Hopp til hovedinnhold

Praksis 2. trinn 25 dager ABLPR2

Praksis andre studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring (BULL), Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) og kunst, kultur og kreativitet (KKK). 

Fokus i praksis 2. studieår: 

 • Ledelse av barn og medarbeidere  

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ABLPR2

Versjon

1

Vekting (SP)
Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført praksis skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytter: 

Kunnskap 

(kommentatorkompetanse) 

Kandidaten har: 

 • kunnskap om samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og personale 
 • har kunnskap om kommunikasjon og samspillsteorier, og læringsmiljøets betydning for barns danning, medvirkning og læring i et mangfoldig og digitalisert samfunn
 • kunnskaper om barnehagen som organisasjon, ledelsesfunksjoner i barnehagen, pedagogisk ledelse og selvledelse
 • kunnskaper om barnekultur og kulturarv, og hvordan kulturmangfold påvirker barns ulike uttrykksformer

Ferdigheter 

(aktørkompetanse) 

Kandidaten kan: 

 • kan vise selvstendighet i å lede samarbeidsprosesser i møte med barn, foresatte og personale
 • kan planlegge, grunngi og reflektere over eget og andres pedagogiske arbeid i lys av praksiserfaringer, teori og forsking
 • kan lede personalet i kommunikasjon med barn
 • reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter og handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelse
 • lede seg selv og andre i ulike situasjoner
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere skapende prosesser med og for barn

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

 • kan analysere og reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barns utvikling, lek, læring og danning
 • kan være i konstruktiv dialog med barnas hjem og anvende digitale verktøy som kommunikasjonsmiddel når det er hensiktsmessig
 • ta ansvar for barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforskning og uttrykk
 • samarbeide med barnas foresatte
 • samarbeide med og lede barn og personale med ulik bakgrunn, og gi etisk veiledning, bl. a. i bruk av digitale verktøy
 • se sammenhenger mellom individ, gruppe og samfunn og relatere disse sammenhengene til praksis i barnehagen
Innhold

Praksisstudiet skal bidra til kunnskap om samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og personale. Gjennom praksis skal studenten tilegne seg kunnskap om kommunikasjon og samspillsteorier, og læringsmiljøets betydning for barns danning, medvirkning og læring. Grunnleggende kunnskap om etiske modeller, etikkens grunnlag i fellesverdier og veiledning i moralske valg er også sentralt i praksisstudiet, og studenten skal kunne reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter, samt handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelse.

Praksisstudiet skal bidra til å tydeliggjøre barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforskning og uttrykk og til å utvikle studentens kunnskaper om hvordan motivasjon og identitet kan knyttes til estetiske fag.

Forkunnskapkrav
Bestått praksis fra forrige studieår.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 25 dager 1/1 25 Dager Bestått - Ikke bestått

Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse.Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Lena Forus
Praksiskoordinator: Birte Berg
Studiekoordinator: Karin Berner
Arbeidsformer
Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til praksis og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden. 
Åpent for
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto