Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge (BBA201)

I dette emnet har vi fokus på praktisk sosialpedagogisk arbeid med barn og unge. Det legges vekt på betydningen av gode relasjoner og god kommunikasjon mellom barn og unge og barnevernspedagogen. Videre legges det vekt på etablering av gode utviklingsmiljø, metodisk sosialpedagogisk arbeid, forebyggende arbeid og bruk av aktiviteter i sosialpedagogisk arbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BBA201

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av fem hovedkomponenter:
 1. Kommunikasjon og relasjon. I alle typer sosialpedagogisk arbeid med barn og unge er kunnskaper og ferdigheter om hvordan kommunisere med barn og unge, og kunnskaper og ferdigheter om hvordan etablere og utvikle relasjoner til barn og unge en forutsetning for arbeidet. Dette temaet vil få bred plass i emnet.
 2. Gode utviklingsmiljø/læringsmiljø. Et annet sentralt aspekt i sosialpedagogisk arbeid er det å skape gode utviklingsmiljø for de grupper og på de arenaer der barnevernspedagogen skal arbeide. Gode utviklingsmiljø vil variere avhengig av kontekst, alder og mål. Det å ha kunnskaper og ferdigheter til kunne forstå, og være i stand til å etablere og analysere hva som er gode utviklingsmiljø på ulike arenaer vil her være et av målene i emnet.
 3. Metodisk sosialpedagogisk arbeid. Et komplimenterende sentralt aspekt ved sosialpedagogisk arbeid er systematisk, planlagt og målrettet arbeid med barn og unge, eller grupper av barn og unge med spesielle behov, eller i spesielle situasjoner. Kunnskap og ferdigheter til kartlegge, tilrettelegge, gjennomføre, dokumentere, analysere, vurdere og evaluere tiltak er her sentrale mål for emnet.
 4. Forebyggende arbeid. I denne delen av emnet skal studentene få kunnskap om ulike definisjoner og tilnærminger til forebyggende arbeid. Studentene skal få kunnskap om rammevilkår for forebyggende arbeid, og sentrale utfordringer med denne typen arbeid sett opp mot de organisatoriske krav som ligger på kommunene. De skal lære om forskjellen på universelle og allmenne tiltak, målrettede tiltak, og tiltak på gruppe og individ nivå.
 5. Bruk av aktiviteter i sosialpedagogisk arbeid. Ulike typer aktiviteter er også et av de viktigste midlene vi har for å skape felles historie, for å bygge relasjoner og for å stimulere til utvikling og mestring på en rekke områder for barn og unge. Kunnskap og ferdigheter om bruk av ulike typer aktiviteter som kan anvendes med barn og unge blir aktuelt også på tvers av de fire ovennevnte komponentene.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har bred kunnskap om kommunikasjon og samarbeid med barn og unge i ulike situasjoner og i ulike kontekster.
 • Har kunnskap om kulturelt mangfold, flerkulturell forståelse og kultursensitivitet.
 • Har kunnskap om ulike typer metoder og tiltak som kan benyttes i sosialpedagogisk arbeid.
 • Har kunnskap om og kan vurdere risiko for uønskede hendelser i sosialpedagogisk arbeid med barn og unge og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk.

Ferdigheter

 • Kan anvende forskningskunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap fra barn og unge som grunnlag for sosialpedagogisk arbeid med barn og unge.
 • Kan anvende faglig kunnskap og skjønn til å skape relasjoner og veilede barn og unge i utviklingsprosesser.
 • Kan anvende faglig kunnskap fra barn og unge som en del av grunnlaget for å sikre barn og unges deltagelse og medvirkning i sosialpedagogisk arbeid.
 • Kan anvende faglig kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn og unge.
 • Kan bruke erfaringer og kunnskap til å bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere på en måte som fremmer inklusjon, deltagelse og medvirkning.    
 • Kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag for å arbeide miljøterapeutisk, systematisk og målrettet med barn og unge.
 • Kan anvende forsknings-, praksis og erfaringsbasert kunnskap for å utrede barn og unges atferd og situasjon og legge til rette for hensiktsmessige sosialpedagogiske tiltak.
 • Kan beherske forebyggende og helsefremmende arbeid på arenaer der barn og unge oppholder seg.
 • Kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte med barn og unge.
 • Kan anvende aktiviteter i sosialpedagogisk arbeid for å fremme lek, læring, mestring, inkludering og deltakelse.

Generell kompetanse

 • Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere, evaluere og formidle sosialpedagogiske tiltak med utgangpunkt i barnets beste.
 • Har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier og betydningen av relasjonskompetanse i sosialpedagogisk arbeid.
 • Har innsikt i og kan håndtere etiske problemstillinger i sosialpedagogisk arbeid og egen praksis.
 • Kan dokumentere og formidle sosialpedagogiske vurderinger, muntlig og skriftlig.

Forkunnskapskrav

BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, BBA102 Utsatte barn og unge

Anbefalte forkunnskaper

BBA103 Velferdspolitikk og velferdsorganisering, BBA104 Velferdsrett

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer Alle

Omfang: 2.000 ord (+/- 10%) eksklusive innholdsfortegnelse og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave, Nærværskrav

Begge obligatoriske krav må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra eksamen.

Skriftlig oppgave: Skriftlig individuell oppgave. Evalueringsuttrykket er «godkjent/ikke godkjent». Tema for oppgaven blir definert av emneansvarlig. Omfang: 2000 ord (+/- 10%), eksklusive innholdsfortegnelse og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.

Nærværskrav: Forberedelse til, tilstedeværelse og deltakelse i fem seminar. Studenter som har nærvær under 75% mister rett til å gå opp til eksamen, uansett grunn.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Erik Paulsen

Studieprogramleder:

Joakim Jiri Haaland

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, seminar, skriftlig arbeid og egenstudier.

Åpent for

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto