Hopp til hovedinnhold

Kunstfagdidaktikk II PPU411

Emnet omfatter ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet, bl.a. aktuelle læreplaner, lærer- og elevrollen, faglærerens ansvar og oppgaver, profesjonsetiske problemstillinger, samt faglige og didaktiske spørsmål knyttet til pedagogisk FoU-arbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPU411

Versjon

2

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Kunstfagdidaktikken tar for seg ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet og er felles for musikk-, danse-, teater- og dramastudentene. Kunst- og kulturfagenes plass og rolle i opplæringssystemet og faglærerens profesjonalitet og yrkesfunksjoner er sentrale temaer innenfor emnet.
Læringsutbytte

Etter endt studium skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Kunnskap

- gjøre rede for lærerens oppgaver med vekt på klasseledelse og et inkluderende læringsmiljø

- ha inngående kjennskap til lærerens ansvar og forpliktelser i henhold til gjeldende lover og retningslinjer for profesjonsutøvelsen

- kunne gjøre rede for sentrale pedagogiske og didaktiske begreper og deres relevans i opplæringen

- ha en inngående kjennskap til ulike sider ved faglærerrollen og faglærerens oppgaver i et helhetlig og samordnet opplæringssystem

- ha god kunnskap om ulike former for vurdering i kunstfag

- kunne gjøre rede for yrkesetikk, yrkesetiske holdninger og hvilke etiske valg en lærer står overfor i det pedagogiske arbeidet

Ferdigheter

- drøfte lærerrollen med utgangspunkt i ulike pedagogiske grunnsyn og klasseledelse

- kunne forstå endringer i lærer- og elevrollen ut fra et historisk, filosofisk og samfunnsmessig perspektiv og å kunne reflektere over hvordan disse rollene endrer seg i takt med samfunnsutviklinga

- drøfte hvordan lærere kan reflektere over yrkesetiske dilemmaer, ulike verdier og etiske valg som grunnlag for arbeidet sitt med undervisning, og i det sosiale samspillet med elevene

- drøfte hvordan lærere kan reflektere over etiske utfordringer og dilemmaer i et mangfoldig og flerkulturelt samfunn

- kunne analysere sentrale læreplaner og utvikle/utforme lokale læreplaner som grunnlag for planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og vurdering av kunstfagundervisningen

- kunne bruke didaktiske, estetiske og kunstfilosofiske grunnbegrep i tenkning, legitimering og argumentasjon omkring kulturpolitisk og kunstpedagogisk virksomhet

Generell kompetanse

- kunne begrunne undervisning med grunnlag i aktuelle læreplaner og ulike rammefaktorer

- kunne bygge gode relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med kolleger og andre aktuelle aktører i skoleverk og kulturliv

- orientere seg i og forholde seg analytisk og kritisk til aktuell faglitteratur og å utvikle egen praksis

- kunne reflektere over og delta i diskusjoner rundt faglige, fagdidaktiske og etiske utfordringer i utøvende og skapende kunstfag

- kunne videreutvikle egen kompetanse for å frembringe ny viten og delta i faglig og pedagogisk FoU-arbeid

Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Mappevurdering. Karakteruttrykk er Bestått/Ikke bestått. Nærmere opplysninger om innholdet i mappen gis ved semesterstart. For øvrig viser vi til Eksamensforskriften for Universitetet i Stavanger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Fremmøte til ordinær undervisning
Det er forpliktet obligatorisk fremmøte til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.
Fagperson(er)
Faglærer: Mari Flønes
Studiekoordinator: Per-Erik Petersen
Arbeidsformer
Undervisningen i emnet foregår ved ukentlig klasse og gruppeundervisning bestående av forelesninger, seminarvirksomhet, kollokvie/gruppe-arbeid, prosjektarbeid, diskusjoner, praksis.
Åpent for
Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag
Emneevaluering
Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem)
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto