Hopp til hovedinnhold

Helseteknologi i klinisk praksis MHV261

Helseteknologi i helsetjenesten har eskalert i siste årene, men det har vært overraskende lite oppmerksomhet innenfor fagområder som omhandler helseteknologi og en digitalisert helsetjeneste. Dette har betydning for kunnskapsnivået og hvor forberedt helsepersonell og pasienter er på hvordan helseteknologi endrer hverdagen. Emnet legger vekt på refleksjoner og forståelse av de mange omstillinger helsepersonell og pasienter må forholde seg til når helseteknologi anvendes ved for eksempel oppfølging og behandling og kontakt med helsevesenet. Dagens organisering av helsetjenesten blir på mange måter utfordret i møtet med den nye teknologien. Dette emnet gir økt bevissthet for hvordan utvikling og implementering av helseteknologi kan skape muligheter og utfordringer for både helsepersonell og pasienter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MHV261

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir innsikt i helseteknologiske muligheter og utfordringer i klinisk praksis. Helseteknologi er et viktig satsingsområde innenfor helsetjenesten og et grenseoverskridende felt. Den utfordrer og endrer måten vi tenker, arbeider og organiserer oss på og skaper nye muligheter for både helsepersonell og pasienter. Den gir pasienter mulighet til å ta ansvar for egen helse, samtidig som ikke alle pasienter føler seg i stand til å ta det ansvaret som kreves. Sentrale begreper som inngår i emnet er derfor motivasjon og «self-management».

Helseteknologi utfordrer også helsepersonell, men hvilke utfordringer står man overfor ved innføring av ny teknologi i helsetjenesten, og hvordan kan vi møte disse utfordringene? Et sentralt begrep for å bedre dagens og fremtidens helsetjenester er innovasjon. En grunnleggende forståelse for hva som menes med innovasjon og hvilke trinn som inngår i en innovasjonsprosess er derfor viktig. Dette er temaer som emnet vil fokuser på, og vil gi grunnlag for økt bevissthet og refleksjon om betydningen av helseteknologi i klinisk praksis, hvor motivasjon, self-management og innovasjon inngår som teoretiske rammeverk.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskaper om hvordan helseteknologiske løsninger virker inn på fag og praksis
 • har bred kunnskaper om offentlige og politiske planer og strategier for helseteknologi i helsetjenesten
 • har bred kunnskap om hvordan helsepersonell kan bidra til å stimulere til motivasjon og self-management for personer med helseutfordringer
 • har inngående kunnskap om de muligheter og utfordringer helseteknologi kan ha i helsetjenestetilbudet til personer med helseutfordringer
 •  har inngående kunnskap om systematisk kvalitetsforbedrende modeller
 •  har god innsikt i forhold mellom helseteknologi og innovasjon
 •  har inngående kunnskaper om de grunnleggende trinnene i en innovasjonsprosess

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan identifisere, definere og vurdere sammensatte helseteknologiske utfordringer for helsepersonell og pasienter
 • kan anvende relevante teorier om motivasjon og selv-management relatert til  helseteknologiske løsninger for ulike pasientgrupper
 • kan analysere helseteknologiske problemstillinger knyttet til ulike pasienter og kontekster og formulere faglige resonnementer  
 • kan analysere spenningsforholdet mellom pasienter som aktiv og fullverdig bruker av helseteknologi og bruk av helsetjenesten
 •  kan anvende systematisk kvalitetsforbedrende modeller for å iverksette forbedringer i helsetjenesten

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan diskutere etiske og juridiske problemstillinger relatert til bruk av helseteknologiske løsninger
 • kan formidle sammenhengen mellom sykdomsbelastninger, motivasjon og self-management
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
 • kan analysere empirisk forskning om hvordan personer med helseutfordringer opplever helseteknologi i hverdagen
 • kan identifisere og kommunisere relevante problemstillinger knyttet til fagfeltet helseteknologi
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Individuell oppgave
Obligatorisk undervisningsaktivitet er en individuell oppgave. Det skal gjøres litteratursøk innenfor området helseteknologi, men studentene oppfordres til å avgrense søket til et relevant temaområde, som for eksempel en aktuell sykdom. Oppgaven skal munne ut i et notat på 1500 ord +/-10% som gir en oversikt over aktuell litteratur og nyere forskning på det valgte området. For vurdering av den obligatoriske undervisningsaktiviteten brukes evalueringsuttrykket godkjent/ikke godkjent. Undervisningsaktiviteten må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.
Fagperson(er)
Studieprogramleder: Hildegunn Sagvaag
Studieprogramleder: Margareth Kristoffersen
Arbeidsformer

Studentaktiv metodikk  er bærende elementer i den pedagogiske arbeidsformen. Kurset er derfor basert på både campus- og digitale forelesninger, gruppe- og individuelt arbeid, samt selvstudium. 

Merk: Dersom lavt antall påmeldte studenter kan emnet utgå.

Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Kronisk sykdom i et brukerperspektiv I: Å leve med kronisk sykdom (MHS261_1) 10
Åpent for
Kandidater med relevant bachelorutdanning innen helse- og sosialfag kan søke om opptak til emnet.
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto