Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (BBL300)

I kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU) inngår faget pedagogikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BBL300

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Innholdet i studiet omfatter pedagogisk ledelse og veiledning, barnehagens styrings- og maktperspektiv og utviklingsarbeid.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike ledelses- og organisasjonsteorier
 • har kunnskap om hvordan politiske prosesser kan påvirke barnehagens virksomhet og mandat
 • har kunnskap om relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelses- og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om personalledelse, profesjonsetikk og maktforhold og likeverd innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • har kunnskap om hvordan egen ledelse påvirker samarbeidsprosesser mellom barn og kollegaer
 • skal ha kunnskap om verdibasert ledelse som utgangspunkt for bærekraftig utvikling

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere, bruke og kritisk reflektere over lovverk og styringsdokumenter som grunnlag for begrunnelser og beslutninger innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • kan lede, planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere et avgrenset utviklingsarbeid i barnehagen selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk
 • kan samarbeide med kollegaer, til barns beste

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i og kan anvende forskningsbasert kunnskap og profesjonsetikk i utvikling av egen lederrolle
 • kan identifisere etiske dilemmaer, utøve profesjonelt skjønn og foreta valg som ivaretar barns beste
 • kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagen som lærende organisasjon
 • kan vurdere hvordan strukturelle og kulturelle forhold i og utenfor organisasjonen legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført og bestått 1. og 2. trinn barnehagelærerutdanning.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utviklingsoppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Utviklingsoppgaven skal gi studentene erfaringer med å beskrive, analysere og vurdere mulige utviklingsområder i en barnehage på bakgrunn av kartlegging, analyse m.m. Studentene skal arbeide i praksisbestemte grupper. Omfang: 3000 - 4000 ord (+/-10 %).Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen, § 3-9 pkt. 3).-Utviklingsoppgaven kan ikke løsrives fra praksis: Ved trekk eller permisjon fra praksis må utviklingsoppgaven utsettes. Ny praksis må gjennomføres. Ved ikke bestått praksis må utviklingsoppgaven utsettes.Merk: Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. Eventuell endring i karakter etter klagesensur får bare virkning for studenter som klager. jmf. Forskrift om studier og eksamen § 5-5, 2b.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppmøte til undervisning tilknyttet utviklingsoppgaven 100%, Individuelt bidrag i skriveprosessen til utviklingsoppgaven

Spesifiering av arbeidskrav:

Individuelt bidrag i skriveprosessen til utviklingsoppgaven: Alle gruppemeldlemmer må bidra inn i skriveprosessen i forbindelsen med utviklingsoppgaven både iht gruppekontrakt og veiledningsgrunnlag.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Aud Torill Meland

Studieprogramleder:

Kirsten Halle

Praksiskoordinator:

Lena Forus

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Undervisningsformen vil veksle mellom digitale læringsformer, undervisningsmøter, forelesninger, gruppepresentasjoner og casediskusjoner. Arbeidsformene fordrer aktiv deltakelse fra studentenes side. I tilknytning til skrivning av utviklingsoppgaven gis gruppeveiledning.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto