Hopp til hovedinnhold

Barns utvikling, lek og læring ABL103

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) bygger på faget pedagogikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ABL103

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før høsten 2022

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten har tilegnet seg følgende:   

Kunnskap

Studenten 

 • har kunnskap om etisk omsorg og om barnehagelærerens yrkesetiske forpliktelser
 • har kunnskap om barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et mangfoldig samfunn, samt kunnskap om samiske barns kulturer og rettigheter 
 • har kunnskap om barns rettigheter og hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt og lærende barnehagemiljø, samt om hvordan man kan observere og støtte barn og samarbeide med andre hjelpeinstanser 
 • har kunnskap om samarbeidsprosesser mellom foresatte og personalet og mellom barnehage og skole
 • har kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn

Ferdigheter

Studenten 

 • kan observere, analysere og reflektere over grunnleggende spørsmål som gjelder sosialt og kulturelt mangfold og bruke dette som en ressurs i pedagogisk arbeid med barn 
 • kan vise selvstendighet i å lede samarbeidsprosesser i møte med barn, personale og foresatte 
 • kan planlegge, grunngi og reflektere over eget og andres pedagogiske arbeid i lys av praksiserfaringer, teori og forsking 
 • kan tilrettelegge for et inkluderende og likestilt leke- og læringsmiljø 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan være i konstruktiv dialog med barnas hjem og anvende digitale verktøy som kommunikasjonsmiddel når det er hensiktsmessig 
 • kan vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og læringsmuligheter uansett alder, sosial, kulturell, religiøs eller livssynsbasert tilhørighet 
 • kan vise etisk og faglig innsikt gjennom refleksjon om barns integritet basert på forståelse av demokrati, likeverd og likestilling
 • kan bidra til å utvikle barns trivsel og livsmestring og forbygge krenkelser og mobbing 
Innhold
I dette kunnskapsområdet vil barnehagelærerens etiske omsorg og yrkesetiske forpliktelser stå sentralt. Barnehagens særskilte verdigrunnlag i et mangfoldig og teknologisk samfunn, samt kunnskap om samiske barns kulturer og rettigheter inngår også som tema. Dette berører grunnleggende kunnskap om barns rettigheter i et inkluderende, likestilt og lærende barnehagemiljø. Samarbeid mellom foresatte og personalet  og mellom barnehage og skole inngår som tema, samt kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell muntlig eksamen 1/1 30 Minutter A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt( konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Individuell framlegging av faglig tekst, Obligatorisk undervisning

Arbeidskrav: Individuelt framlegg av faglig tekst (700-1000 ord) samt kommentere medstudenters fremlegg.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Kristin Fugelsnes
Arbeidsformer

I undervisningen vil studentene møte ulike arbeidsformer som forelesninger, flerfaglig prosjekt, veiledning knyttet til fagtekster og læringsoppgaver, diskusjoner i gruppe og plenum, summegrupper, casediskusjoner, muntlige framlegg med mer. 

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se egen praksisplan. 

Åpent for
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto