Kunnskapsbasert praksis (BBAP20)

Praksisstudiet skal være veiledet, variert og vurdert og inngå som en integrert del av utdanningen. Studentene skal videreutvikle sin profesjonelle identitet og forståelse for sammenhengen mellom teori og praksis. Praksis skal gi økt kompetanse av relevans for barnevernspedagogens arbeidsområder. I dette arbeidet er etisk vurderte handlinger sentralt.  


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BBAP20

Versjon

2

Vekting (Sp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Praksis tilbys i utgangspunktet i Rogaland, og organiseres av UiS. Det er universitetet som avgjør hvilken praksisplass den enkelte student tildeles.

Emnet består av 6 temaer:

 1. Selvstendig utøvelse av barnevernsfaglig arbeid under veiledet praksis
 2. Relasjon og kommunikasjon
 3. Profesjonsrolle og etikk
 4. Medvirkning
 5. Tverrprofesjonelt samarbeid
 6. Anvende forskningsbasert kunnskap

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert følgende tema/kompetanseområder:

Selvstendig utøvelse av barnevernsfaglig arbeid under veiledet praksis

 • Kan anvende relevant lovverk, regelverk og veiledere for å kunne vurdere og ivareta barns beste og barn og familiers rettigheter.
 • Kan anvende et flerfaglig kunnskapsgrunnlag for å arbeide systematisk og målrettet med barn, unge og familier .
 • Kan anvende faglig kunnskap, metoder, teorier og faglig skjønn til å veilede barn, unge, deres foreldre og foresatte i lærings-, mestrings- og endringsprosesser, til det beste for barn og familier.
 • Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere, evaluere og formidle tiltak og tjenesteutforming, muntlig og skriftlig, med utgangspunkt i barnets beste.

Relasjon og kommunikasjon

 • Kan anvende aktiviteter for å fremme lek, læring, inkludering, mestring og deltakelse.
 • Kan oppdatere sin kunnskap om barns digitale hverdagsliv.
 • Kan anvende faglig kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, unge og foresatte, og kan samtale med barn om tema som omsorgssvikt.
 • Kan anvende faglig kunnskap om kulturelt mangfold og vise flerkulturell forståelse og kultursensitivitet i tjenesteutøvelsen.

Profesjonsrolle og etikk

 • Kan bruke kunnskaper og erfaringer til å undersøke, tilrettelegge, gjennomføre, dokumentere, analysere, vurdere og evaluere barnevernsfaglig arbeid på en etisk og faglig forsvarlig måte.
 • Kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte med barn og familier.
 • Ha kunnskap om veiledning og kunne anvende erfaringer og faglig kunnskap, og reflektere kritisk over egen og tjenestens praksis og justere praksis under veiledning.
 • Har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier og betydningen av relasjonskompetanse i barnevernfaglig arbeid og kunne håndtere etiske problemstillinger innen fagområdet.
 • Kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å møte barn, unge og familier i en utsatt livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse.

Medvirkning

 • Kan bruke erfaringer og kunnskap til å bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere på en måte som fremmer inklusjon, deltakelse og medvirkning.

Tverrprofesjonelt samarbeid

 • Kan anvende faglig kunnskap og kompetanse til å utøve tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid.

Anvende forskningsbasert kunnskap

 • Kan anvende forskningskunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap fra barn, unge og foreldre som grunnlag for kunnskapsbasert praksis i møte med barn, unge og familier i egne tjenester, og henvise videre ved behov.
 • Kan anvende forsknings-, praksis og erfaringsbasert kunnskap for å utrede barn og unges omsorgssituasjon og atferd og tilrettelegge hensiktsmessige tiltak.

Forkunnskapskrav

BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, BBA102 Utsatte barn og unge, BBA103 Velferdspolitikk og velferdsorganisering, BBA104 Velferdsrett

Anbefalte forkunnskaper

BBA201 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge, BBA202 Saksbehandling i barnevernstjenesten

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Det gjøres en samlet vurdering av hele praksisperioden.Hva som definerer bestått/ikke bestått praksis er beskrevet i Internt reglement for praksis ved Institutt for sosialfag.Konsekvenser av ikke bestått praksis: Dersom studenter ikke består praksis, innebærer dette at studenten må ta emnet på ny sammen med etterfølgende kull. Alle obligatoriske aktiviteter tas på ny. Ved ikke bestått praksis har studenten kun en ny mulighet for å fremstille seg i emnet jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.Klageadgang: Det kan kun klages på formelle feil. Det henvises til Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.Det rettes krav om skikkethetsvurdering, jf. Kunnskapsdepartementets Forskrift om skikkethet i høyere utdanning, http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060630-0859.html samt Internt reglement for praksis, jf. www.uis.no. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Avtale om plan for læring i praksis/kontrakt, Praksisoppgave 1, Praksisoppgave 2, Nærværskrav, Nærværskrav førpraksisseminar, Nærværskrav sluttpraksisseminar

Avklaring av læringsmål, begge praksisoppgaver og deltakelsen i de obligatoriske samlingene må være godkjent innen endelig vurdering av praksisemnet. Godkjenning/ikke godkjenning av disse obligatoriske aktivitetene kunngjøres på Studentweb.

Avklaring av plan for læring: Ved praksisstart skal studenten avklare sine individuelle læringsmål i samarbeid med veileder og sendes til kontaktlærer ved UiS.

Praksisoppgave 1: Omfang 2000 ord (+/- 10%) eksklusive innholdsfortegnelse og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.

Praksisoppgave 2: Omfang 3000 ord (+/- 10%) eksklusive innholdsfortegnelse litteraturliste. Referansestil: APA 7th.

Praksisoppgavene leveres i Inspera. For sen innlevering vurderes som ikke levert og blir dermed ikke godkjent. Dersom det er nødvendig med utsettelse av innlevering, må dette avtales med kontaktlærer. Det henvises for øvrig til Internt reglement for praksis, Institutt for sosialfag.

Obligatorisk nærværsplikt på før- og sluttpraksisseminarer: Det er 75% nærværsplikt. 

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ingunn Øyre

Studieprogramleder:

Joakim Jiri Haaland

Arbeidsformer

Arbeidsformer for praksisstudier er
 • Praksisseminarer på UiS
 • Praksisrefleksjoner 
 • Veiledet praksis
 • Selvstendige praksisoppgaver

Åpent for

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto