Hopp til hovedinnhold

Bacheloroppgave ABLBAC

Bacheloroppgaven skal bidra til at studenten blir bevisst sin profesjonelle identitet som barnehagelærer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ABLBAC

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før høsten 2023

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført arbeidet med bacheloroppgaven skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har: 

  • kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske spørsmålsstillinger innenfor barnehageforskning
  • kunnskap om sentrale spørsmål knyttet til forskningsmetoder relatert til studier av barnehagevirksomhet
  • kunnskap om nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsarbeid relatert til barnehagevirksomhet
  • kunnskap om ulike verktøy for forskning, også digitale, og bruken av dem
  • inngående kunnskap innafor oppgavens valgte tema og innsikt i hvordan dette utfordrer barnehagens virksomhet, praktisk, faglig og pedagogisk

Ferdigheter

Studenten kan: 

  • analysere og reflektere over betydningen av forskning for barnehagens virksomhet
  • vurdere og anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utforming av egen bacheloroppgave
  • kan anvende relevante digitale verktøy i forbindelse med eget forskningsprosjekt

Generell kompetanse

Studenten kan:

  • formidle kunnskap på en faglig, akademisk og etisk forsvarlig måte
  • bruke digitale verktøy på en hensiktsmessig måte i formidling av eget prosjekt
Innhold
Emnet legger til rette for at studenten får erfaringer med å planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid i tråd med faglige, metodiske og forskningsetiske krav og retningslinjer. I tillegg til det selvstendige arbeidet med bacheloroppgaven, skal emnet derfor gi studenten en innføring i ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og relevante metoder innenfor forsknings- og utviklingsarbeid tilsvarende 5 studiepoeng. Bacheloroppgaven skal være profesjonsrettet og bygge på kunnskap fra ett eller flere kunnskapsområder, og/eller fordypninger. Problemstillingen skal reflektere relevante spørsmål knyttet til barnehagens virksomhet.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Gjennomført og bestått 1., 2. og 3. trinn barnehagelærerutdanning.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave - individuell eller i gruppe 1/1 A - F Alle

Individuell bachelor oppgave: 8000 ord (+/- 10 %).Bacheloroppgave i par: 12000 ord (+/ 10 %).Bacheloroppgaven skal leveres på Inspera. Det blir foretatt plagieringskontroll. Det regnes som ett forsøk på prøving dersom fristen ikke overholdes (jf. forskrift om eksamen ved UiS).En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en bacheloroppgave. En kandidat som ikke har bestått bacheloroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan oppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave (Forskrift om studier og eksamen § 2-10 pkt. 4).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Oppstartsseminar, Skriftlig prosjektbeskrivelse, En veiledningstime

Oppstartsseminar, kurs i vitenskapsteori og metode: Minimum 80 %.

Innlevering av skriftlig prosjektbeskrivelse i henhold til oppsatt frist.

En veiledningstime er obligatorisk: 

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ksenia Solheim
Studieprogramleder: Per Einar Sæbbe
Praksiskoordinator: Lena Forus
Praksiskoordinator: Birte Berg
Studiekoordinator: Karin Berner
Arbeidsformer
Emnet består av forelesninger, gruppediskusjoner, innspill på studenters arbeider, oppgaveseminar og individuell veiledning. 
Åpent for
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto