Audiovisuell fortelling 3 (BFJ301)

Dette emnet skal gi studentene fordypning i audiovisuell fortelling med vekt på alternative fortellerformer og nye måter å strukturere et materiale på. Et materiale som kan bestå av både tekst, bilde, lyd, musikk og interaktivitet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BFJ301

Versjon

2

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Faget har to hoveddeler. En del der en fordyper seg i multimedial fortelling og en del der en fordyper seg i dokumentarfilm. Faget vil være strukturert rundt flere større oppgaver som inngår i en mappeevaluering. Det vil bli gitt en teoretisk innføring i alternative fortellermodeller, interaktivitet og hierarkiske strukturer og kritikk av den klassiske aristoteliske fortellingen. Det vil også bli gitt opplæring i software som muliggjør en multimedial strukturering av materiale. Analyse og teoretisk refleksjon rundt eksempler og eget arbeid vil også vektlegges.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Ved avslutningen av emnet skal studenten ha kunnskap om ulike fortellermetoder og sjangre samt en evne til kritisk refleksjon rundt eget og andres arbeider.
  • Studenten skal ha en forståelse av hvordan en kan bruke de ulike audiovisuelle virkemidlene på forskjellige måter og hva som er de ulike audiovisuelle uttrykkenes styrke og svakheter.

Ferdigheter

  • Studenten skal kunne anvende kunnskapen gjennom praktisk arbeid og utvikle håndverket innenfor fagene foto, lys, komposisjon, klipp, lyd og lyddesign.
  • Studenten skal kunne løse fortellermessige utfordringer og kunne utvikle det kunstneriske uttrykket.

Generell kompetanse

  • Etter fullført emne skal studenten ha tilegnet seg grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap om, og forståelse av, audiovisuell fortelling som fag.
  • Studenten skal også ha et reflektert forhold til filmhistorie, analyse og teori. I tillegg skal studenten lære seg å jobbe i team og forholde seg profesjonelt til sin fagfunksjon.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering 1/1 1 Semester Bokstavkarakterer

Mappen skal inneholde flere innleverte oppgaver. Oppgavene skal leveres til gitte frister i løpet av semesteret, men vurderes samlet og gis en felles karakter etter at hele mappen er levert.Konteeksamen vil foregå på tilnærmet lik måte som ved gjennomføring av ordinær eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk deltakelse på alle produksjoner og workshop i emnet. Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske, og de må være godkjent før studenten får å få sensur på mappe eksamen. Oppgaver og produksjoner evalueres i hovedsak muntlig, ofte i felles gjennomganger. Disse gjennomgangene krever obligatorisk fremmøte/deltaking.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne må kandidaten ha levert og fått godkjent alle obligatoriske innleveringsarbeider. I tillegg kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder deltakelse/oppmøte ved obligatorisk undervisning, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Sigmund Trageton

Faglærer:

Nadine Zoghbi

Faglærer:

Sindre Skjøld

Arbeidsformer

Forelesninger og laboratoriearbeid. Seminarbasert undervisning.

Studenter bør være oppmerksomme på at temaer som behandles i forelesninger og workshops er eksamensrelevante og at evalueringsform er mappe.

Studiet vil periodevis kunne kreve arbeid utover vanlig arbeidstid. Det kan derfor være vanskelig å kombinere studiet med fast arbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Audiovisuell fortelling 3 (BFJ301_1) 10
Fjernsynsproduksjon 3 (BFJ310_1) 5
Multimediefortellinger (BJO310_1) 5

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto