Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (ABL300)

I kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU) inngår faget pedagogikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ABL300

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Innholdet i studiet omfatter pedagogisk ledelse og veiledning, barnehagens styrings- og maktperspektiv og utviklingsarbeid.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike ledelses- og organisasjonsteorier
 • har kunnskap om hvordan politiske prosesser kan påvirke barnehagens virksomhet og mandat
 • har kunnskap om relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelses- og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om personalledelse, profesjonsetikk og maktforhold og likeverd innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • har kunnskap om hvordan egen ledelse påvirker samarbeidsprosesser mellom barn og kollegaer
 • skal ha kunnskap om verdibasert ledelse som utgangspunkt for bærekraftig utvikling

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere, bruke og kritisk reflektere over lovverk og styringsdokumenter som grunnlag for begrunnelser og beslutninger innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • kan lede, planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere et avgrenset utviklingsarbeid i barnehagen selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk
 • kan samarbeide med kollegaer, foresatte og eksterne instanser til barns beste

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i og kan anvende forskningsbasert kunnskap og profesjonsetikk i utvikling av egen lederrolle
 • kan identifisere etiske dilemmaer, utøve profesjonelt skjønn og foreta valg som ivaretar barns beste
 • kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagen som lærende organisasjon
 • kan vurdere hvordan strukturelle og kulturelle forhold i og utenfor organisasjonen legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført og bestått 1. og 2. trinn arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utviklingsoppgave 1/1 10 Uker Bokstavkarakterer Alle

Utviklingsoppgave: Studentene skal arbeide i praksisbestemte grupper. Oppgaven skal gi studentene erfaringer med å beskrive, analysere og vurdere mulige utviklingsområder i en barnehage på bakgrunn av kartlegging, analyse m.m. Omfang: 3000 - 4000 ord (+/-10 %) avhengig av antall personer i gruppen.Utviklingsoppgaven kan ikke løsrives fra praksis:
• Ved trekk eller permisjon fra praksis må utviklingsoppgaven utsettes.
• Ved ikke bestått praksis må utviklingsoppgaven utsettes.
• Ved trekk fra utviklingsoppgaven eller vurdering ikke bestått må ny praksis følges når utviklingsoppgaven skal gjennomføres selv om praksis allerede er bestått.

Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen, § 3-9 pkt. 3).Merk: Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. Eventuell endring i karakter etter klagesensur får bare virkning for studenter som klager. jmf. Forskrift om studier og eksamen § 5-5, 2b.Det blir alternativ skoleeksamen for studenter som ikke deltar i ordinær eksamen på grunn av utenlandsopphold knyttet til praksis.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Individuelt bidrag til skriveprosessen til utviklingsoppgaven, Oppmøte til undervisning tilknyttet utviklingsoppgaven 100%

Spesifisering av arbeidskrav:

Individuelt bidrag i skriveprosessen til utviklingsoppgaven: Alle gruppemedlemmene må bidra inn i skriveprosessen i forbindelse med utviklingsoppgaven både iht gruppekontrakt og veiledningsgrunnlag.

Obligatorisk krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Per Einar Sæbbe

Praksiskoordinator:

Lena Forus

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Undervisningsformen vil veksle mellom digitale læringsformer, undervisningsmøter, forelesninger, gruppepresentasjoner og casediskusjoner. Arbeidsformene fordrer aktiv deltakelse fra studentenes side. I tilknytning til skrivning av utviklingsoppgaven gis gruppeveiledning.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Åpent for

Arbeidsplassbasert barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto