Praksis 1. trinn 35 dager (BBLPR1)

Praksisstudiets første år gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring (BULL), Samfunn religion, livssyn og etikk (SRLE) og Natur, helse og bevegelse (NHB)

Fokus i praksis 1. studieår:

 • Ledelse av seg selv og barn


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BBLPR1

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Praksisstudiet skal bidra til kontinuitet, sammenheng og progresjon i utdanningen og til at studenten utvikler seg fra å være student til å bli en profesjonsutøver med barnehagefaglig handlingskompetanse.

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet. Studenten skal ta del i hverdagslivet og delta aktivt i barns lek og formelle og uformelle samspills- og læringssituasjoner.

Studenten skal i praksisstudiet vise kunnskaper, handlekraft og dømmekraft. De må vise til refleksjon over sin profesjonelle utvikling og ha et bevisst forhold til sin egen rolle som kommende barnehagelærer. I praksisperioden vektlegges studentens skikkethet som blant annet innebærer ansvarlighet i forhold til å møte i tide, holde avtaler og levere avtalt arbeid innen fristen.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om seg selv og selvledelse i møte med enkeltbarn og barnegrupper i en mangfoldig barnehage
 • kunnskap om hvordan fagkunnskap fra kunnskapsområdene kan realiseres med enkeltbarn og barnegrupper, inkludert pedagogisk bruk av digital teknologi og bærekraftig utvikling
 • kunnskap om praktisk bruk av observasjon, dokumentasjon og pedagogisk dokumentasjon
 • kunnskap om bruk av Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ferdigheter

Studenten kan

 • vise evne til å lede seg selv i møte med praksisbarnehagen samt utøve og analysere egen pedagogisk ledelse av enkelt barn og barnegrupper i barnehagen
 • kan legge til rette for variert lek og utvikle gode samspillsmønstre sammen med barn
 • anvende innhold fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver i forbindelse med planlegging og gjennomføring av faglige aktiviteter
 • bruke ulike metoder for observasjon og dokumentasjon
 • delta i variert lek, samspills- og læringssituasjoner med barna

Generell kompetanse

Studenten kan

 • ta i bruk observasjon og dokumentasjon som redskap for refleksjon om seg selv, barns væremåter og deres behov
 • kritisk reflektere og analysere relevante problemstillinger knyttet til pedagogisk ledelse og pedagogiske aktiviteter i praksisbarnehagen
 • analysere og kritisk vurdere hvordan lek og aktiviteter i barnehagens hverdag kan bidra til samspill mellom barn/barn og barn/student
 • kunne diskutere og reflektere sammen med praksislærer over Rammeplanens betydning for barnehagens praksiser

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis, 35 dager vår 1/1 35 Dager Bestått/ Ikke bestått

Praksis er obligatorisk.
Det er krav om 100% tilstedeværelse i praksisperioden for å få bestått praksis.
• ALT fravær må dokumenteres med egenmelding eller legeerklæring (eventuelt annen gyldig dokumentasjon).

• Dokumentasjon på fravær fra studenten vedlegges sluttvurderingen.

Uansett fraværsårsak og dokumentasjon:
Alt fravær må tas igjen for at prasksisperioden skal godkjennes. Krav om 100% tilstedeværelse


• Ved stort fravær må studenten regne med å ta hele praksisperioden på nytt ved neste ordinære praksisperiode.


• Ugyldig fravær og fravær som ikke tas igjen i praksisperioden fører til Ikke bestått praksis.

Det gis vanligvis ingen dispensasjon fra kravet om obligatorisk tilstedeværelse. Alt fravær fra praksis være dokumentert. Fraværsdager må tas igjen. Dette avtales med praksislærer. Fraværet må tas igjen så nært opp til praksisperioden som mulig.Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.Studenten skal gjennomføre minimum 3 -5 lederdager

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lena Forus

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til praksis og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto