Hopp til hovedinnhold

Kunst, kultur og kreativitet ABL201

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet (KKK) bygger på fagene forming, musikk og drama.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ABL201

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende:  

Kunnskap 

Studenten har kunnskap om:

 • ulike syn på estetikk og kreativitet
 • ledelse og didaktikk i estetisk arbeid
 • hvordan motivasjon og identitet kan knyttes til estetiske fag
 • barns musikalske og dramatiske utvikling
 • barns meningsskaping i arbeid med ulike formingsmedier
 • Barnekultur og kulturarv, og hvordan kulturmangfold påvirker barns ulike uttrykksformer

Ferdigheter 

Studenten kan:

 • planlegge, gjennomføre og dokumentere skapende prosesser med og for barn
 • legge til rette for estetiske opplevelser, undring, utforskning, skaperglede og lek
 • anvende ulike kunstfaglige medier og teknikker, analoge og digitale, som er relevante i samspill med barn

Generell kompetanse 

Studenten kan:

 • samhandle med barn som kompetente deltakere i skapende prosesser, og gi rom for deres medvirkning på barnehagens kunst- og kulturarenaer
 • legge til rette for differensiert formidling av de praktisk-estetiske fagene
 • ta ansvar for barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforskning og uttrykk
 • være bevisst kjønnsnøytrale perspektiv ved tilrettelegging for skapende prosesser
 • åpne opp for flerkulturelle perspektiv innenfor de praktisk- estetiske fagene
 • forstå betydningen av utviklingsarbeid og forskning som forutsetning for å styrke det kunst- og kulturfaglige arbeidet i barnehagen
Innhold
Gjennom estetisk opplevelse, erfaring, refleksjon og teoretisk tilknytning inspireres og kvalifiseres studenten til skapende arbeid med barn i møte med kunst- og kulturuttrykk. Sammenhengen mellom teori og praksis er sentral for kunnskapsområdets innhold.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Individuell skriftlig eksamen: Flerfaglig innen kunnskapsområdet.Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt (konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Praktisk-metodisk arbeid, Tverrfaglig fagtekst, Obligatorisk deltakelse 80%

Spesifisering av arbeidskrav:

Praktisk metodisk arbeid.    

Tverrfaglig fagtekst: Omfang: 1500 ord (+/- 10 %).

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Inger Sofie von Krogh
Studieprogramleder: Per Einar Sæbbe
Praksiskoordinator: Lena Forus
Praksiskoordinator: Birte Berg
Studiekoordinator: Karin Berner
Arbeidsformer

Undervisningen organiseres som forelesninger/nettforelesninger, praktisk-estetisk undervisning, gruppearbeid, selvstendig arbeid, veiledning, seminar, studentpresentasjoner og nettstøttet undervisning.

Observasjon, analyse, refleksjon og dokumentasjon knyttet til barns estetiske væremåter i egen barnehage vektlegges. Nettbasete arbeidsmetoder benyttes i arbeidsoppgaver og undervisningsopplegg.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se kapittel om Praksis.

Åpent for
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid Barnehagelærer - bachelorstudium
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto