Pedagogikk (PPU500)

Emnet tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer og ulike teoretiske og praktiske tilnærminger til læring og utvikling, motivasjon, kreativitet, sosialisering og gruppepsykologi.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU500

Versjon

3

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet har et hovedfokus på teorier om læring og utvikling, motivasjon, sosialisering, gruppepsykologi, kommunikasjon, kreativitet, lek og kreative prosesser, og kroppslig læring.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studenten ha tilegnet seg relevante kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Kunnskap

 • ha kunnskap om barn- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • ha kunnskap om kommunikasjon og gruppeprosesser
 • ha kunnskap om ulike motivasjonsteorier
 • ha kunnskap om sentrale teorier knyttet til kreativitet og kreative prosesser, og sentrale retninger innenfor musikkpsykologien, dramatisk lek og kroppslig læring

Ferdigheter

 • drøfte ulike perspektiv på læring generelt, og læring av kunstfag spesielt
 • drøfte ulike motivasjonsteorier i forhold til enkeltelever og grupper av elever i undervisningsarbeidet
 • drøfte hvordan man kan legge forholdene til rette for god kommunikasjon og samarbeid mellom enkeltpersoner og personer i grupper
 • drøfte kreativitetsteorier og kreative prosesser i en kunstpedagogisk kontekst

Generell kompetanse

 • vise inngående kunnskap om læring og utvikling for tilrettelegging av undervisningsarbeidet
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket
 • drøfte ulike yrkesetiske problemstillinger og hvilke etiske valg en lærer kan stå overfor i det pedagogiske arbeidet

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 5 Dager Bestått/ Ikke bestått

Hjemmeeksamen: 3000 ord (+-10%)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Mappe: 4 - 6 sider

Arbeidskrav: Mappelevering og obligatorisk oppmøte i undervisning.

Mappeoppgaver, 3000 ord (+-10%). Nærmere opplysninger om innholdet i mappen gis ved semesterstart.

All undervisning i emnet er obligatorisk. Det kan innvilges inntil 20% fravær i henhold til fraværsreglementet for UK. Fravær ut over dette vil medføre tap av retten til å møte til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent av faglærer.

Fagperson(er)

Faglærer:

Mari Flønes

Studiekoordinator:

Per-Erik Petersen

Arbeidsformer

Periodiske samlinger med forelesninger, seminarvirksomhet, kollokvie-/gruppearbeid, diskusjoner.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto