Hopp til hovedinnhold

Barns utvikling, lek og læring ABL102

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) bygger i hovedsak på faget pedagogikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ABL102

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten har tilegnet seg følgende:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om kommunikasjon og samspillsteorier, og læringsmiljøets betydning for barns danning, medvirkning og læring i et mangfoldig og digitalisert samfunn
  • har kunnskap om barns rettigheter og hva som kjennetegner lærende barnehagemiljø
  • har kunnskap om samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og personalet

Ferdigheter

Studenten

  • kan observere, vurdere og legge til rette for meningsfulle og lekpregede samspillsituasjoner knyttet til barnehagens fagområder
  • kan vise selvstendighet i å lede samarbeidsprosesser i møte med barn, foresatte og personale
  • kan planlegge, grunngi og reflektere over eget og andres pedagogiske arbeid i lys av praksiserfaringer, teori og forsking
  • kan lede personalet i kommunikasjon med barn

Generell kompetanse

Studenten

  • kan være i konstruktiv dialog med barnas hjem og anvende digitale verktøy som kommunikasjonsmiddel når det er hensiktsmessig
  • kan vise etisk og faglig innsikt gjennom refleksjon om barns medvirkning basert på forståelse av demokrati
  • kan analysere og reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barns utvikling, lek, læring og danning
Innhold
I dette kunnskapsområdet inngår arbeidet med veiledning, kommunikasjon og samspillsteorier i tilknytning til barns danning, medvirkning og læring, der også læringsmiljøets betydning og barns rettigheter blir drøftet. Barnehagens særskilte verdigrunnlag i et mangfoldig og teknologisk samfunn vil bli fokusert. Barnehagelærerens etiske omsorg og yrkesetiske forpliktelser vil også stå sentralt.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell faglig tekst 1/1 A - F Alle

Individuell faglig tekst.Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen for UiS, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Individuelt fremlegg, Obligatorisk deltakelse 80%

Arbeidskrav: Individuelt framlegg av faglig tekst, samt kommentere medstudenters fremlegg: 700-1000 ord, 5 minutters fremlegg.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Tove Erna Belland
Studieprogramleder: Per Einar Sæbbe
Praksiskoordinator: Lena Forus
Praksiskoordinator: Birte Berg
Studiekoordinator: Karin Berner
Arbeidsformer

I undervisningen vil studentene møte ulike arbeidsformer som forelesninger, veiledning knyttet til fagtekster og læringsoppgaver, diskusjoner i gruppe og plenum, summegrupper, casediskusjoner, muntlige framlegg der studentene skal gi hverandre respons med mer.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se egen praksisplan.

Åpent for
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto