Bacheloroppgave (BBABAC)

Bacheloroppgaven er et selvstendig skriftlig arbeid som skal tilfredsstille krav til vitenskapelig argumentasjon og fremstilling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BBABAC

Versjon

6

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I bacheloroppgaven skal studenten drøfte en problemstilling med utgangspunkt i faglig kunnskap / teori / sentrale begrep. Studenten skal redegjøre for de valgte vitenskapelige metoder og drøfte disse. Studenten velger selv problemstilling som skal ligge innenfor et av barnevernspedagogens fire kompetanseområder:

 • barnevernfaglig kompetanse
 • oppvekst og familieliv
 • yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste
 • innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis.

Studenten kan også velge problemstilling til bacheloroppgaven med utgangspunkt i praktiske problemstillinger som studenten har møtt i praksis eller på annen måte i løpet av studiet

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Ha bred og flerfaglig kunnskap om ett sentralt barnevernfaglig tema med tilhørende problemstillinger og prosesser.
 •  Ha kunnskap om forskningsprosessen.
 •  Ha kunnskap om samfunnsvitenskapelige metoder og deres muligheter og begrensninger. 

 Ferdigheter

 • Anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag i forskningsprosessen.
 • Anvende ny faglig kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte.
 • Anvende kvalitativ og/eller kvantitativ metode i arbeidet med barnevernfaglige problemstillinger.
 • Formidle faglig kunnskap som fremmer likeverd og mangfold og bidrar til likestilling, inkludering, mestring og deltakelse i hverdag, skole og arbeidsliv.
 • Kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen.

Generell kompetanse

 • Planlegge, gjennomføre, begrunne barnevernfaglige tema, problemstillinger og prosesser selvstendig.
 • Ha innsikt i fag og yrkesetiske problemstillinger i det barnevernfaglige feltet.
 • Kan tilegne seg ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis. Videre skal kandidaten også kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap.

Forkunnskapskrav

BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, BBA102 Utsatte barn og unge, BBA103 Velferdspolitikk og velferdsorganisering, BBA104 Velferdsrett, BBA201 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge, BBA202 Saksbehandling i barnevernstjenesten, BBAP20 Kunnskapsbasert praksis

Anbefalte forkunnskaper

BBA301 Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge, BBA302 Samarbeid og mestring av yrkesrollen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Studenten skal skrive en individuell fordypningsoppgave på inntil 10 000 ord inkludert  innholdsfortegnelse, fotnoter, kildehenvisninger og litteraturliste Referansestil: APA 7th.Øvrige formelle krav og generelle tips er beskrevet i dokumentet "Rettningslinjer for bacheloroppgaven".Instituttet tildeler veileder.  Studenten har rett på fire ganger veiledning, hvorav minimum en veiledning skal være individuell. Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med veileder. Veiledningen må være avsluttet en uke innen innleveringsfristen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærværskrav, Prosjektskisse

Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan levere bacheloroppgaven. Godkjenning/ikke‐godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra å kunne levere bacheloroppgaven.

Prosjektskisse: Studenten skal levere en prosjektskisse på inntil 600 ord. Skissen skal beskrive og begrunne problemstilling og redegjøre for oppgavens design, herunder valg av forskningsmetode.

Nærværskrav: 75% nærværsplikt på undervisning i forskningsmetode. Studenter som har nærvær under 75%, mister rett til å levere bacheloroppgaven, uansett grunn.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Joakim Jiri Haaland

Arbeidsformer

Veiledning individuelt og/eller i gruppe. 

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto