Samfunn, religion, livssyn og etikk (BBL120)

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) omhandler samfunnet omkring barnehagen, barns oppvekstvilkår, samfunnets mangfold, barnehagens verdigrunnlag og det livssynsåpne samfunnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BBL120

Versjon

1

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) bygger på fagene samfunnsfag og RLE. Kunnskapsområdet retter oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag i et demokratisk samfunn preget av mangfold.

Kunnskapsområdet omhandler etikk, ulike religiøse og ikke-religiøse livssyn og kulturenes fortellinger og tradisjoner. Kunnskap om og holdninger til ulike religioner, livssyn og samfunn danner et viktig grunnlag for identitetsdanning og for å kunne forstå og møte mennesker fra ulike kulturer. Kunnskapsområdet bidrar til refleksjon over det livssynsåpne samfunnet. Etisk og filosofisk grunnlagstenkning med innsikt i ulike menneskesyn og virkelighetsoppfatninger skal bidra til kritisk, etisk refleksjon knyttet til praksis, med særlig henblikk på personalets væremåte i samarbeid med barn, foresatte og kollegaer.

Kunnskapsområdet skal gi innsikt i samfunnet som omgir barnehagen, barnehagens plass i samfunnet, barnehagen som organisasjon og som pedagogisk virksomhet. Sentrale temaer i kunnskapsområdet er barns oppvekstsvilkår og stilling i samfunnet, familiestrukturer, sosial ulikhet, mediepåvirkning og barns rettigheter samt personalets oppgaver og ansvar i møte med barn i ulike livssituasjoner. Kunnskapsområdet skal bidra til kjennskap om samenes historie som urfolk, og gi kjennskap til deler av samisk kultur og hverdagsliv.

Kunnskapsområdet SRLE danner et viktig grunnlag for at barnehagelærerstudenter skal kunne møte mangfoldet i dagens og fremtidens barnehage og være forberedt til å delta i utviklingen av barnehagelærerprofesjonen og praksis for å kunne møte fremtidige utfordringer.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha tilegnet seg følgende:

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et flerkulturelt samfunn samt kunnskap om samiske kulturer og urfolks rettigheter
 • samfunnsutvikling med vekt på velferdsstaten, bærekraftig utvikling, mangfold, likeverd, likestilling og sosial ulikhet samt kunnskap om barndom, barnehage og familie i historiske og samtidige perspektiv
 • organisasjon og ledelse i barnehagen
 • barns reaksjoner i vanskelige livssituasjoner, de voksnes ansvar og om hvordan man kan støtte barn og samarbeide med andre hjelpeinstanser
 • kristen tro og kulturarv, om de øvrige verdensreligionene, andre livssyn og filosofi, etisk teori, grunnlagstenkning og etisk veiledning
 • barns rettigheter og lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner som regulerer arbeidet i barnehagen
 • hvordan å tilrettelegge for et trygt psykososialt barnehagemiljø, og barnehagens plikter for å forebygge mobbing og krenkelser

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • begrunne, formidle og praktisere barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter og omsette barnehagens formålsbestemmelse i praksis
 • lede seg selv og andre i ulike situasjoner
 • formidle kulturenes fortellinger og i samarbeid med hjemmet tilrettelegge for markering av høytider og merkedager
 • samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål
 • stimulere til demokratiforståelse ved å utøve demokratiske verdier i praksis
 • utøve digital dømmekraft som en del av det å ha profesjonell digital kompetanse

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • kunne identifisere etiske utfordringer i barnehagens dagligliv, reflektere kritisk over etiske spørsmål og begrunne sine handlingsvalg
 • ha innsikt i tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barnehagen på et profesjonelt grunnlag
 • samarbeide med barnas foresatte
 • samarbeide med og lede barn og personale med ulik bakgrunn, og gi etisk veiledning, bl.a. i bruk av digitale verktøy
 • reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål på bakgrunn av fagkunnskap og teori
 • se sammenhenger mellom individ, gruppe og samfunn og relatere disse sammenhengene til praksis i barnehagen

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer 1 notatark (A4) per eksamensoppgave

Muntlig tverrfaglig eksamen.Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt (konte) eksamen, innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen, § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig individuell oppgave, Obligatorisk tilstedeværelse 80%, Skriftlig gruppeoppgave

Spesifisering av arbeidskrav:

 • Skriftlig gruppeoppgave: Omfang 2000 ord (+/- 10 %). Hjelpemidler: Alle.
 • Skriftlig individuell oppgave: (eksamensnotat). Hjelpemidler: Alle
 • Obligatorisk tilstedeværelse. Vi forventer at alle studenter deltar på all undervisning, men grunnet sykdom og annet er det rom for 20 % egenmeldt fravær.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Marius Rognstad

Emneansvarlig:

Ingrid Rusnes

Praksiskoordinator:

Lena Forus

Studieprogramleder:

Kirsten Halle

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Den organiserte undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid individuelt arbeid og varierte læringsformer. Det kreves at studentene arbeider selvstendig med faglige temaer, leser pensum grundig og deltar aktivt i undervisningen, gruppearbeidene og arbeidskravene. Undervisningen gir en introduksjon til kunnskapsområdets temaer og aktuelle læringsprosesser. Studentenes eget arbeid med temaer og litteratur danner grunnlag for felles diskusjoner og gruppearbeid.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto