Hopp til hovedinnhold

Barns utvikling, lek og læring (BBL102)

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) bygger på faget pedagogikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBL102

Versjon

2

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) bygger på faget pedagogikk. Tematikker i kunnskapsområdet er barnehagens særskilte verdigrunnlag i et mangfoldig samfunn, og kunnskap om samiske barns kulturer og rettigheter. Kunnskap om barns behov for omsorg, om vold og seksuelle overgrep mot barn og tverretatlig samarbeid inngår i emnet. Overgangen fra barnehage til skole blir også vektlagt. Disse temaene berører grunnleggende kunnskap om barns rettigheter i et inkluderende, likestilt og lærende barnehagemiljø.
Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten har tilegnet seg følgende:  

Kunnskap 

Studenten

 • har kunnskap om barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et mangfoldig samfunn, herunder kunnskap om samiske perspektiver på barndom og på barns utvikling, lek og læring
 • har kunnskap om barns rettigheter og hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø
 • har kunnskap om barns behov for omsorg, og hvordan dette har sammenheng med deres interesser, forutsetninger og livserfaringer
 • har kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og om samarbeid med andre hjelpeinstanser
 • har kunnskap om overgangen mellom barnehage og skole/skolefritidsordning

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og reflektere over barnehagens verdigrunnlag og mangfold, og bruke dette som en ressurs i pedagogisk arbeid med barn
 • kan vise selvstendighet i å lede samarbeidsprosesser i møte med barn og personale
 • kan planlegge, grunngi og reflektere over eget og andres pedagogiske arbeid i lys av praksiserfaringer, teori og forsking
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn og legge til rette for et inkluderende og likestilt leke- og læringsmiljø
 • kan bidra til barns utvikling av trivsel og livsmestring og forebygge krenkelser

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver
 • kan analysere og reflektere kritisk over maktforhold som har innvirkning på pedagogisk og digital praksis
 • kan analysere og reflektere kritisk over egen profesjonsutøvelse i samspill med barn, personale og foresatte
 • kan vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og læringsmuligheter uansett alder, kjønnsidentitet, etnisitet, utseende, funksjonsevne, seksuell orientering og sosial-, kulturell-, religiøs- eller livssynsbasert tilhørighet

Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

For studenter som ikke får bestått eller ikke avlegger eksamen ved utsatt (konte) eksamen, blir konsekvensen at studenten må ta ny eksamen sammen med etterfølgende kull i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
En fagtekst, Obligatorisk tilstedeværelse 80%

Studenten skal skrive en fagtekst som tar utgangspunkt i læringsutbytteformuleringene. Fagteksten skal være på 2000 ord +/- 10 %. Oppgavetematikken utformes av faglærerne. I tillegg skal studentene skrive et refleksjonsskriv tilknyttet fagteksten på 400 ord. Studentene gis veiledning i prosessen med å skrive fagteksten. Alle hjelpemidler kan anvendes. 

Studenter som får fagteksten vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av fagteksten i bearbeidet form.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Kristin Fugelsnes
Praksiskoordinator: Lena Forus
Praksiskoordinator: Birte Berg
Studiekoordinator: Karin Berner
Arbeidsformer

I undervisningen vil studentene møte ulike arbeidsformer som forelesninger, flerfaglige prosjekter, veiledning knyttet til fagtekst og refleksjonsoppgave, diskusjoner i gruppe og plenum, summegrupper, casediskusjoner med mer.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Barns utvikling, lek og læring (BBL102_1) 10
Åpent for
Barnehagelærer - bachelorstudium
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer av emnet etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto