgjørende for empirisk forskning og avgjørende for et samfunn som i økende grad er avhengig av bevismessige påstander i helsevitenskap for finansiering og styring. Forståelse av helse og omsorg ut fra ulike teoretiske, individuelle, kulturelle, og globale perspektiver er et viktig utgangspunkt for helsevitenskap. Ulike perspektivers konsekvenser for praksis i helsetjenesten blir diskutert. Sentrale helsevitenskapelige temaområder og helse som forskningsfelt blir belyst.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap og kritisk forståelse av helsevitenskapens grunntema helse og omsorg
 • har inngående kunnskap om ulike måter å forstå helse og sykdom ut fra individuelle, kulturelle, samfunnsvitenskapelige og globale perspektiver
 • har inngående kunnskap om ulike måter å forstå omsorg ut fra ulike teoretiske perspektiver

Ferdigheter

 • kan analysere hvordan helse og omsorg og andre grunnleggende begreper om mennesker først læres i å leve et menneskeliv og deretter tas opp i helsevitenskap
 • kan analysere og vurdere sammenhenger mellom helse og omsorg
 • kan analysere hvordan det relasjonelle er grunnleggende for helse og omsorg, og hvordan dette blir gitt og mottatt i dialog
 • kan vurdere ulike begreper innen helse og omsorg
 • kan drøfte individuelle, kulturelle, historiske og globale perspektiver på helse
 • kan drøfte hvordan helse og omsorg henger sammen med rammebetingelser og samhandling mellom helsetjenestens ulike systemnivå
 • kan argumentere skriftlig for en konklusjon i helsevitenskapens grunntema

Generell kompetanse

 • kan kritisk vurdere og analysere vitenskapelige tema knyttet til helse
 • kan reflektert anvende kunnskap om helse og omsorg i daglig praksis i samfunn og helsetjeneste
 • kan kommunisere problemstillinger knyttet til helse og omsorg som forskningsfelt og forhold som har innflytelse på helse og omsorg i samfunn og helsetjeneste
 • kan argumentere for hvilke konsekvenser ulike forståelser av helse og omsorg kan ha for forskning og praksis i samfunn og helsetjeneste
 • kan analysere empirisk forskning knyttet til sentrale helsevitenskapelige temaområder
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen helseforskning og i helse- velferds- og omsorgstjenester

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 7 Dager Bokstavkarakterer Alle

Omfang: 3000 ord (+/- 10%)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppearbeid med fremlegg

Gruppearbeid med fremlegg

Ad. 1: Studentene som ikke innfrir den obligatoriske aktiviteten, må etter avtale med fagansvarlig skrive et fagnotat. Fagnotatet må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Kristin Akerjordet

Emneansvarlig:

Kristine Rørtveit

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid vil inngå som arbeidsformer. Det legges stor vekt på selvstudier. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom student og lærer er de bærende elementer i de pedagogiske arbeidsformene.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Helsevitenskap I: Helse - ulike forståelsesformer (MHV144_1) 10

Åpent for

Helsevitenskap - Masterstudium

Kandidater med relevant bachelorutdanning innen helse- og sosialfag kan søke om opptak til emnet.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto