Hopp til hovedinnhold

Utsatte barn og unge BBA102

I dette emnet har vi fokus på forhold som kan medvirke til at barn og unge blir utsatt for risiko. Risikofaktorer kan være knytte til individuelle forhold ved barnet og forhold knyttet til familie, nettverk og samfunn som helhet. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBA102

Vekting (SP)

15

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Institutt for sosialfag

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av 

Kunnskap

 • Bred kunnskap om hvilke forhold som medfører at barn og unge befinner seg i utsatte livssituasjoner. 
 • Bred kunnskap om hvordan utsatte livssituasjoner påvirker alle sider ved barns utvikling og oppvekst-vilkår. 
 • Bred kunnskap om hvordan familieliv, samspill mellom barn og foreldre, og omsorgssvikt påvirker barns utvikling. 
 • Kjenner til betydningen av familie og nettverk i sosialpedagogisk arbeid.
 • Kjenner til hvordan rus og psykiske helseproblemer kommer til uttrykk, hvordan det kan bidra til at barn og unge blir utsatt for økt risiko og hvilke konsekvenser det får. 
 • Kan oppdatere sin kunnskap om sammenhenger mellom ulike faktorer som bidrar til god helse hos barn og unge.
 • Kunnskap om kommunikasjonsutfordringer for barn og unge i et samfunn preget av mangfold.
 • Kunnskap om samiske barns rett til oppvekstforhold der deres etniske, språklige og kulturelle tilknytning vektlegges. 
 • Kunnskap om hvordan urfolks, minoriteters og flyktningers livssituasjon kan bidra til økt risiko hos denne gruppen barn. 
 • Kunnskap om kulturelt mangfold, flerkulturell forståelse og kultursensitivitet.
 • Kunnskap om hvordan barns digitale hverdagsliv kan medføre økt risiko.
 • Kunnskap om inkluderings-, marginalisering og ekskluderingsprosesser, samt ikke-diskriminering og likestilling.
 • Kunnskap om etikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger i barnevernsfeltet.
 • Kunnskap om barnevernspedagogens samfunnsmandat og barnevernfeltets historie.
 • Kunnskap om behovet for kunnskap fra barn og unge som en del av grunnlaget for å sikre deres deltakelse og medvirkning, både i egne liv og i samfunnet.

Ferdigheter

 • Kan anvende teoretisk kunnskap i drøftinger av praktiske problemstillinger knyttet til utsatte barn og unge på ulike arenaer.
 • Kan reflektere over barnevernspedagogens posisjon og samfunnsmandat i møte med barn, unge og deres familier som lever i vanskelige livssituasjoner.
 • Kan finne relevante praktiske eksempler på barns og unges utsatte livssituasjoner og analysere og vurdere disse i lys av relevant teoretisk kunnskap.

Generell kompetanse

 • Har innsikt i egne holdninger og verdier og kan reflektere over personlige utfordringer, og etiske dilemma og problemstillinger i kommende yrkesutøvelse som barnevernspedagog.
 • Har innsikt i sentrale forhold på individ-, gruppe- og samfunnsnivå som bidrar til økt risiko for marginalisering, ekskludering blant barn og unge.
 • Kan formidle både skriftlig og muntlig relevante teorier som belyser emnets tematikk.
Innhold

Emnet bygger videre på grunnleggende kunnskap om barn og unges utvikling og oppvekstmiljø. Barns utvikling foregår i samspill med omgivelsene. Vi ser derfor på forhold som kan medvirke til at barn og unge blir utsatt for risiko.

Emnet har et sosialpedagogisk utgangspunkt, hvor kunnskap hentes fra ulike faglige perspektiv som til sammen bidrar til å utvikle en helhetlig teoretisk og faglig forståelse av barn og unge. Utsatthet hos barn og unge må forstås i lys av samspillet mellom individuelle forhold og forhold i barns økologiske utviklingsmiljø og hvordan disse gjensidig påvirker barns helhetlige utvikling.

Barnevernspedagogens samfunnsmandat og yrkesutøvelse er særlig rettet mot barnevernsfeltet og arbeid med risikoutsatte barn og unge. Sentrale elementer i barnevernspedagogens historie, samfunnsmandat og yrkesutøvelse vil også bli behandlet. 

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Individuell muntlig eksamen. Varighet: inntil 30 minutter. Kandidaten eksamineres med utgangspunkt i arbeidskrav og i tema valgt av eksaminator uten forberedelsestid.Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Seminarer, Skriftlig innlevering 1, Skriftlig innlevering 2

Begge obligatoriske krav må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen.

1. Forberedelse til, tilstedeværelse og deltakelse i fire seminarer. Studenter som har nærvær under 75% på seminarene mister rett til å gå opp til eksamen, uansett grunn.

2. To skriftlige innleveringer som inngår i en mappe. Disse skal være vurdert til godkjent av faglærer før man kan gå opp til eksamen. 

 • Individuelt arbeidskrav på +/- 1500 ord +/- 10%
 • individuelt arbeidskrav på +/- 1500 ord +/- 10% 

Antall ord er ekskl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Linda Elisabeth Bjørknes
Emneansvarlig: Erik Paulsen
Arbeidsformer
Selvstudium, forelesninger, seminarer med obligatorisk forarbeid, tilstedeværelse og deltakelse, samt skriftlige oppgaver. 
Emneevaluering
For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem. 
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto