Hopp til hovedinnhold

Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (BBL300)

I kunnskapsområdet LSU inngår faget pedagogikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBL300

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Innholdet i studiet omfatter pedagogisk ledelse og veiledning, barnehagens styrings- og maktperspektiv og utviklingsarbeid.
Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende:  

Kunnskap 

Studenten

 • har kunnskap om barnehagens historie, kultur og egenart, lover, styringsdokumenter og internasjonale konvensjoner
 • har kunnskap om relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelses- og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om ledelse og veiledning av mennesker med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger
 • har kunnskap om makt, medvirkning, mangfold og likeverd i demokratiske prosesser i barnehagen

Ferdigheter 

Studenten

 • kan vise selvstendighet i å lede veilednings- og samarbeidsprosesser i utviklingsarbeid
 • kan anvende relevant profesjonsforsking i utvikling av barnehagen og barnehagelærerprofesjonen
 • har ferdigheter til selvstendig og i samarbeid med andre å planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk arbeid
 • kan ta i bruk egnede metoder og verktøy i arbeidet med utviklings- og læringsprosesser
 • kan reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk
 • kan artikulere, formidle og videreutvikle sin kompetanse om pedagogisk arbeid med barn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis
 • har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn, foresatte og personale
 • kan være i konstruktiv dialog med eksterne samarbeidspartnere
 • kan se hvordan strukturelle og kulturelle forhold legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid
 • kan identifisere områder som krever utviklingsarbeid og kan vurdere hvilke ledelseshandlinger som er nødvendige for å realisere en ønsket utvikling
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Gjennomført og bestått 1. og 2. trinn barnehagelærerutdanning.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utviklingsoppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Utviklingsoppgaven skal gi studentene erfaringer med å beskrive, analysere og vurdere mulige utviklingsområder i en barnehage på bakgrunn av kartlegging, analyse m.m. Studentene skal arbeide i praksisbestemte grupper. Omfang: 3000 - 4000 ord (+/-10 %).Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen, § 3-9 pkt. 3).-Utviklingsoppgaven kan ikke løsrives fra praksis: Ved trekk eller permisjon fra praksis må utviklingsoppgaven utsettes. Ny praksis må gjennomføres. Studenter som stryker i praksis, får anledning til å gjennomføre utviklingsoppgaveeksamen sammen med gruppen på universitetet.Merk: Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. Eventuell endring i karakter etter klagesensur får bare virkning for studenter som klager. jmf. Forskrift om studier og eksamen § 5-5, 2b.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Oppmøte til undervisning tilknyttet utviklingsoppgaven 100%, Individuelt bidrag i skriveprosessen til utviklingsoppgaven

Spesifiering av arbeidskrav:

Individuelt bidrag i skriveprosessen til utviklingsoppgaven: Alle gruppemeldlemmer må bidra inn i skriveprosessen i forbindelsen med utviklingsoppgaven både iht gruppekontrakt og veiledningsgrunnlag.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Aud Torill Meland
Faglærer: Karin Hole
Praksiskoordinator: Lena Forus
Studiekoordinator: Karin Berner
Praksiskoordinator: Birte Berg
Arbeidsformer

Undervisningsformen vil veksle mellom digitale læringsformer, undervisningsmøter, forelesninger, gruppepresentasjoner og casediskusjoner,. Arbeidsformene fordrer aktiv deltakelse fra studentenes side.. I tilknytning til skrivning av utviklingsoppgaven gis gruppeveiledning.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Åpent for
Barnehagelærer - bachelorstudium
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer av emnet etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto