Praksis 3. trinn 25 dager (ABLPR3)

Praksis tredje studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU), Språk, tekst og matematikk (STM) og Barns utvikling, lek og læring (BULL).

Fokus i praksis 3. studieår:

 • Ledelse av barn og barnehage

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ABLPR3

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Gjennom praksis skal studenten få ferdigheter til selvstendig, og i samarbeid med andre, å kunne planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk arbeid. De skal kunne reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk. Studenten skal kunne lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis. De skal utvikle en relasjonell forståelse og kompetanse og mestre kommunikasjon med barn, foresatte og personale.

Studenten skal utvikle kunnskap om ulike kommunikasjons - og samspillsmønster og hvilken betydning disse mønstrene kan ha for barns mulighet til medvirkning og læring. De skal få kunnskap om verdien leken og barns språklige miljø har for barns tilegnelse av både språk og matematikk.

Studenten skal kunne inspirere og støtte barn når de utforsker muntlige og skriftlige sjangere, matematiske og språklige problem, symbol og sammenhenger. De skal kunne reflektere over egen kommunikasjon og samspill med barn ut fra et yrkesetisk perspektiv.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført praksis skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytter:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om barnehagelærer rollen og hva ulike sider ved profesjonsutøvelsen innebærer i en mangfoldig barnehage
 • kunnskap om å ledelse og målstyrt pedagogisk ledelse
 • kunnskap om barnehagen som en lærende organisasjon og utvikling av slike organisasjoner
 • kunnskap ulike miljø som kan fremmer og ivaretar lek

Ferdigheter

Studenten

 • kan framstå som en barnehagelærer og kunne reflektere rundt ulike sider ved profesjonsutøvelsen
 • kan lede barnehagen som lærende organisasjon
 • kan øke sin generelle pedagogiske lederkompetanse
 • kan legge til rette for et miljø som fremmer og ivaretar lek
 • kan reflektere over balansen mellom målstyrt og pedagogisk ledelse og dialog med medarbeidere, og balansen mellom å ta hensyn til egne behov og være andreorientert

Generell kompetanse

Studenten

 • har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn, foresatte og personale
 • kan være i konstruktiv dialog med eksterne samarbeidspartnere
 • kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis
 • kan identifisere områder som krever utviklingsarbeid og kan vurdere hvilke ledelseshandlinger som er nødvendige for å realisere en ønsket utvikling

Forkunnskapskrav

ABLPR2 Praksis 2. trinn 25 dager
Bestått praksis fra forrige studieår.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 25 Dager Bestått/ Ikke bestått

Praksis er obligatorisk.
• Det er krav om 100% tilstedeværelse i praksisperioden for å få bestått praksis. Fravær inntil 10% kan godkjennes. Selv om fravær innenfor denne grensen regnes som «gyldig», har praksislærer rett til å kreve at studenten tar igjen alle fraværsdager, hvis det ellers ikke er mulig å vurdere studentens praksis. Ved fravær høyere enn 10% skal praksislærer orientere praksiskoordinator ved Institutt for barnehagelærerutdanning.
• Ved stort fravær må studenten regne med å ta hele praksisperioden på nytt ved neste ordinære praksisperiode.
• Ugyldig fravær i praksisperioden fører til Ikke bestått praksis.

Det gis vanligvis ingen dispensasjon fra kravet om obligatorisk tilstedeværelse. Alt fravær fra praksis være dokumentert. Fraværsdager som må tas igjen, avtales med praksislærer. Fraværet må tas igjen så nært opp til praksisperioden som mulig.Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.Studenten skal bygge videre på erfaringer og vurdringer fra 2. års praksis, vurderingen fra 2. års praksis skal derfor framlegges for praksislærer.Studenten skal ha min. 5 - 7 lederdager.Studenter på samme avdeling kan ha tre lederdager sammen.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Inger Marie Øglænd

Emneansvarlig:

Lena Forus

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Praksis i barnehagen. Det skal gjennomføres praksisoppgave og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.

Åpent for

Arbeidsplassbasert barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto