Bacheloroppgave (BBDBAC)

Bacheloroppgaven skal bidra til at studenten blir bevisst sin profesjonelle identitet som barnehagelærer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BBDBAC

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I emnet legges det til rette for at studenten får erfaringer med å planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid i tråd med faglige, metodiske og forskningsetiske krav og retningslinjer. I tillegg til det selvstendige arbeidet med bacheloroppgaven skal emnet derfor gi studenten en innføring i vitenskapsteoretiske perspektiver og ulike relevante metoder innenfor forsknings- og utviklingsarbeid tilsvarende 5 studiepoeng. Bacheloroppgaven skal være profesjonsrettet og bygge på kunnskap fra ett eller flere kunnskapsområder og/eller fordypninger. Problemstillingen skal reflektere relevante spørsmål knyttet til barnehagens virksomhet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført arbeidet med bacheloroppgaven skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske spørsmålsstillinger innenfor barnehageforskning
  • har kunnskap om sentrale spørsmål knyttet til forskningsmetoder relatert til studier av barnehagevirksomhet
  • har kunnskap om ulike verktøy for forskning, også digitale, og bruken av dem
  • har inngående kunnskap innenfor oppgavens valgte tema og innsikt i hvordan dette utfordrer barnehagens virksomhet, praktisk, faglig og pedagogisk

Ferdigheter

Studenten 

  • kan analysere og reflektere over betydningen av forskning for barnehagens virksomhet
  • kan vurdere og anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utforming av egen bacheloroppgave
  • kan anvende relevante digitale verktøy i forbindelse med eget forskningsprosjekt

Generell kompetanse

Studenten

  • kan formidle kunnskap på en faglig, akademisk og etisk forsvarlig måte
  • kan bruke digitale verktøy på en hensiktsmessig måte i formidling av eget prosjekt

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført og bestått 1., 2. og 3. trinn barnehagelærerutdanning deltid.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Individuell bachelor oppgave: 8000 ord (+/- 10 %).Bacheloroppgave i par: 8000-12000 ordBacheloroppgaven skal leveres på Inspera. Det blir foretatt plagieringskontroll. Det regnes som ett forsøk på prøving dersom fristen ikke overholdes (jf. forskrift om eksamen ved UiS).En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en bacheloroppgave. En kandidat som ikke har bestått bacheloroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan oppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave (Forskrift om studier og eksamen § 3-10 pkt. 4).Merk: Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. Eventuell endring i karakter etter klagesensur får bare virkning for studenter som klager. jmf. Forskrift om studier og eksamen § 5-5, 2b.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse 80%, Prosjektseminar, Veiledning

Spesifisering av obligatoriske krav:

All undervisning er obligatorisk med krav om 80 % deltakelse.

To veiledningstimer er obligatorisk.

Prosjektseminaret er obligatorisk med krav om 100 % deltakelse.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer:

Guri Årsvoll

Emneansvarlig:

Ksenia Solheim

Faglærer:

Sara Esmaeeli

Studiekoordinator:

Anette Fritsen Solli

Praksiskoordinator:

Lena Forus

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Aktiv deltakelse på seminarer, der vi veksler mellom forelesninger, presentasjoner, drøftinger og veiledning i grupper, er obligatorisk for alle studenter. Det er også obligatorisk med to individuelle veiledningstimer. I tillegg til undervisning på Campus vil læringsplattformen Zoom og Canvas være sentral.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto