Velferdsrett (BBA104)

Emnet gir en innføring i de juridiske rammene for yrkesutøvelsen innenfor forvaltningen generelt og barnevernsektoren spesielt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BBA104

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av følgende hovedtemaer:
 1. Juridisk metode
 2. Innføring i lov om barneverntjenester
 3. Familierett med fokus på barn, unge og deres familier
 4. Grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper
 5. Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven
 6. Barns menneskerettigheter, med særlig vekt på FN´s barnevernkonvensjon
 7. Rettigheter til urfolk (herunder samer), etniske minoriteter og flyktninger med fokus på barn, unge og deres familier.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskaper

Kandidaten skal ha:

 • Kunnskap om lovgivningsprosessen og juridisk metode som er relevant for profesjonsutdanningen.
 • Oversikt over barnevernloven og de ulike fasene i en barnevernssak.
 • Kjennskap til den delen av familieretten som har fokus på barn, unge og deres familier.
 • Kunnskap om grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper.
 • Bred kunnskap om de generelle saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven.
 • Kunnskap om internasjonal rett som er relevant for barnevernfeltet, deriblant sentrale artikler i FN's barnekonvensjon og forholdet mellom barnekonvensjonen og norsk rett.
 • Kunnskap om urfolk (herunder samer), etniske minoriteter og flyktningers rettigheter med fokus på barn, unge og deres familier.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • Vurdere en juridisk problemstilling ved anvendelse av juridisk metode; kunne finne frem til, orientere- og oppdatere seg i rettslige kilder.
 • Gi råd og veiledning i familierettslige spørsmål som vil kunne oppstå i forbindelse med arbeidet med barn, unge og deres familie.
 • Anvende forvaltningsrettens prinsipper og regler under saksbehandling i offentlig forvaltning med særlig fokus på barnevernssaker.
 • Vurdere betydningen av sentrale regler om barns menneskerettigheter i forbindelse med   arbeid med barn og unge og deres familier, deriblant barns rett til familieliv, barnets beste, barnets rett til å bli hørt og retten til ikke-diskriminering.
 • Anvende grunnleggende kunnskap om rettigheter til barn og familier av urfolk (herunder samer), etniske minoriteter og flykninger i utøvelsen av sin profesjon som barnevernspedagog.

Generell kompetanse

 • Kandidaten skal ha kunnskaper om relevante lover, konvensjoner og prinsipper innenfor barnevernets arbeidsområde og kunne anvende forvaltningsrettens grunnleggende prinsipper og regler om saksbehandling i sin yrkesutøvelse.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, BBA102 Utsatte barn og unge, BBA103 Velferdspolitikk og velferdsorganisering

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Aktuelle lover og forskrifter, Lovdata, Nynorskordbok,

Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenter ikke har avlagt eller ikke bestått eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må følge det pensum og opplegg for eksamen som gjelder for det nye kullet. Studenten kan selv velge å følge undervisning i eksamenssemesteret med mindre det er gjort vesentlige endringer i emnet.  

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave

Dette obligatoriske kravet må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning vil bli trukket fra eksamen.

Skriftlig oppgave: Godkjent individuelt arbeidskrav 800 ord +/- 10%, eksklusive innholdsfortegnelse og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Pia Moum Hellevik

Studieprogramleder:

Joakim Jiri Haaland

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeid i grupper med veiledning, obligatorisk innleveringsoppgave og selvstudium.

Arbeidsformene i emnet har som overordnet mål å være eksamensforberedende.

All undervisning er eksamensrelevant.

Åpent for

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto