Institutt for sosialfag

Institutt for sosialfag er ein del av Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Universitetet i Stavanger. Instituttet arbeidar med utdanninger og forsking innan sosialt arbeid, barnevern og psykologi.

Published Sist oppdatert
Fakta
Tilsette

74

Stipendiatar

9

Besøksadresse

Kjell Arholms hus

Studentar

950

Kontakt oss

51 83 10 00

Institutt for sosialfag held til i 2. etasje i Kjell Arholms hus på campus Ullandhaug.

Om instituttet

En kvinne sitter med penn og papir og ser på en person som sitter med ryggen til kameraet.

Barnevernspedagogar og sosionomar må arbeide tett på menneske i alle slags situasjonar i livet. Du må ha eit sterkt engasjement for andre, men samtidig skal du vere ein profesjonell fagperson som andre må kunne stole på. Respekt og integritet er såleis viktige verdiar for desse yrkesgruppene.

Sosialfaglege utdanningar er alltid aktuelle, og du vil få mange utfordringar undervegs. I studia vert det lagt vekt på å knyte den teoretiske og den praktiske kunnskapen saman, og du vil få praktisk trening på potensielle arbeidsplassar.

Institutt for sosialfag tilbyr utdanningar på bachelor og masternivå innan sosialt arbeid, barnevern og psykologi.

Kontakt oss:

Dei tilsette ved instituttet held til i 2. etasje i Kjell Arholms hus på campus Ullandhaug. Instituttleiar er Kolbjørn Kallesten Brønnick, og kontorsjef er Stig Helleren.

Nyheiter frå instituttet

Kaleidoskop - en festival fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kaleidoskop setter fokus på viktige hendelser, livsendringer og kritiske perspektiver. Ved å presentere ulike synsvinkle...

Hvordan sosionomstudenter veiledes når de er i praksis

Praksis er en viktig del av utdanningen for å bli en selvstendig profesjonsutøver. Veiledningen bidrar sterkt til å avgj...

Skal kartlegge barns kognitive funksjon med lavmagnetisk MR-maskin

En bærbar, lavmagnetisk MR-maskin gir forskere en indikasjon på om et barn kommer til å følge en typisk eller atypisk ko...

Populært med psykologistudier ved UiS

Nesten tolv søkere konkurrerer om en og samme studieplass på det nye masterstudiet i psykologi.

Flere publiseringspoeng til samfunnsvitenskapelige forskere

På fem år har antall publiseringspoeng oppnådd av samfunnsvitenskapelig forskning ved UiS, mer enn doblet seg.

Innvandrarar sitt møte med norsk arbeidsliv

Korleis opplever innvandrarar forholdet mellom integrering og arbeid i møtet med norsk arbeidsliv?

Sosionomstudent Lena har et genuint ønske om å hjelpe andre mennesker

Som student på bacheloren i sosialt arbeid lærer Lena Eliassen hvordan hun møter mennesker i sårbare situasjoner – og hv...

UiS’ psykologisøknad avslått

Universitetet i Stavanger har fått avslag på søknaden sin om å opprette et profesjonsstudium i psykologi.

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Alice Kjellevold mottok hederspris

Professor emerita Alice Kjellevold har over mange år belyst utfordringer i helsetjenesten og hvilke rettigheter og mulig...

Ny barnevernsmaster er i gang: – Gleder oss til økt kompetanse

De nye studentene på masteren i barnevernsarbeid har inntatt campus. De håper studiet vil gagne dem selv personlig og se...

Mange vil studere barnevern på masternivå

På den nye masteren i barnevernsarbeid konkurrerer nesten fem søkere om en og samme studieplass.

Pyskologistudent i praksis: – Gøy, utfordrende og lærerikt

Psykologistudent Synne Rinaldo Pedersen synes det mest verdifulle med å være i praksis, er å lære verdien av forebyggend...

Disputas om akutte barnevernssaker

Hvordan jobber det norske barnevernet med akutte saker sammenliknet med det tyske? Det har Arve Lerum undersøkt i sitt d...

UiS har søkt om å få oppretta profesjonsstudium i psykologi

UiS er eitt steg nærare å realisera ønsket om å utdanna psykologar. No er nemleg søknaden om å få oppretta studiet lever...

Regjeringen øremerket plasser til master i barnevern ved UiS

Fra høsten 2022 skal UiS tilby master i barnevernsarbeid. I årets statsbudsjett har regjeringen nå øremerket 25 studiepl...

Skal hjelpe kommunen å hjelpe unge

Gjennom en nyopprettet kommisjon skal professor Ingunn Tollisen Ellingsen og førsteamanuensis Venke Furre Haaland bistå ...

Masterstudenter ved SV-fakultetet kan nå søke om publiseringsstøtte

Et publiseringsstipend på 45 000 kroner kan bli ditt dersom du ønsker å skrive en artikkelversjon av masteroppgaven din.

Styre og arbeidsutval på plass i Kognitiv lab

Det tverrfakultære initiativet Kognitiv lab har fått sitt fyrste styre og arbeidsutval. Nå er målet deira å jobbe for å ...

Startskudd for Velferdsuniversitetet

Fredag 12. mars er oppstart for Velferdsuniversitetet regi av Nettverk for velferdsforskning. Først ut er morgenwebinare...

Leder EU-prosjekt om psykisk helsetilbud i fengsel

Sarah Hean ved Institutt for sosialfag skal lede et nytt EU-prosjekt. Sammen med kolleger ved UiS og internasjonale part...

Stipendipraten: Sjonglerer rollene som trebarnsmor og stipendiat

Som student fant Anne Svalastog ut hvordan å kombinere utdanning med barnefødsler. Som stipendiat utforsker hun slektsfo...

Stipendipraten: Forsker på forventningers effekt

Linda Natalie Borho vet hvordan det føles å stille forventinger til seg selv og eget arbeid. Nå skal hun finne ut hvorda...

Stipendipraten: Vil skape gjensidig tillitt mellom immigranter og barnevernet

Da Memory Jayne Tembo fikk tilbud om å flytte fra Malawi til Norge for å ta en mastergrad, takket hun ja uten å ha hørt ...

Stipendipraten: Svever blant skyene mens hun prøver å lande en doktorgrad

Maria Gussgard Volckmar-Eeg har notatblokk på nattbordet og lenestol på kontoret. Stipendiaten tenker på kultursensitivi...

Digital feiring av masterstudentene ved MFamily

For de 23 uteksaminerte studentene ved det prestisjetunge MFamily-masterstudiet, ble årets avslutningsseremoni avholdt i...

Måltid med nye venskap

Ein gong i semesteret inviterer «Friends & Foods» ved Institutt for sosialfag til matlaging og sosialt samvær. Kvar gong...

UiS’ første psykologistudenter på plass

De kom gjennom et særdeles trangt nåløye i årets kamp om studieplassene. Nå er UiS’ første psykologistudenter noensinne ...

Psykologi ved UiS er landets åttende mest søkte studium

Det nye psykologistudiet ved UiS føyk rett inn på topp ti-lista over mest søkte studier i landet per studieplass.

Fra et fremdeles koronafritt hjemmekontor

Stipendiat Marlow er opptatt av både menneskers og dyrs rettigheter, hun er veganer, men akkurat nå er fokuset rettet mo...

Starter psykologistudier ved UiS

Høsten 2020 kan 32 studenter starte på en bachelor i psykologi ved Universitetet i Stavanger.

Fikk råd av proffene

Ungdom som har kjent Barnevernet på kroppen delte sterke historier og ga gode råd til ferske barnevernsstudenter.

EU-støtte til master i sosialt arbeid

Institutt for sosialfag har fått EU-støtte for å forlenge sitt europeiske masterprogram i sosialt arbeid med familier og...

Studietilbod

Utdanningane ved Institutt for sosialfag legg vekt på å knyte den teoretiske og den praktiske kunnskapen saman. Som student får du mange utfordringar undervegs, samt praktisk trening på potensielle arbeidsplassar.

Forsking

Ved Institutt for sosialfag er forskinga retta både mot overbyggande velferdsområde som barnevern og Nav, og mot meir avgrensa tematiske område som vald i nære relasjonar, rus og psykisk helse.

Barnevernsforsking

Korleis skal vi sørga for at barn og unge får nødvendig hjelp til rett tid?

Stadig fleire barn, unge og familiar kjem i kontakt med barnevernet. Dei har ulik etnisk bakgrunn, problemforståing og behov. Det krev brei kompetanse og mykje kunnskap hos dei som skal hjelpa.

Ensom gutt på huske

Forskinga skal gi kunnskap til offentlege styresmakter og profesjonsutøvarar slik at dei er betre rusta til å ta gode avgjerder og legga til rette for at barn og unge og familiane deira får nødvendig hjelp til rett tid.

Gjennom forskinga ønsker vi òg å styrka den barnevernfaglige undervisninga i profesjonsutdanningane innan barnevern og sosialt arbeid, men også for andre profesjonsutdanningar der kunnskap om barnevern er viktig.

Kunnskapsområdet er komplekst og samansett, og krev derfor stor breidde i kompetanse og tiltak.

Formålet med forskinga er å bidra til robust, fleirfagleg og heilskapleg kunnskap om arbeida og erfaringane til barnevernet frå ulike brukargrupper og aktørar, og dessutan kunnskap om institusjonelle strukturar og om korleis politiske og juridiske føringar verkar inn på barnevernspraksisen.

Leiar for prosjektet er Hulda Mjöll Gunnarsdottir.

Les meir om forskinga her: Hvordan skal vi sørge for at barn og unge får nødvendig hjelp til rett tid?

Prosjekt

Korleis kan samarbeidet mellom rettsvesenet og velferdstenestene bli betre?

Colab består av ei rekke forskarar som mellom anna utforskar utfordringar knytte til dårleg mental helse blant kriminelle og fengselsinnsette. Den mentale helsa er noko som påverkar sosial sikkerheit og risikoen for nye lovbrot.

En ung mann kledd i jeans og svart genser går langs en vegg.

Forskingsprosjektet er finansiert av EU-kommisjonens Horizon 2020 MSCA RISE-program. Det er eit europeisk samarbeid som undersøker samarbeidet mellom helse- og velferdstenester på tvers av ulike etatar. I tillegg ser det på kva innverknad strafferettsvesenet har på dei innsettes helse, velvære og sjansar for å bli verande lovlydige etter soning. Prosjektet ser òg på korleis det kan bli betre tilrettelagt for tverretatlig samarbeid og utveksling av lærdom. Ein arbeider med innovasjon, samarbeid og organisatorisk læring som blir tilrettelagt i skjeringspunktet mellom organisasjonar som støttar rehabilitering av innsette. 

Leiar for prosjektet er Sarah Hean. Du kan lesa meir om Colab på sida deira: Korleis kan samarbeidet mellom rettsvesenet og velferdstenestene bli betre?

Prosjekt

Etiske spenningar i teknologimediert omsorg

Forskingsprosjektet QUALITECH vil vidareutvikla omsorgsetikk i ein stadig meir teknologisk helse- og velferdssektor.

illustrasjonsfoto helseteknologi

Prosjektet "Caring futures: Developing new care ethics for technology-mediated care practices" (QUALITECH) er eit tverrfagleg prosjekt som samlar forskarar på tvers av fakultet ved UiS og eksterne miljøer. Prosjektet analyserer forbindelser mellom teknologi, etikk og omsorg frå ulike ståstader.

Ellen Ramvi, professor ved Universitetet i Stavanger, leiar prosjektet, som skal gjennomførast i perioden 2021-2024. Prosjektet er utvikla i samarbeid mellom forskergruppa Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker og Senter for kjønnsstudier ved Universitetet i Stavanger. Det har fått støtte på 12 millionar kroner frå Noregs Forskingsråd.

Forskingsprosjektet består av fire arbeidspakkar knytte til fire ulike teknologi-medierte omsorgsfelt:

  • Elektronisk standardisering i barnevernstenesta (leder Åse Vagli, Institutt for sosialfag, Det samfunnsvitskaplege fakultet, UiS)
  • Profesjonelle si sjølvforståing og ideal i teknologi-mediert helsearbeid (leder Birgitta Haga Gripsrud, Avdeling for omsorg og etikk, Det helsevitskaplege fakultet, UiS)
  • Førestillingar om teknokropper og omsorg (leder Ingvil Hellstrand, Senter for kjønnsstudier, Det samfunnsvitskaplege fakultet, UiS)
  • Leiing, design og implementering av teknologi i omsorgspraksis (leder Brita Gjerstad, Institutt for sosialt arbeid, Det samfunnsvitskaplege fakultet, UiS)

Meir om prosjektet kan du lese her: Etiske spenningar i teknologimediert omsorg

English information about the project and the research area it is a part of: Improving quality of relational work in health and welfare

Velferdstenesteforsking

Kva kjenneteikner god velferd?

Samfunnsendringar krev tilpassa velferdstenester og oppdatert kunnskap. Forskarane ved UiS undersøker fleire problemstillingar tilknytta mellom anna Nav, psykisk helse, kriminalomsorg og barnevern.

Nav sin logo.

Velferdspolitikken skal sikre befolkninga gode levekår, helse og livskvalitet. Når samfunnet endrar seg, treng politikarane ny og oppdatert kunnskap om velferdstenestene slik at dei kan forme ein velferdspolitikk tilpassa ei ny tid. Dei treng til dømes å vite noko om brukarane generelt og om sårbare grupper spesielt. Dette er kunnskap forskarane kan hjelpe dei med.

Forskargruppa utforskar korleis utfordringane i velferdstenesta endrar seg i takt med samfunnsendringane. Målet er å sikre gode velferdstenester tilpassa ei ny tid. Velferdstenesteforsking høyrer inn under SV-fakultetet sitt satsingsområde Velferd og samfunn. Leiar for forskingsområdet er Siv Oltedal.

Les meir om forskinga her: Korleis blir velferdsmodellen vår påverka av samfunnsendringane?

Forskingsnyheiter

Hvordan sosionomstudenter veiledes når de er i praksis

Praksis er en viktig del av utdanningen for å bli en selvstendig profesjonsutøver. Veiledningen bidrar sterkt til å avgj...

Unge, enslige flyktninger trenger omsorg og forståelse

Vi har hittil visst lite om hvordan barn og unge på flukt selv opplever og håndterer dette. Deres stemmer og erfaringer ...

Skal kartlegge barns kognitive funksjon med lavmagnetisk MR-maskin

En bærbar, lavmagnetisk MR-maskin gir forskere en indikasjon på om et barn kommer til å følge en typisk eller atypisk ko...

Hvem er egentlig best i fotball av kvinner eller menn?

Ville du klart å skille kvaliteten av spillet i en fotballkamp på elitenivå om du ikke visste om spillerne var kvinner e...

Flere publiseringspoeng til samfunnsvitenskapelige forskere

På fem år har antall publiseringspoeng oppnådd av samfunnsvitenskapelig forskning ved UiS, mer enn doblet seg.

Innvandrarar sitt møte med norsk arbeidsliv

Korleis opplever innvandrarar forholdet mellom integrering og arbeid i møtet med norsk arbeidsliv?

Avhandling: Balansekunst: Skolens rådgivning i møter mellom kontekstuelle, relasjonelle og politiske forventninger

Ida Holth Mathiesen har i sin avhandling undersøkt rådgivning i møter med forventninger fra skolen, lokalsamfunnet og el...

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Disputas om omsorgsovertakelser i barnevernet

Marte Tonning Otterlei har forsket på foreldre og barnevernsarbeideres erfaringer med omsorgsovertakelser. Hun disputert...

Alice Kjellevold mottok hederspris

Professor emerita Alice Kjellevold har over mange år belyst utfordringer i helsetjenesten og hvilke rettigheter og mulig...

WE-TEACH

Forskningprosjektet WE-TEACH skal utvikle og prøve ut et digitalt læringsverktøy som foreldre kan bruke for å støtte der...

Universitetsbarnevern

Universitetsbarnevernet er et samarbeid mellom Institutt for sosialfag og barnevernstjenester i regionen. Samarbeidet sk...

Disputas om akutte barnevernssaker

Hvordan jobber det norske barnevernet med akutte saker sammenliknet med det tyske? Det har Arve Lerum undersøkt i sitt d...

Hvorfor frykter norsksomaliere barnevernet?

Disputas: Ayan Handulle har forsket på hvordan frykten for barnevernet vokser fram og hvordan den opprettholdes i det no...

Bruk av standardiserte metoder i barnevernet

Disputas: Hvordan bruker det kommunale barnevernet standardiserte verktøy i sin praksis, og hvilken betydning har slike ...

Spenningar mellom tillit og tryggleik i sosialt arbeid

Disputas: Norske sosialarbeidarar som er involvert i arbeidet med å førebyggje radikalisering og valdeleg ekstremisme op...

Fagside for sosialfag og barnevern

Bibliotekets ressurser og kildesamling for studier og forskning innen barnevern og sosialfag.

Startskudd for Velferdsuniversitetet

Fredag 12. mars er oppstart for Velferdsuniversitetet regi av Nettverk for velferdsforskning. Først ut er morgenwebinare...

Hvordan kan man tilrettelegge for og utvikle veiledningen i høyere utdanning?

Programområdet har som mål å forberede uteksaminerte studenter og stipendiater på et arbeidsliv preget av et samfunn i e...

Status og vegen vidare i Colab

Det årlege Colab-møtet samla forskarar og praktikarar frå fleire land. Over tre dagar diskuterte dei mellom anna ny læri...

Leder EU-prosjekt om psykisk helsetilbud i fengsel

Sarah Hean ved Institutt for sosialfag skal lede et nytt EU-prosjekt. Sammen med kolleger ved UiS og internasjonale part...

Stipendipraten: Sjonglerer rollene som trebarnsmor og stipendiat

Som student fant Anne Svalastog ut hvordan å kombinere utdanning med barnefødsler. Som stipendiat utforsker hun slektsfo...

Stipendipraten: Forsker på forventningers effekt

Linda Natalie Borho vet hvordan det føles å stille forventinger til seg selv og eget arbeid. Nå skal hun finne ut hvorda...

Stipendipraten: Vil skape gjensidig tillitt mellom immigranter og barnevernet

Da Memory Jayne Tembo fikk tilbud om å flytte fra Malawi til Norge for å ta en mastergrad, takket hun ja uten å ha hørt ...

Stipendipraten: Svever blant skyene mens hun prøver å lande en doktorgrad

Maria Gussgard Volckmar-Eeg har notatblokk på nattbordet og lenestol på kontoret. Stipendiaten tenker på kultursensitivi...

50 år med sosionomutdanning i Stavanger

I 50 år har det blitt utdanna sosionomar i Stavanger. Mykje har endra seg, men framleis er behovet for sosionomar stort....

Vil ha debatt om barnevernets undersøkelser

Skal barnevernet bruke skjønn eller metode når de undersøker bekymringsmeldinger? Begge deler på en klok måte, råder for...

Fra et fremdeles koronafritt hjemmekontor

Stipendiat Marlow er opptatt av både menneskers og dyrs rettigheter, hun er veganer, men akkurat nå er fokuset rettet mo...

Cubansk utvekslingssamarbeid

Eit nytt prosjekt skal bidra til betre kvalitet og meir internasjonalisering på utdanninga i sosialt arbeid. Det skal sk...

samarbeid med arbeidslivet

Universitetsbarnevern

Et barn bærer et annet barn på ryggen på en gressplen.

Universitetsbarnevernet er eit samarbeid mellom Institutt for sosialfag og barneverntenester i regionen. Samarbeidet skal sikre gjensidig fagutvikling, tenesteinnovasjon og eit godt samarbeid rundt praksis, undervising og forsking.

Les meir om universitetsbarnevernet.

Instituttleiinga

Instituttleder
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Kontorsjef
51834274
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IS

Instituttadministrasjonen

Førstekonsulent
51831471
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IS
Rådgiver
51832097
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IS
Konsulent
51832980
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IS
Seniorrådgiver
51833792
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IS
Rådgiver
51831978
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IS
Rådgiver
51834524
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IS
Rådgiver
51831901
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IS

Instituttrådet

Instituttrådet gir instituttleiar råd i følgande saker:

  • Strategiske planar på instituttets fagområde
  • Studietilbod ved instituttet
  • Område for satsingar på forskning, innovasjon og formidling
  • Instituttrådet skal også høyrast i ad hoc-saker som har strategisk betydning for instituttet.

Fakultetsstyret oppnemner eksterne rådsmedlemer etter forslag fra instituttråda, og dei velger sjølv leiar.

Medlemmer i instituttrådet ved IS

Leiar: Rigmor Kvia de Waard (ekstern representant)

Ekstern representant: Geir Sverre Braut

Vitskapleg tilsette: Pia Hellevik Moum, Erik Paulsen, Liv Jorunn Baggegård Skippervik

Teknisk-administrativt tilsette: Per Kolstrup    

Studentrepresentantar

Nyttige lenker