Saksbehandling i barnevernstjenesten (BBA202)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BBA202

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet omhandler juss og forvaltning i barnevernfaglig arbeid. Det skal gi bred kunnskap om barnevernstjenestens oppgaver for utsatte barn og deres familier gjennom en analytisk, kritisk, reflektert, juridisk og etisk kompetanse. Emnet gir studenten en juridisk kompetanse og forvaltningsforståelse som utgangspunkt for godt barnevernfaglig arbeid.

Undervisningsaktiviteten har som hovedoppgave å kombinerer de mest sentrale juridiske rammer med barnevernsfaglige vurderinger for å gjennomføre undersøkelse og iverksette hjelpe- og omsorgstiltak innenfor den barnevernsfaglige kontekst. Det blir spesielt benyttet observasjon og intervju som metoder i undersøkelse av omsorgssituasjoner til barn, og barn og foreldres medvirkning i møte med barnevernstjenesten står sentralt.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av:

Kunnskaper

 • Bred kunnskap om barnevernslovens regler om saksbehandlingen i barnevernssaker, herunder melding, undersøkelse og ulike typer tiltak samt sentrale artikler i FNs Barnekonvensjon.
 • Bred kunnskap om de ulike teorier, empiri og verdier som ligger til grunn for barnevernfaglige vurderinger som gjøres i gjennomføring av undersøkelser og iverksetting av tiltak i en barnevernssak.
 • Bred og oppdatert kunnskap om sentrale beskyttelses- og risikofaktorer som kan innvirke på barn og unges omsorgssituasjon.
 • Kunnskap om og forståelse for ulike beslutningsteorier.
 • Kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode, spesielt med fokus på intervju og observasjon og dets muligheter og begrensninger.
 • Kunnskap om at beslutningsprosesser kan forstås utfra ulike perspektiver.

Ferdigheter

 • Kan anvende barnevernlovens regler i forhold til behandling av innkomne meldinger, vilkår for å åpne en undersøkelsessak, innhenting av opplysninger i undersøkelsesfasen og vilkår som må være oppfylt for å iverksette ulike typer tiltak etter loven.
 • Kan reflektere over det barnevernsfaglige forståelsesgrunnlaget og gjennomføre undersøkelse og iverksette tiltak i en barnevernssak i tråd med dette.
 • Studenten kan anvende ulike beslutningsteorier for å forstå beslutningsprosesser i en barnevernssak.
 • Kan redegjøre åpent og tydelig for vurderingsgrunnlaget for skjønn.
 • Har en bevisst forståelse av kunnskap som er lagt til grunn for forståelsen av barnets beste.
 • Kan reflektere over egne verdier i skjønnsutøvelsen.
 • Kan anvende forsknings-, praksis og erfaringsbasert kunnskap for å utrede barn og unges omsorgssituasjon og atferd og tilrettelegge hensiktsmessige tiltak.
 • Kan anvende forskningskunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap fra barn, unge og foreldre som grunnlag for kunnskapsbasert praksis i møte med barn, unge og familier i egne tjenester, og henvise videre ved behov.

Generell kompetanse

 • Har utviklet en analytisk, kritisk, reflektert, juridisk og etisk kompetanse i sitt arbeid i barnevernstjenesten for utsatte barn og deres familier.

Forkunnskapskrav

BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, BBA102 Utsatte barn og unge

Anbefalte forkunnskaper

BBA103 Velferdspolitikk og velferdsorganisering, BBA104 Velferdsrett, BBA201 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Lovdata

Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave, Nærværskrav

Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra eksamen.

Skriftlig oppgave: Innlevering av et skriftlig individuelt arbeidskrav. Omfang: 2500 ord (+/- 10%), eksklusive innholdsfortegnelse og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.

Nærværskrav: 75 % nærværsplikt på undervisning, gruppearbeid og seminar. Studenter som har nærvær under 75 % mister rett til å gå opp til eksamen, uansett grunn.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Erik Paulsen

Emneansvarlig:

Wenche Hovland

Arbeidsformer

Selvstudium, forelesninger, seminarer og arbeid i grupper skal forberede studentene til å oppnå læringsutbyttene og til den skriftlige eksamen (6 timer) i emnet.

Undervisningsaktiviteten har som hovedoppgave å kombinerer de mest sentrale juridiske rammer med barnevernsfaglige vurderinger for å gjennomføre undersøkelse og iverksette hjelpe- og omsorgstiltak innenfor den barnevernsfaglige kontekst. Det blir spesielt benyttet observasjon og intervju som metoder i undersøkelse av omsorgssituasjoner til barn, og barn og foreldres medvirkning i møte med barnevernstjenesten står sentralt.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto