Hopp til hovedinnhold

Praksis 1. trinn 35 dager (BBLPR1)

Praksisstudiets første år gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring (BULL), Samfunn religion, livssyn og etikk (SRLE) og Natur, helse og bevegelse (NHB) 

Fokus i praksis 1. studieår:

 • Ledelse av seg selv og barn


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBLPR1

Versjon

1

Vekting (Sp)
Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Praksisstudiet skal bidra til kontinuitet, sammenheng og progresjon i utdanningen og til at studenten utvikler seg fra å være student til å bli en profesjonsutøver med barnehagefaglig handlingskompetanse.

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.  Studenten skal ta del i hverdagslivet og delta aktivt i barns lek og formelle og uformelle samspills- og læringssituasjoner.

Studenten skal i praksisstudiet vise kunnskaper, handlekraft og dømmekraft. De må vise til refleksjon over sin profesjonelle utvikling og ha et bevisst forhold til sin egen rolle som kommende barnehagelærer. I praksisperioden vektlegges studentens skikkethet som blant annet innebærer ansvarlighet i forhold til å møte i tide, holde avtaler og levere avtalt arbeid innen fristen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om seg selv og selvledelse i møte med enkeltbarn og barnegrupper i en mangfoldig barnehage 
 • kunnskap om hvordan fagkunnskap fra kunnskapsområdene kan realiseres med enkeltbarn og barnegrupper 
 • kunnskap om praktisk bruk av observasjon, dokumentasjon og pedagogisk dokumentasjon  
 • kunnskap om bruk av Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver  

Ferdigheter

Studenten kan

 • vise evne til ledelse av seg selv i møte med praksisbarnehagen
 • kan bidra til variert lek og gode samspillsmønstre i møte med enkeltbarn og barnegruppen
 • utøve og analysere egen pedagogisk ledelse av enkeltbarn og barnegrupper i barnehagen 
 • kan legge til rette for variert lek og utvikle gode samspillsmønstre sammen med barn
 • kan utøve og vurdere pedagogisk ledelse i barnehagen
 • anvende innhold fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver i forbindelse med planlegging og gjennomføring av faglige aktiviteter  
 • bruke ulike metoder for observasjon og dokumentasjon 
 • delta i  barns lek, samspills- og læringssituasjoner

Generell kompetanse

Studenten kan

 • ta i bruk observasjon og dokumentasjon som redskap for refleksjon om seg selv, barns væremåter og deres behov 
 • kritisk reflektere og analysere relevante problemstillinger knyttet til pedagogisk ledelse i praksisbarnehagen 
 • analysere og kritisk vurdere hvordan lek og aktiviteter i barnehagens hverdag kan bidra til samspill mellom barn/barn og barn/student 
 • kunne diskutere og reflektere sammen med praksislærer over Rammeplanens betydning for barnehagens praksiser 
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis, 10 dager høst, 25 dager vår 1/1 35 Dager Bestått/ Ikke bestått

Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse. Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Lena Forus
Studiekoordinator: Karin Berner
Arbeidsformer
Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til praksis og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.
Åpent for
Barnehagelærer - bachelorstudium
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer av emnet etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto