Hopp til hovedinnhold

Barns utvikling, lek og læring ABL101

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) bygger i hovedsak på faget pedagogikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ABL101

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om aktuelle teorier og forskning om barns danning, utvikling, omsorg og lek
 • har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som en arena for læring, vennskap og kontakt mellom barn
 • har kunnskap om barns væremåter, omsorgs-, lekebehov og didaktisk refleksjon
 • har kunnskap om observasjon og pedagogisk dokumentasjon som forutsetning for didaktisk tilrettelegging av barns leke- og læringsmiljø
 • har kunnskap om bruken av ulike pedagogiske og digitale verktøy
 • Kunnskap om betydningen av kritisk tenkning i barnehagefeltet

Ferdigheter 

Studenten

 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse av hvert enkelt barn og barns betydning for hverandre
 • kan framstå som en bevisst rolle- og språkmodell, både for barn og i samarbeid med personalet og foresatte
 • kan tilrettelegge og formidle barnehagens innhold på en helhetlig og sammenhengende måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning
 • kan planlegge, grunngi og reflektere ved bruk av fagspråk, over eget og andres pedagogiske arbeid
 • kan lede aktiviteter med barnegrupper i ulik størrelse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utøve profesjonelt skjønn gjennom å anvende faglig kompetanse på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan analysere og reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barns utvikling, lek, læring og danning
 • kan støtte og inspirere barn i bevegelse og utforsking
 • kan vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og læringsmuligheter uansett alder
 • kan beskrive sitt gryende pedagogiske grunnsyn
 • kan lede pedagogiske prosesser og se, møte og støtte barns nysgjerrighet og skapende uttrykk i allsidige leke- og læringsopplevelser
Innhold
I første studieår er det to hovedtema som står sentralt: Barnet og profesjonen. Hovedtemaet barn er forankret i en relasjonell forståelse av barns utviklings- og læringsprosesser i en barnehagekontekst. Det vil bli arbeidet med ulike perspektiver på barns utvikling og lek. Teoretisk kunnskap om lek, barns samspill i lek og barnehagelærerens ansvar for å skape et inkluderende lekemiljø står sentralt. Videre inngår kunnskap om barnehagens verdigrunnlag, der begreper som medvirkning, demokratisk tenkning, etisk refleksjon og syn på barn som subjekt er grunnleggende for ledelse av en barnegruppe. Didaktikk og kunnskap om pedagogiske grunnlagsproblemer blir knyttet opp til pedagogiske prosesser i barnehagen. Videre inngår observasjon, dokumentasjon og digitale verktøy som en del av kunnskapsområdets metodekunnskap.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter A - F

Muntlig eksamen, inntil 30 min: Presentasjon av gitt tema og spørsmål fra sensorene.Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen for UiS, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Individuell faglig tekst, Obligatorisk deltakelse 80%

Arbeidskrav: Individuell faglig tekst. 1500 ord (+/- 10 %).

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Vigdis Eidsvåg
Studieprogramleder: Per Einar Sæbbe
Praksiskoordinator: Lena Forus
Praksiskoordinator: Birte Berg
Studiekoordinator: Karin Berner
Arbeidsformer

Både undervisning og annet læringsarbeid i emnet skal kvalifisere studentene til å bli reflekterte og engasjerte barnehagelærere. Studentene må tilegne seg teorien gjennom samlingsbasert undervisning på UIS, nettbasert undervisning, barnehagesamlinger og selvstudium. Studentene må utvikle akademisk skriving. Variasjon i læringsarbeidet vil også bidra til å utvikle digital kompetanse.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Åpent for
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto