Anvendt forskningsmetode (MEN225)

Emnet skal utvikle studentenes innsikt i ulike forskningsdesign og ferdigheter i empirisk analyse av organisasjonsmessige og samfunnsvitenskapelige problemstillinger. Studentene skal få kunnskap om de metodologiske forutsetningene for ulike forskningstradisjoner og lære seg noen av de mest sentrale analyseverktøy innenfor kvalitativ og kvantitativ samfunnsforskning. Målet med emnet er at deltakerne selv skal kunne bli i stand til å planlegge, vurdere, tilrettelegge og gjennomføre empiriske studier av samfunnsvitenskapelig problemstillinger.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MEN225

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av tre hovedtema:

1. Problemformulering, forskningsdesign og metodevalg

Studentene skal under dette temaet lære seg hvordan en nærmer seg en vitenskapelig studie, herunder problemstilling og forskningsspørsmål, forskningsstrategier, bruk av teori, valg av data og analyse av data. Temaer som etikk og retningslinjer for datainnsamling og personvern blir gjennomgått.

2. Anvendt kvalitativ metode

I denne delen vil studentene lære mer om de metodologiske forutsetningene for å gjøre valg mellom forskjellige metodiske tilnærminger og arbeidsformer. Dette er delt opp i tre temaer: 1) forberedelse, gjennomføring og tolkning av kvalitative intervjuer, 2) forberedelse, gjennomføring og fortolkning av design tenkning/ aksjonsforskning og 3) tekstanalyse. Disse temaene kan justeres og endres fra år til år.

3. Anvendt kvantitativ metode

Første dag blir det gitt en kort innføring i grunnleggende begreper innenfor kvantitativ metode før vi går gjennom tabell- og korrelasjonsanalyse. Andre dag er tema kausal modellering og regresjonsanalyse. I gruppeoppgavene skal studentene anvende de ulike metodene til å undersøke en relevant problemstilling innen endringsledelsesfaget. Analysene gjennomføres i statistikkprogrammet SPSS.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studentene skal etter fullført emne kunne forstå de viktigste elementene som inngår i et forskningsdesign og hva slags vurderinger som ligger bak valg av forskningsdesign og metoder for å samle inn og analysere data. Studentene skal videre kunne utarbeide og formulere problemstillinger og forskningsspørsmål som kan gjøres til gjenstand for empiriske studier. Studentene skal også være i stand til å skille mellom ulike forskningstradisjoner og kjenne ulike metoders styrker og svakheter.

Ferdigheter

Studentene forventes å være i stand til å:

  • Utvikle og formulere problemstillinger.
  • Utarbeide empirisk forskningsdesign for å undersøke problemstillinger.
  • Samle inn, bearbeide og analysere empiriske data ved hjelp av både kvalitative og kvantitative metoder.
  • Kritisk vurdere bruken av empiriske data i egne og andres undersøkelser.

Generell kompetanse

Studenten forventes å kunne bruke kunnskapen og ferdighetene i utarbeidelsen av egne forskningsopplegg og i vurderingen av andre empiriske studier.

Studenten skal kunne forstå og kritisk vurdere empirisk samfunnsforskning som benytter metodene som kurset dekker. I tillegg vil den generelle innføringen i forskningsdesign og metode bidra til at kandidaten kan vurdere bruk av data i offentligheten med et kritisk blikk. Kandidaten skal kunne oversette en faglig problemstilling fra eget interessefelt til et hensiktsmessig forskningsdesign. I tillegg til analyse- og tolkningsferdigheter omfatter dette kompetanse til å orientere seg i og anvende tilgjengelige datakilder, samt kompetanse til å gjennomføre egen datainnsamling.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emne i kvantitativ metode og kvalitativ metode på bachelorgrad-nivå.

Eksamen / vurdering

Mappeevaluering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell innlevering 0/1 Bokstavkarakterer
Gruppeinnlevering 0/1 Bokstavkarakterer

Mappen består av tre underveis-innleveringer. Innleveringene gjennomføres i gruppe på inntil fire studenter. Innleveringene omfatter både teori og analyse. Krav til format publiseres i Canvas ved oppstart av studiet.Den endelige mappen teller 100 prosent av karakteren. Dersom mappen ikke bestås må mappen leveres inn på nytt i forbindelse med neste ordinære undervisningstermin for emnet. Ved dokumentert gyldig fravær er det mulig å få utsatt innleveringsfrist tilsvarende lengden på fraværet, jf. forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jens Kaae Fisker

Arbeidsformer

Undervisningen blir fordelt over seks heldagssamlinger. Arbeidsformen er forelesning og oppgaveløsning i grupper. Gruppeoppgavene er utgangspunkt for mappeinnleveringene.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kvalitative metoder (MEN115_1) 5
Kvantitative metoder (MEN215_1) 5

Emneevaluering

Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto