Hopp til hovedinnhold

Saksbehandling i barnevernstjenesten BBA202


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBA202

Vekting (SP)

15

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Institutt for sosialfag

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av:

Kunnskaper 

 • Bred kunnskap om barnevernslovens regler om saksbehandlingen i barnevernssaker, herunder melding, undersøkelse og ulike typer tiltak samt sentrale artikler i FNs Barnekonvensjon.
 • Bred kunnskap om de ulike teorier, empiri og verdier som ligger til grunn for barnevernfaglige vurderinger som gjøres i gjennomføring av undersøkelser og iverksetting av tiltak i en barnevernssak.
 • Bred og oppdatert kunnskap om sentrale beskyttelses- og risikofaktorer som kan innvirke på barn og unges omsorgssituasjon.
 • Kunnskap om og forståelse for ulike beslutningsteorier.
 • Kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode, spesielt med fokus på intervju og observasjon og dets muligheter og begrensninger.
 • Kunnskap om at beslutningsprosesser kan forstås utfra ulike perspektiver.

Ferdigheter 

 • Kan anvende barnevernlovens regler i forhold til behandling av innkomne meldinger, vilkår for å åpne en undersøkelsessak, innhenting av opplysninger i undersøkelsesfasen og vilkår som må være oppfylt for å iverksette ulike typer tiltak etter loven. 
 • Skal kunne reflektere over det barnevernsfaglige forståelsesgrunnlaget og gjennomføre undersøkelse og iverksette tiltak i en barnevernssak i tråd med dette.
 • Studenten skal kunne anvende ulike beslutningsteorier for å forstå beslutningsprosesser i en barnevernssak. 
 • Skal kunne redegjøre åpent og tydelig for vurderingsgrunnlaget for skjønn.
 • Skal ha en bevisst forståelse av kunnskap som er lagt til grunn for forståelsen av barnets beste.
 • Skal kunne reflektere over egne verdier i skjønnsutøvelsen.
 • Kan anvende forsknings-, praksis og erfaringsbasert kunnskap for å utrede barn og unges omsorgssituasjon og atferd og tilrettelegge hensiktsmessige tiltak.
 • Kan anvende forskningskunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap fra barn, unge og foreldre som grunnlag for kunnskapsbasert praksis i møte med barn, unge og familier i egne tjenester, og henvise videre ved behov.

Generell kompetanse

 • Ha utviklet en analytisk, kritisk, reflektert, juridisk og etisk kompetanse i sitt arbeid i barnevernstjenesten for utsatte barn og deres familier.
Innhold

Emnet omhandler juss og forvaltning i barnevernfaglig arbeid. Det skal gi bred kunnskap om barnevernstjenestens oppgaver for utsatte barn og deres familier gjennom en analytisk, kritisk, reflektert, juridisk og etisk kompetanse. Emnet gir studenten en juridisk kompetanse og forvaltningsforståelse som utgangspunkt for godt barnevernfaglig arbeid.

Undervisningsaktiviteten har som hovedoppgave å kombinerer de mest sentrale juridiske rammer med barnevernsfaglige vurderinger for å gjennomføre undersøkelse og iverksette hjelpe- og omsorgstiltak innenfor den barnevernsfaglige kontekst. Det blir spesielt benyttet observasjon og intervju som metoder i undersøkelse av omsorgssituasjoner til barn, og barn og foreldres medvirkning i møte med barnevernstjenesten står sentralt.

Forkunnskapkrav
BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, BBA102 Utsatte barn og unge
Anbefalte forkunnskaper
BBA103 Velferdspolitikk og velferdsorganisering, BBA104 Velferdsrett, BBA201 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 6 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Skriftlig oppgave, Nærværskrav

Begge obligatoriske krav må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen.

Innlevering av et skriftlig individuelt arbeidskrav. Omfang: 2500 ord (+/- 10 %) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th

80% nærværsplikt på undervisning, gruppearbeid og seminar. Studenter som har nærvær under 80% mister rett til å gå opp til eksamen, uansett grunn.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Wenche Hovland
Arbeidsformer

Selvstudium, forelesninger, seminarer og arbeid i grupper skal forberede studentene til den skriftlige eksamen (6 timer) i emnet.

Undervisningsaktiviteten har som hovedoppgave å kombinerer de mest sentrale juridiske rammer med barnevernsfaglige vurderinger for å gjennomføre undersøkelse og iverksette hjelpe- og omsorgstiltak innenfor den barnevernsfaglige kontekst. Det blir spesielt benyttet observasjon og intervju som metoder i undersøkelse av omsorgssituasjoner til barn, og barn og foreldres medvirkning i møte med barnevernstjenesten står sentralt.

Emneevaluering
For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto