Hopp til hovedinnhold

Institutt for barnehagelærarutdanning

Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) tilbyr bachelor i barnehagelærarutdanning, masterstudium i barnehagevitskap og ei rekke etter- og vidareutdanningar, i tillegg til doktorgradsprogrammet i utdanningsvitskap.

Publisert: Endret:
Faktaboks
Studentar

675

Tilsette

60

Stipendiatar

5

Finn oss

Vi held til i Hagbard Line-huset.

Likar du å samarbeide med barn og vaksne? Kunne du tenke deg ein leiarjobb?

Instituttleiing

Instituttleder
51833489
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for barnehagelærerutdanning
Kontorsjef
51834239
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IBU

Bygning, blomstrende trær, plen og blå himmel

Våre tilsette kjem frå mange ulike fagfelt, og leverer forskingsbasert kunnskap som er relevant for samfunnet sine utfordringar på barnehagefeltet.  Utgangspunktet er eit overordna samfunnsansvar der vi skal vere med på å utvikle kunnskap om korleis ungar kan ha gode oppvekstvilkår, og betydninga av profesjonsutdanning i det.

Vi har eit nært samarbeid med praksisfeltet. Eit klart mål er å bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdannar for, og derfor er forskinga vår profesjonsretta og praksisnær. Gjennom dette vil vi at kandidatane våre spelar ei sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklinga av samfunnet.

Studietilbod ved Institutt for barnehagelærarutdanning

Instituttet tilbyr studiar på både master- og bachelornivå, samt etter- og vidareutdanning og ph.d.-kurs.

En gruppe av barn smiler til kamera

Institutt for barnehagelærerutdanning tilbyr barnehagelærarutdanning, både som 3-årig fulltidsstudium og 4-årig deltidsstudium. Vi tilbyr også arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning over 4 år (ABLU).

Vidare har vi master i barnehagevitskap, samt fleire etter- og vidareutdanningar. Studia i barnehagepedagogikk / småbarnspedagogikk er eit påbyggingsstudium for pedagogar som ikkje er barnehagelærarar.  Instituttet har også ansvar for kurs i phd-utdanninga.

Sjå alle studietilboda våre her.

Instituttet er også ansvarlege for Comparative Educational Studies, som er eit tilbod til utvekslingsstudentar frå utlandet.

Kva kan du jobbe med etter å ha studert ved Institutt for barnehagelærarutdanning?

Med barnehagelærerutdanning kan du jobbe som barnehagelærer, pedagogisk leiar og styrar i barnehage. Dersom du ikkje ønsker å jobbe i barnehage, kan du søke på andre barnerelaterte yrker som i til dømes SFO, fritidsklubb eller tilsvarande stader. Bygger du på med ei mastergrad i barnehagevitskap eller andre aktuelle masterutdanningar kan det gi deg andre jobber, f.eks. arbeid i høgare utdanning, vidaregåande skule og andre instansar.

Masterstudiet danner også grunnlag for vidare ph.d.-studier, bl.a. i det utdannings- og barnehagevitskaplige feltet.

Skal du ut i praksis?

Alle barnehagelærarstudentar har obligatorisk praksis som del av utdanninga si. Praksisopplæringa gir studentane høve til å knytte teori og praksis saman. I praksis får studentane gjere seg erfaringar gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjonar under rettleiing av erfarne lærarar.

Barnehageforsking

Ved UiS forskar vi på barnehagen ved mange ulike einingar. Ein samla oversikt over barnehageforskinga får du ved å vitje Filiorum - Senter for barnehageforsking.

To smilende små barn maler med hendene

Tilsette ved Institutt for barnehagelærarutdanning står for ei rekke forskings- og utviklingsaktivitetar, blant anna innan desse temaa:

 • Berekraft i barnehagen (utdanning for bærekraftig utvikling i barnehagelærerutdanninga, barns utforsking av natur og nærmiljø, uteundervisning og naturfag)
 • Kommunikasjon: Matematikk, språk og digital teknologi (teknologi, pedagogikk og fag som integrerte einingar i barnehagen, barns lek med klossar, verktøy for vurdering e-bøker i barnehagen)
 • Estetiske og kreative læreprosessar (musikk og lyd i barnehagen, samspelet mellom gamle og unge, musikalsk identitet hos tilsette i barnehagen, barnehagens offentlige kunstneriske utsmykking)
 • Verdiar, demokrati og mangfald i barnehagen (tilhørighet, fellesskap og mangfald, prfesjonell omsorg, profesjonsetiske dilemma i barnehagen)
 • Profesjon og leiing (kva utgjer gode barnehagar? Kompetanseheving for personalet i opne barnehagar)

Arenaer vi samarbeider på

Filiorum

Senter for barnehageforskning ved UiS

Universitetsbarnehage

Les mer om samarbeidet med Jåttå barnehage

Aktuelt

Digital sommerskole for fjerde gang

Didaktisk digitalt verksted (DDV) arrangerer for fjerde gang digital sommerskole. Dette er et åpent arrangement, og alle...

Norsk barnehageforskningskonferanse er åpen for påmelding og innsending av abstrakt

Norsk barnehageforskningskonferanse arrangeres 26.-28. oktober i Bergen. I år er det Barnkunne - Senter for barnehagefor...

UiS vil tilby Norges første universitetsgrad i skolefritidspedagogikk

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, finnes det...

Ledig stilling førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i norsk

Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) ved Universitetet i Stavanger har ledig en vikariatstilling som førsteamanue...

Hvordan påvirker livets 1000 første dager barnets fremtid?

Å sørge for at barn har systemer rundt seg som støtter deres psykiske og fysiske utvikling i de 1000 første dagene av li...

Bli studentassistent ved Institutt for barnehagelærerutdanning!

Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS søker motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med faglig relev...

Bli mentor for nye barnehagelærerstudenter!

Institutt for barnehagelærerutdanning søker nå etter engasjerte studenter som vil være mentor for nye førsteårsstudenter...

Nytt EU-prosjekt setter søkelys på kulturell forståelse i barnehagelærerutdanningene

Barnehageforskere fra Universitetet i Stavanger er partnere i RECOdE, et nytt Erasmus+prosjekt som skal utvikle barnehag...

- Vi trenger alle typer menn i barnehagene

Jonas tar er snart verdig utdannet barnehagelærer og vil gjerne ha flere mannlige kollegaer når han kommer ut i jobb.

Bruker den nye kompetansen på jobb hver dag

Bjørg Oltedal (32) er fra Ogna og tar master i barnehagevitenskap.

Deler erfaringer og får inspirasjon fra medstudenter

Silje Vignes Flesjå (43) er fra Finnøy i Ryfylke og holder på med en master i barnehagevitenskap.

Alle nye barnehagelærerstudenter får en mentor

Hjelper studentene i gang slik at de raskt mestrer overgangen fra videregående til universitet.

Ny rapport: Nordiske tilnærminger til vurdering og evaluering i barnehagen

Finnes det en felles nordisk modell eller en karakteristisk nordisk tilnærming til evaluering og vurdering av kvalitet i...

Barnehagelærerstudenter fordyper seg faglig fra første semester

- Jeg ser dette som en mulighet til å sitte igjen med en helt unik kompetanse når jeg er ferdig med utdanningen. Karina ...

Stor interesse for nylansering av tidsskriftet Nordisk barnehageforskning

Denne våren har FILIORUM, i samarbeid med BARNKunne, drevet tidsskriftet Nordisk barnehageforskning i ett år. Pågangen h...

To nye EU-prosjekt skal bidra til å løfte kunstfagenes stilling i barnehage og skole

Barnehageforskere fra Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger har mottatt EU-midler til ikke...

FILIORUM-forskere tildelt nytt EU-prosjekt

Barnehageforskere fra Universitetet i Stavanger har sammen med fem europeiske partnere mottatt EU-finansiering til et ny...

Ledige stillinger som postdoktor og stipendiat tilknyttet FILIORUM

Vi har to ledige stillinger, en postdoktor i pedagogikk og en stipendiat i utdanningsvitenskap, knyttet til to store for...

Norske barnehager har et forbedringspotensial når det gjelder profesjonell læring og utvikling

En ny studie fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på hvilken forståelse styrere har av barnehage...

Ny OECD-undersøkelse skal kartlegge arbeidshverdagen i norske barnehager

Barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har i samarbeid med forskningsinstituttet NIFU fått i oppdrag å gjennomf...

Digital kompetanse i barnehagen

DiCoTe-prosjektet skal øke den digitale kompetansen i norske barnehager ved å utvikle ressurser som kan brukes i barneha...

FILIORUM lanserer Ressursbank for barnehagen

Den digitale samlingen av ressurser skal bidra til kompetanseheving blant barnehageansatte og sørge for at ny og relevan...

Spontan bruk av utetid i barnehagen

En ny studie viser at barnehagelærere i varierende grad planlegger hvordan de skal bruke utetiden i barnehagen til forhå...

Har utviklet app for barns bevegelseslek

Fysisk aktivitet og lek er en viktig del av barnehagehverdagen. Nå har universitetslektor Synnøve Eikeland ved Institutt...

Fem ledige stipendiatstillinger tilknyttet FILIORUM – Senter for barnehageforskning

Vi har hele fire ledige stipendiatstillinger knyttet til tre store forskningsprosjekter innen barnehage, samt en stipend...

FILIORUM-forskere med ny bok om pedagogisk kvalitet i barnehagen

Hva kjennetegner barnehager med god kvalitet, og hvilke typer pedagogiske virksomheter tilbys barna i disse barnehagene?...

Bærekraftig omsorg

Omsorg er sammen med danning, lek og læring barnehagens kjernebegreper. Å vise omsorg er meningsfullt, men også hardt ar...

Millioner til forskning på digital kompetanseheving for barnehagelærere

Forskingsprosjektet DiCoTe, ledet av barnehageforskere fra FILIORUM og Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS, ha...

Hverdagspraksiser: Bacheloroppgave gir viktig innsikt i hvordan programmering kan brukes i barnehagen

Barnehagelærerstudentene Caroline Eltervåg og Liv Ingeborg Tengesdal har lenge vært interessert i hvordan digitale verkt...

Barnehagelærerstudent søkes til arbeid med Didaktisk digitalt verksted

Har du lyst å lære mer og prøve deg som veileder for andre studenter og ansatte innen bruk av teknologi i læringssituasj...

Nytt prosjekt gir studenter muligheten til å forske på hverdagspraksiser i norske barnehager

For å få mer kunnskap om hvordan hverdagen ser ut i norske barnehager har FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved U...

Blir vi kvitt mobbing og trakassering i barnehagen?

I januar 2021 ble barnehageloven endret. Den nye loven sier at barnehagen skal ha nulltorelanse mot krenkelser, utesteng...

Medvirkning i fellesskap

Barns medvirkning er sentralt i den norske barnehagen. Barn får tidlig en følelse og erfaring av seg selv i møte med and...

Skrev bacheloroppgave om barnehagepraksiser under korona

Korona har blitt en del av alles hverdag det siste året, også for barnehageansatte og barna i barnehagen. Men forskning ...

Digital sommerskole for lærerstudenter

Fremtidens lærere trenger profesjonsfaglig digital kompetanse. Derfor arrangerer DDV sommerskole for lærerstudenter ved ...

Ledig stilling som professor i pedagogikk

Stillingen er ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning og fagområde er p...

Tre nye meritterte undervisarar ved UH-fakultetet

Professor Finn Arne Jørgensen (IKS) har saman med førsteamanuensis Tuula Skarstein (IBU) og førsteamanuensis Janne Fausk...

FILIORUM-forsker med ny bok om etikk i barnehagen

Hvilke dilemmaer står barnehageansatte i som omsorgspersoner? Det er det sentrale temaet i en ny bok av Gunnar Magnus Ei...

DDV søker 2-4 studentassistenter til Didaktisk digitalt verksted (DDV)

Har du lyst å lære mer og prøve deg som veileder for andre studenter og ansatte innen bruk av teknologi i læringssituasj...

Du er kanskje også interessert i

De voksne dominerer samlingsstunden i barnehagen

Marianne Ree har disputert for doktorgraden i utdanningsvitenskap.

Praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen

Informasjon om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen.

Pedagogiske app'er

Kan være kjekke både på tur i skogen og i strandkanten.

Instituttråd IBU

Instituttrådet gir instituttleiar råd i følgande saker:

 • Strategiske planar på instituttet sine fagområde
 • Instituttet sine studietilbod
 • Område for satsingar på forskning, innovasjon og formidling
 • Instituttrådet skal også høyrast i ad hoc-saker som har strategisk betydning for instituttet.

Fakultetsstyret oppnemner eksterne rådsmedlemer etter forslag frå instituttråda, og dei velger sjølv leiar.

Medlemer i instituttrådet for IBU

Eksterne medlemer 

 • Erlend Norheim (leder, Sandnes kommune)
 • Sonja Iversen (Stokka barnehage)
 • Sefany Mesfin (Rosktoppen barnehage, vara)
 • Ingrid Andersen (Sandvedhaugen barnehage, vara) 
 • Tina Kleppe

Vitenskapleg tilsette 

 • Kirsten Halle (nestleder)
 • Tuula Helka Skarstein 
 • Kristin Fugelsnes 
 • Anne Kristine Solberg Runestad (vara)

Teknisk/administrativt tilsette

 • Karin Berner
 • Lena Forus (vara)
 • Inger Marie Øglænd (vara)
Språk og tekst i barnehagen er viktig for barnas utvikling

En master i barnehagevitenskap styrker den faglige kompetansen og ruste deg som leder i barnehagen.