Bacheloroppgave (BBLBAC)

Bacheloroppgaven skal bidra til at studenten blir bevisst sin profesjonelle identitet som barnehagelærer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BBLBAC

Versjon

2

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I emnet legges det til rette for at studenten får erfaringer med å planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid i tråd med faglige, metodiske og forskningsetiske krav og retningslinjer. I tillegg til det selvstendige arbeidet med bacheloroppgaven skal emnet derfor gi studenten en innføring i relevante vitenskapsteoretiske perspektiv og metoder innenfor forsknings- og utviklingsarbeid tilsvarende 5 studiepoeng. Bacheloroppgaven skal være profesjonsrettet og bygge på kunnskap fra ett eller flere kunnskapsområder og/eller fordypninger. Problemstillingen skal reflektere relevante spørsmål knyttet til barnehagens virksomhet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske problestillinger innenfor barnehageforskning
  • har kunnskap om sentrale problemstillinger knyttet til forskningsmetoder relatert til studier av barnehagevirksomhet
  • har kunnskap om ulike verktøy for forskning, også digitale, og bruken av dem
  • har inngående kunnskap innen oppgavens valgte tema, og innsikt i hvordan dette utfordrer barnehagens virksomhet, praktisk, faglig og pedagogisk

Ferdigheter

Studenten

  • kan analysere og reflektere over betydningen av forskning for barnehagens virksomhet
  • kan vurdere og anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utforming av egen bacheloroppgave
  • kan anvende relevante digitale verktøy i forbindelse med eget forskningsprosjekt

Generell kompetanse

Studenten

  • kan formidle kunnskap på en faglig, akademisk og etisk forsvarlig måte
  • kan bruke digitale verktøy på en hensiktsmessig måte i formidling av eget prosjekt

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført og bestått 1. og 2. trinn barnehagelærerutdanning.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Individuell bachelor oppgave: 8000 ord (+/- 10 %).Bachelor oppgave i par: 8000-12000 ord.Bacheloroppgaven skal leveres i Inspera. Det blir foretatt plagiatkontroll. Det regnes som ett forsøk på prøving dersom fristen ikke overholdes (jf. forskrift om eksamen ved UiS).En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en bacheloroppgave. En kandidat som ikke har bestått bacheloroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan oppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave (Eksamensforskriften, § 2-10 pkt. 4).Merk: Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. Eventuell endring i karakter etter klagesensur får bare virkning for studenter som klager, jf. Forskrift om studier og eksamen § 4-5, 2b.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse 80%, Prosjektseminar, Veiledning

Spesifisering av obligatoriske krav:

All undervisning er obligatorisk med krav om 80 % deltakelse.

To veiledningstimer er obligatorisk.

Prosjektseminaret er obligatorisk med krav om 100 % deltakelse.

Prosjektskisse, som er godkjent av veileder.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ksenia Solheim

Studieprogramleder:

Kirsten Halle

Praksiskoordinator:

Lena Forus

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Aktiv deltakelse på seminarer, der vi veksler mellom forelesninger, presentasjoner, drøftinger og veiledning i grupper, er obligatorisk for alle studenter. Det er også obligatorisk med to veiledningstimer. I tillegg til undervisning på Campus vil læringsplattformen Canvas være sentral.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto