Hopp til hovedinnhold

Praksis 3. trinn 15 dager BBLPR3

Praksis tredje studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttet kunnskapsområdet: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU).

Fokus i praksis 3. studieår:

 • Ledelse av barn og barnehage

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBLPR3

Vekting (SP)
Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Institutt for barnehagelærerutdanning

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført praksis skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytter:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • kunnskap om ledelse og veiledning av mennesker med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger.
 • kunnskap om relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelses- og utviklingsarbeid
 • kunnskap om makt, medvirkning, mangfold og likeverd i demokratiske prosesser i barnehage

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • kan vise selvstendighet i å lede veilednings- og samarbeidsprosesser i utviklingsarbeid
 • kan anvende relevant profesjonsforsking i utvikling av barnehagen og barnehagelærerprofesjonen
 • har ferdigheter til selvstendig og i samarbeid med andre å planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk arbeid

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn, foresatte og personale
 • kan være i konstruktiv dialog med eksterne samarbeidspartnere
 • kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis
 • kan identifisere områder som krever utviklingsarbeid og kan vurdere hvilke ledelseshandlinger som er nødvendige for å realisere en ønsket utvikling

Innhold
Praksisstudiet skal bidra til at studentens ferdigheter til å kunne planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk arbeid, både selvstendig og i samarbeid med andre. Videre skal studenten gjennom praksisstudiet utvikle sin evne til å reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk. Studenten skal kunne lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis. De skal utvikle en relasjonell forståelse og kompetanse og mestre kommunikasjon med barn, foresatte og personale.
Forkunnskapkrav
Bestått praksis fra forrige studieår.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 15 dager høst 1/1 15 Dager Bestått - Ikke bestått

Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse.Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Inger Marie Øglænd
Praksiskoordinator: Bjørg Danielsen Jølbo
Emneansvarlig: Lena Forus
Studiekoordinator: Karin Berner
Arbeidsformer
Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til praksis og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.
Åpent for
Barnehagelærer - bachelorstudium
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto