Utsatte barn og unge (BBA102)

I dette emnet har vi fokus på forhold som kan medvirke til at barn og unge blir utsatt for risiko. Risikofaktorer kan være knyttet til individuelle forhold ved barnet og forhold knyttet til familie, nettverk og samfunn som helhet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BBA102

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet bygger videre på grunnleggende kunnskap om barn og unges utvikling og oppvekstmiljø. Barns utvikling foregår i samspill med omgivelsene. Vi ser derfor på forhold som kan medvirke til at barn og unge blir utsatt for risiko.

Emnet har et sosialpedagogisk utgangspunkt, hvor kunnskap hentes fra ulike faglige perspektiv som til sammen bidrar til å utvikle en helhetlig teoretisk og faglig forståelse av barn og unge. Utsatthet hos barn og unge må forstås i lys av samspillet mellom individuelle forhold og forhold i barns økologiske utviklingsmiljø og hvordan disse gjensidig påvirker barns helhetlige utvikling.

Barnevernspedagogens samfunnsmandat og yrkesutøvelse er særlig rettet mot barnevernsfeltet og arbeid med risikoutsatte barn og unge. Sentrale elementer i barnevernspedagogens historie, samfunnsmandat og yrkesutøvelse vil også bli behandlet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av

Kunnskap

 • Bred kunnskap om hvilke forhold som medfører at barn og unge befinner seg i utsatte livssituasjoner.
 • Bred kunnskap om hvordan utsatte livssituasjoner påvirker alle sider ved barns utvikling og oppvekst-vilkår.
 • Bred kunnskap om hvordan familieliv, samspill mellom barn og foreldre, og omsorgssvikt påvirker barns utvikling.
 • Har bred kunnskap om familie- og nettverksarbeid.
 • Kjenner til hvordan rus og psykiske helseproblemer kommer til uttrykk, hvordan det kan bidra til at barn og unge blir utsatt for økt risiko og hvilke konsekvenser det får.
 • Kan oppdatere sin kunnskap om sammenhenger mellom ulike faktorer som bidrar til god helse hos barn og unge.
 • Kunnskap om kommunikasjonsutfordringer for barn og unge i et samfunn preget av mangfold.
 • Kunnskap om samiske barns rett til oppvekstforhold der deres etniske, språklige og kulturelle tilknytning vektlegges.
 • Kunnskap om hvordan urfolks, minoriteters og flyktningers livssituasjon kan bidra til økt risiko hos denne gruppen barn.
 • Kunnskap om kulturelt mangfold, flerkulturell forståelse og kultursensitivitet.
 • Kunnskap om hvordan barns digitale hverdagsliv kan medføre økt risiko.
 • Kunnskap om inkluderings-, marginalisering og ekskluderingsprosesser, samt ikke-diskriminering og likestilling.
 • Kunnskap om etikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger i barnevernsfeltet.
 • Kunnskap om barnevernspedagogens samfunnsmandat og barnevernfeltets historie.
 • Kunnskap om behovet for kunnskap fra barn og unge som en del av grunnlaget for å sikre deres deltakelse og medvirkning, både i egne liv og i samfunnet.

Ferdigheter

 • Kan anvende teoretisk kunnskap i drøftinger av praktiske problemstillinger knyttet til utsatte barn og unge på ulike arenaer.
 • Kan reflektere over barnevernspedagogens posisjon og samfunnsmandat i møte med barn, unge og deres familier som lever i vanskelige livssituasjoner.
 • Kan finne relevante praktiske eksempler på barns og unges utsatte livssituasjoner og analysere og vurdere disse i lys av relevant teoretisk kunnskap.

Generell kompetanse

 • Har innsikt i egne holdninger og verdier og kan reflektere over personlige utfordringer, og etiske dilemma og problemstillinger i kommende yrkesutøvelse som barnevernspedagog.
 • Har innsikt i sentrale forhold på individ-, gruppe- og samfunnsnivå som bidrar til økt risiko for marginalisering, ekskludering blant barn og unge.
 • Kan formidle både skriftlig og muntlig relevante teorier som belyser emnets tematikk.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Individuell muntlig eksamen. Varighet: inntil 30 minutter. Kandidaten eksamineres med utgangspunkt i arbeidskrav og i tema valgt av eksaminator uten forberedelsestid.Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærværskrav - forelesninger, Seminarer, Skriftlig innlevering 1, Skriftlig innlevering 2

Alle obligatoriske aktiviteter (4) må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra eksamen.

Seminarer: Forberedelse til, tilstedeværelse og deltakelse i fem seminarer. Studenter som har nærvær under 75% på seminarene mister rett til å gå opp til eksamen, uansett grunn.

Skriftlig innlevering 1: Individuelt arbeidskrav på +/- 1500 ord +/- 10%, eksklusive innholdsfortegnelse og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.

Skriftlig innlevering 2: individuelt arbeidskrav på +/- 1500 ord +/- 10%, eksklusive innholdsfortegnelse og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.

Nærværskrav - forelesninger: Obligatorisk tilstedeværelse på nærmere angitte forelesninger. Disse vil bli nærmere kunngjort i undervisningsplanen og på Canvas ved emnestart. Studenter som har nærvær under 75% mister retten til å gå opp til eksamen, uansett grunn.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tina Bojovic

Studieprogramleder:

Erik Paulsen

Arbeidsformer

Arbeidsformene i emnet vil være varierte: Studentene må regne med betydelige egen-studier i tillegg til forelesninger, forberedelse i grupper til seminar, seminar og individuelle skriftlige arbeidskrav.

Gruppearbeid og seminarer er arbeidsformer som skal gi studentene ferdigheter i å anvende og reflektere rundt teoretisk kunnskap i drøftinger og analyser av praktiske problemstillinger.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto