Forskningsmetode, hermeneutikk og etikk (MEN155)

Emnet gir en oversikt over sentrale spørsmål innenfor den hermeneutiske tradisjonen, forskningsetikk og sentrale metodologiske tradisjoner i samfunnsvitenskapen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MEN155

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir en oversikt over sentrale spørsmål innenfor den hermeneutiske tradisjonen. Sentralt i denne sammenhengen er spørsmål om hvordan grunnlaget for forståelse og fortolkningers gyldighet. Emnet gir også en innføring i normativ etikk og en oversikt over viktige forskningsetiske problemstillinger innenfor samfunnsvitenskapelig forskning.

I tillegg gir emnet en innføring i de mest sentrale metodologiske tradisjoner i samfunnsvitenskapen, de viktigste elementene som inngår i et forskningsdesign, hvilke vurderinger som ligger bak valg av forskningsdesign og valg av metoder for å samle inn og analysere data.

For fullt utbytte forutsettes det at studenten leser pensumtekstene og deltar på forelesningene. Arbeidet med hjemmeeksamen vil gi kandidaten øvelse i å redegjøre for vitenskapsteoretiske og etiske/beslutningsteoretiske problemstillinger, noe som vil styrke kandidatens evne til reflektere over egen forskning (bl.a. i arbeidet med masteroppgaven) i et vitenskapsteoretisk og etisk perspektiv.

Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Læringsutbytte

Ved avslutningen av emnet forventes det at studenten har oppnådd følgende: 

Kunnskaper 

 • har avansert kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger innenfor den hermeneutiske tradisjonen.  
 • er fortrolige med begreper og posisjoner i normativ etikk. 
 • har inngående innsikt i sentrale forskningsetiske problemstillinger. 
 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom vitenskapsteoretisk ståsted og forskningsdesign på en utførlig måte.  
 • kan gjøre rede for ulike forskningsdesign og metodologiske tradisjoner i samfunnsvitenskapen. 

Ferdigheter 

 • kunne reflektere over egen forskning i et hermeneutisk perspektiv. 
 • kunne reflektere over egen forskning i et etisk perspektiv. 
 • kunne kritisk vurdere design og metodologiske valg i eksisterende samfunnsvitenskapelig forskning. 

Generell kompetanse 

 • har grunnleggende forståelse for akademiske verdier og normer. 
 • har grunnleggende kunnskap om vitenskapsteori og etikk. 
 • har et reflektert forhold til sin egen rolle som mastergradsstudent.
 • har et reflektert forhold til hvordan samfunnsvitenskapelig kunnskap utvikles. 
 • kan bruke kunnskapen til å tenke innovativt og sette i gang verdifulle prosesser.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Cato Wittusen

Faglærer:

Lars Klemsdal

Arbeidsformer

Forelesninger og diskusjon i grupper, samt filmvisning.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vitenskapsteori med etikk (MKK100_1) 10

Emneevaluering

Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto