Hopp til hovedinnhold

Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid ABL300

I kunnskapsområdet LSU inngår faget pedagogikk


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ABL300

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før høsten 2022

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barnehagens historie, kultur og egenart, lover, styringsdokumenter og internasjonale konvensjoner
 • har kunnskap om relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelses- og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om ledelse og veiledning av mennesker med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger
 • har kunnskap om makt, medvirkning, mangfold og likeverd i demokratiske prosesser i barnehagen

Ferdigheter

Studenten

 • kan vise selvstendighet i å lede veilednings- og samarbeidsprosesser i utviklingsarbeid
 • kan anvende relevant profesjonsforsking i utvikling av barnehagen og barnehagelærerprofesjonen
 • har ferdigheter til selvstendig og i samarbeid med andre å planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk arbeid
 • kan ta i bruk egnede metoder og verktøy i arbeidet med utviklings- og læringsprosesser
 • kan reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk
 • kan artikulere, formidle og videreutvikle sin kompetanse om pedagogisk arbeid med barn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis
 • har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn, foresatte og personale
 • kan være i konstruktiv dialog med eksterne samarbeidspartnere kan se hvordan strukturelle og kulturelle forhold legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid
 • kan identifisere områder som krever utviklingsarbeid og kan vurdere hvilke ledelseshandlinger som er nødvendige for å realisere en ønsket utvikling
Innhold
Innholdet i studiet omfatter pedagogisk ledelse, nasjonale og internasjonale styringsmekanismer, veiledning og utviklingsarbeid.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og hjemmeoppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig eksamen 1/2 2 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt
Utviklingsoppgave 1/2 A - F Alle

Individuell skriftlig eksamen, flervalgsoppgave.Utviklingsoppgave: Studentene skal arbeide i grupper (2-4). De skal beskrive, analysere og vurdere mulige utviklingsområder i en barnehage på bakgrunn av kartlegging, analyse m.m.Utviklingsoppgaven skal gi studentene erfaringer med å beskrive, analysere og vurdere mulige utviklingsområder i en barnehage på bakgrunn av kartlegging, analyse m.m. Studentene skal arbeide i grupper (2-4). Omfang: 3000 - 4000 ord (+/-10 %) avhengig av antall personer i gruppen.Begge vurderingsdelene må være bestått for å få endelig karakter i emnet.Utviklingsoppgaven kan ikke løsrives fra praksis:
• Ved trekk/permisjon fra praksis må utviklingsoppgaven utsettes til praksis skal gjennomføres.
• Ved trekk fra utviklingsoppgaven må ny praksis følges når utviklingsoppgaven skal gjennomføres selv om praksis allerede er bestått.

Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen, § 2-9 pkt. 3).Merk: Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. Eventuell endring i karakter etter klagesensur får bare virkning for studenter som klager. jmf. Forskrift om studier og eksamen § 4-5, 2b.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Individuelt bidrag i skriveprosessen til utviklingsoppgaven

Alle gruppemedlemmen må bidra inn i skriveprosessen i forbindelsen med utviklings- oppgaven både iht gruppekontrakt og veiledningsgrunnlag.

Obligatorisk krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Vigdis Eidsvåg
Studieprogramleder: Per Einar Sæbbe
Praksiskoordinator: Birte Berg
Praksiskoordinator: Lena Forus
Studiekoordinator: Karin Berner
Arbeidsformer

I undervisningen vil studentene møte et mangfold av arbeidsmåter. Dette kan omfatte formidlingsorientert undervisning, diskusjoner i gruppe og plenum, summegrupper, problembaserte oppgaver, casediskusjoner, puslespill, forskjellige typer muntlige framlegg med mer.

Underveis i arbeidet med utviklingsoppgaven skal studentene presentere tematikk m.m. i plenum. Presentasjon bør anses som et nyttig forum for innspill og justeringer av de enkelte gruppenes.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Åpent for
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto