Hopp til hovedinnhold

Praksis 3. trinn 15 dager (BBLPR3)

Praksis tredje studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttet kunnskapsområdet: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU).

Fokus i praksis 3. studieår:

 • Ledelse av barn og barnehage

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBLPR3

Versjon

1

Vekting (Sp)
Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Studentene skal i tredje studieår utvikle evne til pedagogisk ledelse og ledelse av endrings- og utviklingsprosesser i barnehagen og vise at pedagogisk ledelse innebærer profesjonsetisk bevissthet. Studenten skal fokusere både på egen yrkesidentitet og barnehagens samfunnsmandat og kunne reflektere over dette.
Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført praksis skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytter:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barnehagelærer rollen og hva ulike sider ved profesjonsutøvelsen innebærer i en mangfoldig barnehage
 • har kunnskap om å ledelse og målstyrt pedagogisk ledelse
 • har kunnskap om barnehagen som en lærende organisasjon og utvikling av slike organisasjoner
 • har kunnskap ulike miljø som kan fremmer og ivaretar lek

Ferdigheter

Studenten

 • kan framstå som en barnehagelærer og kunne reflektere rundt ulike sider ved profesjonsutøvelsen
 • kan lede barnehagen som lærende organisasjon
 • kan øke sin generelle pedagogiske lederkompetanse
 • kan legge til rette for et miljø som fremmer og ivaretar lek
 • kan reflektere over balansen mellom målstyrt og pedagogisk ledelse og dialog med medarbeidere, og balansen mellom å ta hensyn til egne behov og være andreorientert

Generell kompetanse

Studenten

 • har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn, foresatte og personale
 • kan være i konstruktiv dialog med eksterne samarbeidspartnere
 • kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis
 • kan identifisere områder som krever utviklingsarbeid og kan vurdere hvilke ledelseshandlinger som er nødvendige for å realisere en ønsket utvikling
Forkunnskapskrav
BBLPR2 Praksis 2. trinn 35 dager
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 15 dager høst 1/1 15 Dager Bestått/ Ikke bestått

Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse. Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Lena Forus
Studiekoordinator: Karin Berner
Arbeidsformer
Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til praksis og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.
Åpent for
Barnehagelærer - bachelorstudium
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer av emner etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto