Hopp til hovedinnhold

Kunnskapsbasert praksis BBAP20

Praksisstudiet skal være veiledet, variert og vurdert og inngå som en integrert del av utdanningen. Studentene skal videreutvikle sin profesjonelle identitet og forståelse for sammenhengen mellom teori og praksis. Praksis skal gi økt kompetanse av relevans for barnevernspedagogens arbeidsområder. I dette arbeidet er etisk vurderte handlinger sentralt.  


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBAP20

Vekting (SP)

30

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Institutt for sosialfag

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert følgende tema/kompetanseområder:

Selvstendig utøvelse av barnevernsfaglig arbeid under veiledet praksis

 • Har oppdatert sin kunnskap om helse- og sosialpolitikk, barnevernets samfunnsmandat, samarbeidspartnere, ansvars og oppgavefordeling i velferdsforvaltningen og sin organisasjonsteoretiske kunnskap.
 • Kan anvende relevant lovverk, regelverk og veiledere for å kunne vurdere og ivareta barns beste og barn og familiers rettigheter.
 • Kan anvende et flerfaglig kunnskapsgrunnlag for å arbeide systematisk og målrettet med barn, unge og familier .
 • Kan anvende faglig kunnskap, metoder, teorier og faglig skjønn til å veilede barn, unge, deres foreldre og foresatte i lærings-, mestrings- og endringsprosesser, til det beste for barn og familier.
 • Kan beherske forebyggende og helsefremmende arbeid på arenaer der barn og unge oppholder seg.
 • Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere, evaluere og formidle tiltak og tjenesteutforming, muntlig og skriftlig, med utgangspunkt i barnets beste.

Relasjon og kommunikasjon

 • Kan anvende aktiviteter for å fremme lek, læring, inkludering, mestring og deltakelse.
 • Kan oppdatere sin kunnskap om barns digitale hverdagsliv.
 • Kan anvende faglig kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, unge og foresatte, og kan samtale med barn om tema som omsorgssvikt.
 • Kan anvende faglig kunnskap om kulturelt mangfold og vise flerkulturell forståelse og kultursensitivitet i tjenesteutøvelsen.

Profesjonsrolle og etikk

 • Kan bruke kunnskaper og erfaringer til å undersøke, tilrettelegge, gjennomføre, dokumentere, analysere, vurdere og evaluere barnevernsfaglig arbeid på en etisk og faglig forsvarlig måte.
 • Kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte med barn og familier.
 • Ha kunnskap om veiledning og kunne anvende erfaringer og faglig kunnskap, og reflektere kritisk over egen og tjenestens praksis og justere praksis under veiledning.
 • Har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier og betydningen av relasjonskompetanse i barnevernfaglig arbeid og kunne håndtere etiske problemstillinger innen fagområdet.
 • Kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å møte barn, unge og familier i en utsatt livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse.

Medvirkning

 • Kan bruke erfaringer og kunnskap til å bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere på en måte som fremmer inklusjon, deltakelse og medvirkning.

Tverrprofesjonelt samarbeid

 • Kan anvende faglig kunnskap og kompetanse til å utøve tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid.

Anvende forskningsbasert kunnskap

 • Kan anvende forskningskunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap fra barn, unge og foreldre som grunnlag for kunnskapsbasert praksis i møte med barn, unge og familier i egne tjenester, og henvise videre ved behov.
 • Kan anvende forsknings-, praksis og erfaringsbasert kunnskap for å utrede barn og unges omsorgssituasjon og atferd og tilrettelegge hensiktsmessige tiltak.
 • Har kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser og kunne anvende digitale verktøy og relevant teknologi
Innhold

1. Praksis tilbys i utgangspunktet i Rogaland, og organiseres av UiS. Det er universitetet som avgjør hvilken praksisplass den enkelte student tildeles.

Det er en forutsetning med aktiv deltakelse på informasjonsmøte i etterkant av praksisoppholdet i påfølgende semester. 

2. Utenlandspraksis: SV-fakultetet har egne retningslinjer for rangering av søkere. Søknad om utenlandspraksis sendes internasjonal koordinator, på eget søknadsskjema. De som ønsker å søke om utveksling, må ha bestått alle førsteårs eksamener på studiet før utreise. Det gis ikke adgang til å ta kontinuasjonseksamen i praksisperioden.

Studenter som velger praksisstudium i utlandet forplikter seg til å holde løpende kontakt med ansvarlig for utveksling gjennom praksisperioden. For nærmere informasjon om hvor utveksling tilbys, se http://http://student.uis.no/utveksling/

Forkunnskapkrav
BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, BBA102 Utsatte barn og unge, BBA103 Velferdspolitikk og velferdsorganisering, BBA104 Velferdsrett
Anbefalte forkunnskaper
BBA201 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge, BBA202 Saksbehandling i barnevernstjenesten
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 Bestått - Ikke bestått

Det gjøres en samlet vurdering av hele praksisperioden.Hva som definerer bestått/ikke bestått praksis er beskrevet i Internt reglement for praksis ved Institutt for sosialfag.Konsekvenser av ikke bestått praksis: Dersom studenter ikke består praksis, innebærer dette at studenten må ta emnet på ny sammen med etterfølgende kull. Alle obligatoriske aktiviteter tas på ny. Ved ikke bestått praksis har studenten kun en ny mulighet for å fremstille seg i emnet jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.Klageadgang: Det kan kun klages på formelle feil. Det henvises til Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.Det rettes krav om skikkethetsvurdering, jf. Kunnskapsdepartementets Forskrift om skikkethet i høyere utdanning, http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060630-0859.html samt Internt reglement for praksis, jf. www.uis.no. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Avklaring av plan for læring, Praksisoppgave 1, Praksisoppgave 2, Nærværskrav

Studenten vurderes kontinuerlig gjennom hele praksisperioden. Avklaring av læringsmål, begge praksisoppgaver og deltakelsen i de obligatoriske samlingene må være godkjent innen endelig vurdering av praksisemnet.

Avklaring av plan for læring: Ved praksisstart skal studenten avklare sine individuelle læringsmål i samarbeid med veileder og sendes til kontaktlærer ved UiS.

Praksisoppgave 1: Omfang 2000 ord (+/- 10%) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th

Praksisoppgave 2: Omfang 3000 ord (+/- 10%) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th

Praksisoppgavene leveres/sendes til kontaktlærer ved UiS i henhold til tidspunkt fastsatt av instituttet. For sen innlevering vurderes som ikke levert og blir dermed ikke godkjent. Dersom det er nødvendig med utsettelse av innlevering, må dette avtales med kontaktlærer. Det henvises for øvrig til Internt reglement for praksis, Institutt for sosialfag.

Obligatorisk nærværsplikt på før- og sluttpraksisseminarer: Det er 75% nærværsplikt. Ved nærvær mellom 75 % og 60 % må studentene må levere og bestå en individuell oppgave om et tema bestemt av kontaktlærer (på 2.000 ord).

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ingunn Øyre
Arbeidsformer
Arbeidsformer for praksisstudier er
 • Praksisseminarer på UiS
 • Praksisrefleksjoner 
 • Veiledet praksis
 • Selvstendige praksisoppgaver
Åpent for
Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium
Emneevaluering
For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialog i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evaluering av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem. 
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto