Hopp til hovedinnhold

Praksis 1. trinn 25 dager ABLPR1

Praksis første studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring (BULL), Natur, helse og bevegelse (NHB) og Kunst, kultur og kreativitet (KKK). 

Fokus i praksis 1. studieår:  

 • Ledelse av seg selv og barn 

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ABLPR1

Versjon

1

Vekting (SP)
Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført praksis skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytter: 

Kunnskap 

(kommentatorkompetanse) 

Kandidaten har: 

 •  kunnskap om aktuelle teorier og forskning om barns danning, utvikling, omsorg og lek
 • kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som en arena for læring, vennskap og kontakt mellom barn 
 • kunnskap om observasjon og pedagogisk dokumentasjon som forutsetning for didaktisk tilrettelegging av barns leke- og læringsmiljø.  
 • kunnskap om hvordan barn gjennom kropp og sanser lærer om verden og seg selv.

Ferdigheter 

(aktørkompetanse) 

 • Kandidaten kan:
 • kan planlegge, grunngi og reflektere ved hjelp av faglige begreper, over eget og andres pedagogiske arbeid
 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse av hvert enkelt barn og barns betydning for hverandre
 • kan lede aktiviteter med barnegrupper i ulik størrelse

Generell kompetanse

 • Kandidaten:
 • kan beskrive sitt gryende pedagogiske grunnsyn
 • kan lede pedagogiske prosesser og se, møte og støtte barns nysgjerrighet og skapende uttrykk i allsidige leke- og læringsopplevelser
 • ta ansvar for barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforskning og uttrykk
 • samhandle med barn som kompetente deltakere i skapende prosesser, og gi rom for deres medvirkning på barnehagens kunst- og kulturarenaer
 • analysere og kritisk reflektere over verdier knyttet til bærekraftig utvikling, barnehagens rutiner, kosthold og bevegelsesaktiviteter som sentrale for livsmestring og helse
 • tilrettelegge et helsefremmende og godt bevegelsesmiljø inne og ute for barn i ulike aldre og med ulike forutsetninger
 • observere og vurdere barns bevegelseskompetanse
 • legge til rette for estetiske opplevelser, undring, utforskning, skaperglede og lek
Innhold

Praksisstudiet skal bidra til kontinuitet, sammenheng og progresjon i utdanningen og til at studenten utvikler seg fra å være student til å bli en profesjonsutøver med barnehagefaglig handlingskompetanse.

Praksisstudiet har derfor økte forventninger og krav til studenten gjennom studieforløpet, fra å kunne planlegge, vurdere og gjennomføre ulike aktiviteter, til å kunne lede barnehagen som en lærende organisasjon.

På første trinn skal studenten utvikle en begynnende forståelse av leken som fenomen og som en arena for læring, vennskap og kontakt mellom barn. Praksisstudiet skal på dette trinnet bidra med kunnskap om barns væremåter, omsorgs-, leke- og læringsbehov. Studenten skal kunne vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og læringsmuligheter uansett alder.

Gjennom praksisstudiet skal studenten få mulighet til å observere og vurdere barns bevegelseskompetanse og  tilegne seg kunnskap om hvordan barn gjennom kropp og sanser lærer om verden og seg selv. .

Videre skal praksisstudiet bidra til studentens innsikt i hvordan kunst og kultur bidrar til barns ulike opplevelser og uttrykksformer, læring og danning og tilby arenaer hvor studenten skal kunne skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforsking, skaperglede og lek.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 25 Dager Bestått - Ikke bestått

Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse.Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Lena Forus
Praksiskoordinator: Birte Berg
Studiekoordinator: Karin Berner
Arbeidsformer
Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til praksis og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden. 
Åpent for
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto