Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø (BBA101)

Emnet vil ved hjelp av ulike faglige perspektiv søke å gi en helhetlig beskrivelse av barn og unges utvikling og oppvekstmiljø. Det vil bli lagt vekt på individets personlige og sosiale utvikling samt hvordan ulike aspekter ved, og kvaliteter i oppvekstmiljøet og samfunnet er medvirkende for hvordan barnet vokser inn i samfunnet og blir en deltager der.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BBA101

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet vil ved hjelp av ulike faglige perspektiv søke å gi en helhetlig forståelse av hvordan barn utvikler seg fra fødsel til voksen, og hvordan omgivelsene og kulturen rundt barnet er medvirkende i hvordan denne utviklingen foregår. Det vil fokuseres på hvordan disse faktorene påvirker i hvilken grad barn og unge blir inkluderte deltagere i samfunnet de lever i. Det vil legges vekt på barns personlige, emosjonelle, kognitive og sosiale utvikling. Det vil også legges vekt på hvordan ulike strukturelle, samfunnsmessige aspekter og kvaliteter ved samfunnet er med på å skape ulike oppvekstmiljø for barn og unge. Sist med ikke minst vil emnet søke å gi forståelse for hvordan samhandling, interaksjon mellom barnet og det totale oppvekstmiljøet er med på å forme barnets vekst og utvikling.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av:

Kunnskaper

 • Har bred kunnskap om barns oppvekst, barndom, sosialisering, læring, danning og utvikling.
 • Har kunnskap om ulike syn på menneskets grunnleggende natur.
 • Har begynnende kunnskap om samspill og utviklingsstøttende omsorg.
 • Har kjennskap til ulike former for familieliv.
 • Kan oppdatere sin kunnskap om sammenhenger mellom helse, utdanning, sosioøkonomiske faktorer, levekår, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og inkludering i samfunnet.
 • Har kunnskap om kommunikasjon i et samfunn preget av mangfold.
 • Har kunnskap om inkludering, ikke-diskriminering og likestilling, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.
 • Har kunnskap om samiske barns rett til oppvekstforhold der deres etniske, språklige og kulturelle tilknytning vektlegges.
 • Har kunnskap om urfolk, etniske minoriteter og flyktningers livssituasjoner og rettigheter.
 • Kan oppdatere sin kunnskap om barns digitale hverdagsliv.
 • Kjenner til betydningen av familie og nettverk i sosialpedagogisk arbeid.
 • Har kunnskap om vitenskapsteori og hvordan kunnskap utvikles og forstås.

Ferdigheter

 • Kan anvende kunnskap om forebyggende og inkluderende arbeid på arenaer der barn og unge oppholder seg.

Generell kompetanse

 • Har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier og betydningen av disse i møte med barn og unge.
 • Kan formidle både skriftlig og muntlig relevante teorier som belyser emnets tematikk.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Seminarer, Skriftlig innlevering

Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra eksamen.

Seminarer: Forberedelse til, tilstedeværelse og deltakelse i fem seminar. Studenter som har nærvær under 75% på seminarene mister rett til å gå opp til eksamen, uansett grunn.

Skriftlig innlevering: En skriftlig innlevering som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Denne må være bestått for å få gå opp til eksamen. Den skriftlige innleveringen har et omfang på 2000 ord (+/-10%), eksklusive innholdsfortegnelse og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Erik Paulsen

Studieprogramleder:

Erik Paulsen

Arbeidsformer

Arbeidsformene i emnet vil være varierte. Studentene må regne med betydelige egenstudier i tillegg til forelesninger, forberedelse til seminar i gruppe, seminar og skriftlig arbeidskrav. Forberedelse til seminar og gjennomføring av seminar er av spesiell betydning for læringsutbytter knyttet til ferdigheter og generell kompetanse.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto