Hopp til hovedinnhold

Bacheloroppgave BBABAC

Bacheloroppgaven er et selvstendig skriftlig arbeid som skal tilfredsstille krav til vitenskapelig argumentasjon og fremstilling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBABAC

Vekting (SP)

15

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Institutt for sosialfag

Note

Emnet starter ikke før våren 2023

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definer i form av:

Kunnskaper

 •  Ha bred og flerfaglig kunnskap om sentrale barnevernsfaglige temaer, problemstillinger og prosesser.
 •  Ha kunnskap om forskningsprosessen.
 •  Ha kunnskap om samfunnsvitenskapelige metoder og dets muligheter og begrensninger. 

 Ferdigheter

 • Anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag i forskningsprosessen.
 • Anvende ny faglig kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte.
 • Anvende kvalitativ og/eller kvantitativ metode i arbeidet med barnevernfaglige problemstillinger.

Generell kompetanse

 • Planlegge, gjennomføre, begrunne barnevernfaglige tema ,problemstillinger og prosesser selvstendig.
 • Ha kjennskap til relevante fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Bidra til fagutvikling, kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon i barnevernspedagogens yrkesfelt. 
 • innsikt i fag og yrkesetiske problemstillinger i det barnevernfaglige feltet.
Innhold

I bacheloroppgaven skal studenten drøfte en problemstilling med utgangspunkt i faglig kunnskap / teori / sentrale begrep. Studenten skal redegjøre for de valgte vitenskapelige metoder og drøfte disse. Studenten velger selv problemstilling som skal ligge innenfor et av barnevernspedagogens fire kompetanseområder:

 • barnevernfaglig kompetanse
 • oppvekst og familieliv 
 • yrkesrolle, etikk og  samarbeid til barnets beste 
 • innovasjon,kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis.

Studenten kan også velge problemstilling til bacheloroppgaven med utgangspunkt i praktiske problemstillinger som studenten har møtt i praksis eller på annen måte i løpet av studiet.  

Forkunnskapkrav
BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, BBA102 Utsatte barn og unge, BBA103 Velferdspolitikk og velferdsorganisering, BBA104 Velferdsrett, BBA201 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge, BBA202 Saksbehandling i barnevernstjenesten, BBAP20 Kunnskapsbasert praksis
Anbefalte forkunnskaper
BBA301 Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge, BBA302 Samarbeid og mestring av yrkesrollen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 A - F Alle.

Vilkår for å få oppgaven vurdert:Oppgaven skal være på inntil 10 000 ord inkludert innholdsfortegnelse og noter. Referansestil APA 7th. Forside skal være som beskrevet i Retningslinjer for bacheloroppgaven, et dokument lagt ut på Canvas. Øvrige formelle krav er også beskrevet der.VeiledningInstituttet tildeler veileder. Student og veileder fyller sammen ut en gjensidig forpliktende kontrakt for veiledningsforløpet. Studenten har rett på fire ganger veiledning, hvorav minimum en veiledning skal være individuell. Veileder kan vurdere hvorvidt den øvrige veiledningen gis i gruppe.  Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med veileder. Første veiledning skal skje senest innen uke tre. Veiledningen må være avsluttet 10 dager innen innleveringsfristen.Studenten anbefales å benytte seg av biblioteket sine tilbud om hjelp til litteratursøk og akademisk skriving.Generelle tips er beskrevet i Retningslinjer for bacheloroppgaven.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Skriftlig oppgave, Prosjektskisse

Studenten skal levere en kort prosjektskisse på inntil 600 ord innen datoen som blir bestemt av emneansvarlig. Skissen er en obligatorisk aktivitet og skal inneholde en beskrivelse og begrunnelse for valg av tema og en foreløpig  problemstilling.

Studenten skal levere en oppgave i kvalitativ og kvantitativ metode. Oppgaven er en obligatorisk aktivitet. Det blir gitt nærmere informasjon om omfang og tidspunkt for innlevering av oppgaven i Canvas.

Fagperson(er)
Faglærer: Mikhail Gradovski
Emneansvarlig: Eva Torborg Hærem
Arbeidsformer
Forelesninger, seminargrupper, veiledning individuelt/og eller i gruppe. 
Emneevaluering
For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere,gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester,samt standardisert emnevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret  i universitets kvalitetssystem
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto