Musikkhistorie I - Klassisk (BAM214KD)

Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og er felles for studieretning klassisk og dirigering. Det vil bli lagt vekt på historiske utviklingslinjer innen vestens kunstmusikk og det skal bidra til å utdype forståelsen av egen utøving. Emnet vil dels presenteres gjennom blokkundervisning fremfor ukentlige forelesninger, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i fakultetets prosjektuker og seminarer. Emnet består av en rekke underemner som musikkhistoriske epoker, elementær verkanalyse, en ukes kurs i folkemusikk på Ole Bull-akademiet på Voss og kurs i akademisk skriving.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM214KD

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Det vil bli lagt vekt på historiske utviklingslinjer innen vestens kunstmusikk. Emnet vil dels presenteres gjennom blokkundervisning fremfor ukentlige forelesninger, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i fakultetets prosjektuker og seminarer. Emnet består av en rekke underemner som musikkhistoriske epoker, elementær verkanalyse, en ukes kurs i folkemusikk og folkedans på Ole Bull-akademiet på Voss og kurs i akademisk skriving. Det knyttes et lyttepensum til undervisningen i musikkhistorie.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg:

Generell kompetanse

 • En forståelse for elementer i den musikkhistoriske utvikling og utvikle et bevisst forhold til egen identitet, egne styrker og muligheter
 • Et språk for å kunne beskrive ulike stilistiske trekk ved den klassiske musikken
 • Grunnleggende kunnskaper om kildebruk og referanser i akademiske tekster
 • Kan skrive en selvstendig akademisk tekst

Kunnskaper

 • Kjenne til historiske hovedlinjer i den vestlige klassiske musikken
 • Kan gjøre rede for stil-og sjangermessige hovedtrekk i den klassiske musikken
 • Forstår hvordan en akademisk tekst er bygget opp

Ferdigheter

 • Anvende musikkhistoriske perspektiver på ulike stiler og deres fremføringstradisjon
 • Omsette i praksis og demonstrere ulike innfallsvinkler og innganger til et verk eller en improvisasjon, basert på historiske, kontekstuelle og allmennhermeneutiske refleksjoner.
 • Kan lese og analysere faglige tekster

Forkunnskapskrav

Faglige kvalifikasjoner godkjent ved opptak til studieprogrammet

Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamen(er)

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Første del - Hjemmeeksamen - KD 1/2 3 Dager Bestått/ Ikke bestått Alle
Andre del - Avsluttende hjemmeeksamen - KD 1/2 3 Dager Bestått/ Ikke bestått Alle

Emnet vurderes med en 3-dagers skriftlig hjemmeeksamen på slutten av hvert semester. Begge deleksamenene må bestås for å få emnet godkjent. Eksamenene teller like mye. Alle hjelpemidler tillatt. Kandidatene må ha vist tilfredsstillende oppmøte i undervisningen samt bestått resultat i obligatoriske innleveringer, for at emnet som helhet skal bestås.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:

 • Undervisning i emnet er obligatorisk. For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha minst 80 % fremmøte. Det differensieres i utgangspunktet ikke mellom årsaker til fraværet.
 • Innlevering av oppgavebesvarelser: beskrivelser av lytteeksempler og korte akademiske tekster.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Gruppe/klasseundervisning som blokkundervisning og individuell veiledning. Undervisningen er organisert etter emner. Det oppfordres til individuelt arbeid alternerende med kollokviearbeid. Studentpresentasjoner er særlig aktuelle i enkelte temabolker.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto