Hopp til hovedinnhold

Bacheloroppgave (BBLBAC)

Bacheloroppgaven skal bidra til at studenten blir bevisst sin profesjonelle identitet som barnehagelærer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBLBAC

Versjon

2

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
I emnet legges det til rette for at studenten får erfaringer med å planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid i tråd med faglige, metodiske og forskningsetiske krav og retningslinjer. I tillegg til det selvstendige arbeidet med bacheloroppgaven skal emnet derfor gi studenten en innføring i relevante vitenskapsteoretiske perspektiv og metoder innenfor forsknings- og utviklingsarbeid tilsvarende 5 studiepoeng. Bacheloroppgaven skal være profesjonsrettet og bygge på kunnskap fra ett eller flere kunnskapsområder og/eller fordypninger. Problemstillingen skal reflektere relevante spørsmål knyttet til barnehagens virksomhet.
Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:  

Kunnskap

Studenten  

  • har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske spørsmålsstillinger innenfor barnehageforskning
  • har kunnskap om sentrale spørsmål knyttet til forskningsmetoder relatert til studier av barnehagevirksomhet
  • har kunnskap om ulike verktøy for forskning, også digitale, og bruken av dem
  • har inngående kunnskap innafor oppgavens valgte tema og innsikt i hvordan dette utfordrer barnehagens virksomhet, praktisk, faglig og pedagogisk

Ferdigheter

Studenten 

  • kan analysere og reflektere over betydningen av forskning for barnehagens virksomhet
  • kan vurdere og anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utforming av egen bacheloroppgave
  • kan anvende relevante digitale verktøy i forbindelse med eget forskningsprosjekt

Generell kompetanse

Studenten

  • kan formidle kunnskap på en faglig, akademisk og etisk forsvarlig måte
  • kan bruke digitale verktøy på en hensiktsmessig måte i formidling av eget prosjekt
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Gjennomført og bestått 1. og 2. trinn barnehagelærerutdanning.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Individuell bachelor oppgave: 8000 ord (+/- 10 %).Bachelor oppgave i par: 12000 ord (+/- 10 %).Bacheloroppgaven skal leveres i Inspera. Det blir foretatt plagiatkontroll. Det regnes som ett forsøk på prøving dersom fristen ikke overholdes (jf. forskrift om eksamen ved UiS).En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en bacheloroppgave. En kandidat som ikke har bestått bacheloroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan oppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave (Eksamensforskriften, § 2-10 pkt. 4).Merk: Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. Eventuell endring i karakter etter klagesensur får bare virkning for studenter som klager, jf. Forskrift om studier og eksamen § 4-5, 2b.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk tilstedeværelse 80%, Prosjektseminar, Veiledning

Spesifisering av obligatoriske krav:

All undervisning er obligatorisk med krav om 80 % deltakelse.

To veiledningstimer er obligatorisk.

Prosjektseminaret er obligatorisk med krav om 100 % deltakelse.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)
Faglærer: Guri Årsvoll
Faglærer: Marianne Ree
Emneansvarlig: Ksenia Solheim
Praksiskoordinator: Lena Forus
Studiekoordinator: Karin Berner
Praksiskoordinator: Birte Berg
Arbeidsformer
Aktiv deltakelse på eventuelle seminarer, der vi veksler mellom forelesninger, presentasjoner, drøftinger og veiledning i grupper, er obligatorisk for alle studenter. Det er også obligatorisk med to veiledningstimer. I tillegg til undervisning på Campus vil læringsplattformen Canvas være sentral.
Åpent for
Barnehagelærer - bachelorstudium
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer av emnet etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto