Institutt for barnehagelærarutdanning

Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) tilbyr bachelor i barnehagelærarutdanning, masterstudium i barnehagevitskap og ei rekke etter- og vidareutdanningar, i tillegg til doktorgradsprogrammet i utdanningsvitskap.

Published Endret
Faktaboks
Studentar

675

Tilsette

60

Stipendiatar

5

Finn oss

Vi held til i Hagbard Line-huset.

Likar du å samarbeide med barn og vaksne? Kunne du tenke deg ein leiarjobb?

Instituttleiing

Instituttleder
51833489
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Kontorsjef
51834239
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IBU

Bygning, blomstrende trær, plen og blå himmel

Våre tilsette kjem frå mange ulike fagfelt, og leverer forskingsbasert kunnskap som er relevant for samfunnet sine utfordringar på barnehagefeltet.  Utgangspunktet er eit overordna samfunnsansvar der vi skal vere med på å utvikle kunnskap om korleis ungar kan ha gode oppvekstvilkår, og betydninga av profesjonsutdanning i det.

Vi har eit nært samarbeid med praksisfeltet. Eit klart mål er å bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdannar for, og derfor er forskinga vår profesjonsretta og praksisnær. Gjennom dette vil vi at kandidatane våre spelar ei sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklinga av samfunnet.

Studietilbod ved Institutt for barnehagelærarutdanning

Instituttet tilbyr studiar på både master- og bachelornivå, samt etter- og vidareutdanning og ph.d.-kurs.

En gruppe av barn smiler til kamera

Institutt for barnehagelærerutdanning tilbyr barnehagelærarutdanning, både som 3-årig fulltidsstudium og 4-årig deltidsstudium. Vi tilbyr også arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning over 4 år (ABLU).

Vidare har vi master i barnehagevitskap, samt fleire etter- og vidareutdanningar. Studia i barnehagepedagogikk / småbarnspedagogikk er eit påbyggingsstudium for pedagogar som ikkje er barnehagelærarar.  Instituttet har også ansvar for kurs i phd-utdanninga.

Sjå alle studietilboda våre her.

Instituttet er også ansvarlege for Comparative Educational Studies, som er eit tilbod til utvekslingsstudentar frå utlandet.

Kva kan du jobbe med etter å ha studert ved Institutt for barnehagelærarutdanning?

Med barnehagelærerutdanning kan du jobbe som barnehagelærer, pedagogisk leiar og styrar i barnehage. Dersom du ikkje ønsker å jobbe i barnehage, kan du søke på andre barnerelaterte yrker som i til dømes SFO, fritidsklubb eller tilsvarande stader. Bygger du på med ei mastergrad i barnehagevitskap eller andre aktuelle masterutdanningar kan det gi deg andre jobber, f.eks. arbeid i høgare utdanning, vidaregåande skule og andre instansar.

Masterstudiet danner også grunnlag for vidare ph.d.-studier, bl.a. i det utdannings- og barnehagevitskaplige feltet.

Skal du ut i praksis?

Alle barnehagelærarstudentar har obligatorisk praksis som del av utdanninga si. Praksisopplæringa gir studentane høve til å knytte teori og praksis saman. I praksis får studentane gjere seg erfaringar gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjonar under rettleiing av erfarne lærarar.

Barnehageforsking

Ved UiS forskar vi på barnehagen ved mange ulike einingar. Ein samla oversikt over barnehageforskinga får du ved å vitje Filiorum - Senter for barnehageforsking.

To smilende små barn maler med hendene

Tilsette ved Institutt for barnehagelærarutdanning står for ei rekke forskings- og utviklingsaktivitetar, blant anna innan desse temaa:

 • Berekraft i barnehagen (utdanning for bærekraftig utvikling i barnehagelærerutdanninga, barns utforsking av natur og nærmiljø, uteundervisning og naturfag)
 • Kommunikasjon: Matematikk, språk og digital teknologi (teknologi, pedagogikk og fag som integrerte einingar i barnehagen, barns lek med klossar, verktøy for vurdering e-bøker i barnehagen)
 • Estetiske og kreative læreprosessar (musikk og lyd i barnehagen, samspelet mellom gamle og unge, musikalsk identitet hos tilsette i barnehagen, barnehagens offentlige kunstneriske utsmykking)
 • Verdiar, demokrati og mangfald i barnehagen (tilhørighet, fellesskap og mangfald, prfesjonell omsorg, profesjonsetiske dilemma i barnehagen)
 • Profesjon og leiing (kva utgjer gode barnehagar? Kompetanseheving for personalet i opne barnehagar)

Arenaer vi samarbeider på

Filiorum

Senter for barnehageforskning ved UiS

Universitetsbarnehage

Les mer om samarbeidet med Jåttå barnehage

Aktuelt

Småbarnsdagen 2023

Tirsdag 7. november 2023 kl. 09:00-15:00, Arne Rettedals hus, UiS. Velkommen til høstens småbarnsdag i forbindelse med å...

Nytt tilbud til studenter med norsk som andrespråk

Nå skal studenter som har norsk som andrespråk få tilbud om ekstra oppfølging. Ordningen tar sikte på å gi studentene et...

Inkluderende forskningsprosjekt skal se nærmere på de matematiske utfordringer utviklingshemmede møter i dagliglivet

UiS-forskere skal utvikle matematikkressurser som hjelper barn med utviklingshemning å få den nødvendige matematiske for...

Kjønn spiller en rolle i hvordan fysisk aktivitet fremmes i barnehagen

En ny studie fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger viser at mannlige og kvinnelige barnehageansatte stimul...

‒ Å forme profesjonsidentiteten som barnehagelærer tar tid

Borghild Erfjord var ferdig utdannet barnehagelærer våren 2021 og startet som pedagogisk leder samme høst. Formingen av ...

UiS-ansatt nominert til «Årets barnehageinspirator»

Per Einar Sæbbe underviser i samfunnsfag og fordypningen i organisasjon og ledelse på barnehagelærerutdanningen ved Univ...

Barns opplevelse av tilhørighet

Tilhørighet er et grunnleggende behov. Barn har rett til å oppleve tilhørighet til venner og de ansatte i barnehagen, ua...

Barnas hage på Ullandhaug

UiS ønsker å bidra til grønn omstilling av samfunnet. Barnas hage er et prosjekt som undersøker og dokumenterer barns bi...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar kan seie det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkjer fornuftig og kontrollerer tankane, kje...

NordForsk-midler til prosjekt om digital lek i barnehagen

Barnehageforskere fra Universitetet i Stavanger har mottatt midler fra NordForsk til et samarbeidsprosjekt som skal unde...

En lokal barnehage i en global verden

Dette er en av tre profiler heltidsstudenter ved barnehagelærerutdanningen kan søke seg til.

Aktiv med digital teknologi i barnehagen

Dette er en av tre profiler heltidsstudenter ved barnehagelærerutdanningen kan søke seg til.

Arbeid med bærekraftig utvikling i barnehagen

Dette er en av tre profiler heltidsstudenter ved barnehagelærerutdanningen kan søke seg til.

PUST - Profesjonsfaglig utviklingsprosjekt i Stavanger og Tromsø

PUST er et treårig forskningsbasert kompetansehevingsprosjekt hvor målet er å utvikle og styrke barnehagepersonalets pro...

Mia skal forske på inkludering og teknologibruk i barnehagen

Mia Johansen (26) har nettopp signert en historisk kontrakt som medforsker i forskningsprosjektet DiCoTe ved Universitet...

Barnehagelærerutdanningen ved UiS tilbyr tre profiler

Heltidsstudenter ved bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning har mulighet til å fordype seg faglig fra første studieår...

Digital kompetanse i barnehagen

Arbeider du som barnehagelærer? Ønsker du å få en relevant, forskningsbasert og praksisnær kompetanse om bruk av digital...

Fjerde utgave av Norsk Barnehageforskningskonferanse vel gjennomført

26. – 28. oktober 2022 inviterte BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet til den årlige ba...

Digitalt bibliotek for ukrainske barn vokser stadig

Da krigen brøt ut i Ukraina og mange ukrainske barn og deres familier ble drevet på flukt, tok barnehageforskere ved Uni...

Elefantteateret: Et etterlengtet kulturtilbud for de aller minste

Ett år er gått siden Elefantteateret åpnet dørene for aller første gang. Siden da har teateret, som drives av FILIORUM-f...

FILIORUM-forskere med ny bok om barnehageutvikling

Barnehagen har de siste årene stått ovenfor en rekke nye reformer og endringer, og det stilles i dagens samfunn høye kra...

Sola-seminaret: For deg som er nyutdannet lærer eller barnehagelærer

Sola-seminaret er en møteplass for nyutdannede barnehagelærere, lærere, veiledere, styrere, rektorer, og barnehage- og s...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Forum for lokale veiledere i skole og barnehage

Forumet bidrar med faglig påfyll både om lærerarbeidet, ønsker å kunne svare på det nyutdannede lærere etterspør etter o...

Flere vil ta master i barnehagevitenskap

Søkertallene til master i barnehagevitenskap ved UiS gikk opp med 44 prosent fra forrige gang, i sterk kontrast til ned...

Enkel tilgang til barnehageforskning

Det kommer stadig mer forskning på barnehagefeltet, og det er viktig at denne forskningen når ut til ansatte i barnehage...

Barbara Maria Sageidet er ny professor

Ph.d. Barbara Maria Sageidet ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitet i Stavanger har fått kvalifikasjonso...

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet er et sentralt begrep i norsk barnehagekontekst. Gode barnehager kjennetegnes av høy kompetanse, godt samarbeid...

Hverdagspraksiser: Bacheloroppgave setter søkelys på estetiske praksiser i barnehagen

Som barnehagelærer har det vært viktig for Elisabeth Pedrikke Johansen å bidra til å styrke de estetiske fagenes plass i...

By og natur i norske bildebøker

Høytlesing av bildebøker gir et godt utgangspunkt for samtaler med barn. I bildebøker viser gjerne illustrasjonene omgiv...

Å se barnet – en hjertesak

Hverdagen i barnehagen består av en rekke spontane situasjoner mellom barna og barnehagepersonalet. På samme vis som at ...

Sangfellesskap i barnehagen

Å synge sammen handler om deltakelse og fellesskap. Sangen knytter mennesker sammen og kommuniserer på tvers av språk, k...

UiS vil tilby Norges første universitetsgrad i skolefritidspedagogikk

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, finnes det...

Hvordan påvirker livets 1000 første dager barnets fremtid?

Å sørge for at barn har systemer rundt seg som støtter deres psykiske og fysiske utvikling i de 1000 første dagene av li...

Nytt EU-prosjekt setter søkelys på kulturell forståelse i barnehagelærerutdanningene

Barnehageforskere fra Universitetet i Stavanger er partnere i RECOdE, et nytt Erasmus+prosjekt som skal utvikle barnehag...

Bruker den nye kompetansen på jobb hver dag

Bjørg Oltedal (32) er fra Ogna og tar master i barnehagevitenskap.

Alle nye barnehagelærerstudenter får en mentor

Hjelper studentene i gang slik at de raskt mestrer overgangen fra videregående til universitet.

Ny rapport: Nordiske tilnærminger til vurdering og evaluering i barnehagen

Finnes det en felles nordisk modell eller en karakteristisk nordisk tilnærming til evaluering og vurdering av kvalitet i...

Barnehagelærerstudenter fordyper seg faglig fra første semester

- Jeg ser dette som en mulighet til å sitte igjen med en helt unik kompetanse når jeg er ferdig med utdanningen. Karina ...

Stor interesse for nylansering av tidsskriftet Nordisk barnehageforskning

Denne våren har FILIORUM, i samarbeid med BARNKunne, drevet tidsskriftet Nordisk barnehageforskning i ett år. Pågangen h...

Du er kanskje også interessert i

De voksne dominerer samlingsstunden i barnehagen

Marianne Ree har disputert for doktorgraden i utdanningsvitenskap.

Praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen

Informasjon om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen.

Pedagogiske app'er

Kan være kjekke både på tur i skogen og i strandkanten.

Instituttråd IBU

Instituttrådet gir instituttleiar råd i følgande saker:

 • Strategiske planar på instituttet sine fagområde
 • Instituttet sine studietilbod
 • Område for satsingar på forskning, innovasjon og formidling
 • Instituttrådet skal også høyrast i ad hoc-saker som har strategisk betydning for instituttet.

Fakultetsstyret oppnemner eksterne rådsmedlemer etter forslag frå instituttråda, og dei velger sjølv leiar.

Medlemer i instituttrådet for IBU

Eksterne medlemer 

 • Erlend Norheim (leder, Sandnes kommune)
 • Sonja Iversen (Stokka barnehage)
 • Sefany Mesfin (Rosktoppen barnehage, vara)
 • Ingrid Andersen (Sandvedhaugen barnehage, vara) 
 • Tina Kleppe

Vitenskapleg tilsette 

 • Kirsten Halle (nestleder)
 • Tuula Helka Skarstein 
 • Kristin Fugelsnes 
 • Anne Kristine Solberg Runestad (vara)

Teknisk/administrativt tilsette

 • Karin Berner
 • Lena Forus (vara)
 • Inger Marie Øglænd (vara)
En master i barnehagevitenskap styrker den faglige kompetansen og ruste deg som leder i barnehagen.