Barns utvikling, lek og læring (BBL101)

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) bygger i hovedsak på faget pedagogikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BBL101

Versjon

2

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) bygger på faget pedagogikk. Undervisning og annet læringsarbeid i emnet skal kvalifisere studentene til å bli reflekterte og engasjerte barnehagelærere. Tematikker i kunnskapsområdet er syn på barn, lærings- og lekteorier og utviklingspsykologi. Syn på barn og barndom ses i lys av historiske og samtidige perspektiver og ligger til grunn for profesjonsetiske refleksjoner. Kunnskapsområdet tematiserer barn som selvstendige aktører med rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og barns rett til å påvirke barnehagens innhold og medvirke i lærings- og utviklingsprosesser. Barns lek, barns samspill i lek og barnehagelærerens ansvar for å skape et inkluderende lekemiljø står sentralt. Videre inngår kunnskap om barnehagens verdigrunnlag, dens samfunnsmandat, barnehageprofesjonen og profesjonsetiske aspekter, inkludert profesjonsfaglig digital kompetanse. Didaktikk, observasjon, pedagogisk dokumentasjon og veiledning er en del av kunnskapsområdets metodekunnskap.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om aktuelle teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning og om sammenhenger mellom disse
 • har kunnskap om sammenhengen mellom didaktikk og barnehagefaglig arbeid
 • har kunnskap om barns omsorgsbehov
 • har kunnskap om ulike typer lek, lek som fenomen og lek som en arena for utforsking, vennskap og medvirkning
 • har kunnskap om barns væremåter, leke- og læringslyst og om hvordan dette har sammenheng med deres interesser, forutsetninger og livserfaring
 • har kunnskap om observasjon, dokumentasjon, pedagogisk dokumentasjon og veiledning som forutsetning for barnehagepedagogisk arbeid
 • har kunnskap om kommunikasjon og samspillsteorier og læringsmiljøets betydning for barns utvikling, læring og lek
 • har kunnskap om ulike syn på barn og barndom som grunnlag for profesjonsetiske refleksjoner
 • har kunnskap om barn i forskjellige livsfaser deriblant overgang til barnehage og overganger innad i barnehagen
 • har kunnskap om foreldresamarbeid i et mangfoldig samfunn
 • har kunnskap om pedagogisk bruk av digital teknologi sammen med barna
 • har kunnskap om bærekraftig utvikling knyttet til det pedagogiske arbeidet i barnehagen

Ferdigheter

Studenten

 • kan skape, delta i og opprettholde omsorgsfulle relasjoner og vise evne og vilje til innlevelse i og anerkjennelse av hvert enkelt barn og barn i gruppe
 • kan planlegge, grunngi og samarbeide om pedagogisk arbeid i lys av praksiserfaringer, teori og forskning
 • kan inkludere barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning i det pedagogiske arbeidet
 • kan lede pedagogiske prosesser, delta i lek sammen med barn, støtte barns nysgjerrighet og skapende uttrykk, og bidra til trivsel og glede i et trygt og samtidig utfordrende leke -og læringsmiljø

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utøve begynnende profesjonelt skjønn, videreutvikle sin pedagogiske kunnskap og vise evne til å formulere og formidle denne muntlig og skriftlig
 • kan analysere og reflektere kritisk over maktforhold som har innvirkning på pedagogisk og digital praksis
 • kan reflektere kritisk over egen profesjonsutøvelse i samspill med barn, personale og foresatte

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Skriftlig og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 3/5 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt
Muntlig eksamen 2/5 30 Minutter Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Begge vurderingsdeler må være bestått for å få endelig karakter i emnet.Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen, innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Refleksjonstekster på 500 ord, Muntlig gruppeframlegg fra observasjon gjort i praksis, Obligatorisk tilstedeværelse 80%

Spesifisering av arbeidskrav:

Arbeidskrav 1: 2 refleksjonstekster på 500 ord - der begge to må være godkjent

Arbeidskrav 2: Gruppe fremlegg ut fra observasjon gjort i praksis

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Vigdis Eidsvåg

Studieprogramleder:

Kirsten Halle

Praksiskoordinator:

Lena Forus

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

I undervisningen vil studentene møte ulike arbeidsformer som forelesninger, veiledning knyttet til fagtekster og læringsoppgaver, diskusjoner i gruppe og plenum, gruppe- og prosjektarbeid og muntlige framlegg der studentene skal gi hverandre respons med mer. 

Studentene må arbeide for å utvikle egen akademisk skriving og tilegne seg deler av kunnskapsområdets teori gjennom selvstudium, gjøre planlagt arbeid før og etter undervisningen, samt utvikle akademisk skriving.

Både undervisning og annet læringsarbeid i emnet skal kvalifisere studentene til å bli reflekterte og engasjerte barnehagelærere. Variasjon i arbeidsformene vil bl.a. bidra til studentenes utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse. Studentene har ansvar for egen læring og for å fremstå som ansvarlig og selvstendige barnehagelærere etter endt studium.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Barns utvikling, lek og læring (BBL101_1) 15

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto