Hopp til hovedinnhold

Praksis 1. trinn 35 dager BBLPR1

Praksis første studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring (BULL), Samfunn religion, livssyn og etikk (SRLE) og Natur, helse og bevegelse (NHB) 

Fokus i praksis 1. studieår:

 • Ledelse av seg selv og barn

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBLPR1

Vekting (SP)
Antall semestre

2

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Institutt for barnehagelærerutdanning

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført praksis skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytter:

Kunnskap

(kommentatorkompetanse)

Kandidaten har:

 • har kunnskap om aktuelle teorier og forskning om barns danning, utvikling, omsorg, lek og læring
 • kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som en arena for læring, vennskap og kontakt mellom barn
 • har kunnskap om samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og personal.
 • har kunnskaper om barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et flerkulturelt samfunn
 • har kunnskaper om kroppslig lek, motorisk og fysisk utvikling hos barn

Ferdigheter

(aktørkompetanse)

Kandidaten kan:

 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse av hvert enkelt barn og barns betydning for hverandre
 • kan framstå som en bevisst rolle- og språkmodell, både for barn og i samarbeid med personalet og foresatte
 • kan lede aktiviteter med barnegrupper i ulik størrelse
 • vurdere, planlegge og gjennomføre barnehagedagen slik at barnas behov for fysisk aktivitet, hvile, måltid og god hygiene ivaretas
 • lede seg selv og andre i ulike situasjoner
 • reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter og handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelse

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • viser evne til ledelse av seg selv i møte med praksisbarnehagen.
 • kan lede pedagogiske prosesser og se, møte og støtte barns nysgjerrighet og skapende uttrykk i allsidige leke- og læringsopplevelser
 • kan vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og læringsmuligheter uansett alder
 • se sammenhenger mellom individ, gruppe og samfunn og relatere disse sammenhengene til praksis i barnehagen
 • lede, samt være medvirkende og inspirerende sammen med barn i deres bevegelseslek og naturopplevelser
 • analysere og kritisk reflektere over verdier knyttet til bærekraftig utvikling, barnehagens rutiner, kosthold og bevegelsesaktiviteter som sentrale for livsmestring og helse

Innhold

Praksisstudiet skal bidra til kontinuitet, sammenheng og progresjon i utdanningen og til at studenten utvikler seg fra å være student til å bli en profesjonsutøver med barnehagefaglig handlingskompetanse.

Praksisstudiet har derfor økte forventninger og krav til studenten gjennom studieforløpet, fra å kunne planlegge, vurdere og gjennomføre ulike aktiviteter, til å kunne lede barnehagen som en lærende organisasjon.

På første trinn skal studenten utvikle en begynnende forståelse av leken som fenomen og som en arena for læring, vennskap og kontakt mellom barn. Praksisstudiet skal på dette trinnet bidra med kunnskap om barns væremåter, omsorgs-, leke- og læringsbehov. Studenten skal kunne vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og læringsmuligheter uansett alder.

Gjennom praksisstudiet skal studenten få mulighet til å observere og vurdere barns bevegelseskompetanse og tilegne seg kunnskap om hvordan barn gjennom kropp og sanser lærer om verden og seg selv. .

Videre skal praksisstudiet bidra til at studenten kan reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter og handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelser. Studenten skal kunne samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis, 10 dager høst, 25 dager vår 1/1 35 Dager Bestått - Ikke bestått

Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse.Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Lena Forus
Studiekoordinator: Karin Berner
Praksiskoordinator: Birte Berg
Arbeidsformer
Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til praksis og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.
Åpent for
Barnehagelærer - bachelorstudium
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto