Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie (MOP220)

Emnet skal gi studenten inngående kunnskap og forståelse for å kunne utøve operasjonssykepleie i komplekse og akutte situasjoner. Studenten skal etablere en handlingsberedskap til å kunne fungere selvstendig og opptre som funksjonsdyktig operasjonssykepleier. I emnet kombineres sykepleie-, medisin-, og helsevitenskapelig kunnskap i følgende kompetanseområder; fag og profesjon, klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse, faglig ledelse og samhandling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MOP220

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Avansert operasjonssykepleie
 • Traumatologi og traumebehandling
 • Beredskap og krisehåndtering
 • Stress- og mestringsstrategier
 • Organdonasjon
 • AHLR sertifisering
 • Veiledning og pedagogiske prinsipper

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om stressreaksjoner, mestringsstrategier og hvordan arbeidsbelastninger kan forebygges og reduseres
 • inngående kunnskap om traumatologi og traumebehandling
 • inngående kunnskap om operasjonssykepleierens rolle ved beredskap- og krisehåndtering ved større ulykker, pandemi, terror og i krigs- og katastrofeområder
 • inngående kunnskap innen avansert hjerte/lungeredning
 • inngående kunnskap om pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning til kollegaer og studenter
 • inngående kunnskap om ressursbruk, prioriteringer og bærekraft i operasjonsavdelingen

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • bruke pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise studenter og kollegaer i faglige og etiske utfordringer
 • anvende digital kompetanse og relevant teknologi

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • anvende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere akutte situasjoner på en sikker og trygg måte i samarbeid med andre profesjoner og tjenester
 • innhente og tilpasse spesialisert kunnskap fra relevante fagområder og anvende kunnskapen i utøvelsen av operasjonssykepleie
 • bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser i klinisk praksis

Forkunnskapskrav

MOP210 Operasjonssykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse, MOPP10 Operasjonssykepleie – praksis 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% oblgatorisk nærvær i undervisningen
Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75 %. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50 %. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Forelesning, digital undervisning, gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, simulering, bruk av læringsplattformen CANVAS og selvstudium. Emnet har et arbeidsomfang på ca 150 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Operasjonssykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP121_1) 5

Åpent for

Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto