Matematikk og statistikk (BHO160)

Dette er et emne hvor studentene blir kjent med matematiske begreper som grunnlag for økonomiforståelse og en introduksjon til statistiske metoder for bruk til dataanalyse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BHO160

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Matematikk:

Grunnleggende algebra, likninger, funksjoner, derivasjon, grensefunskjon og optimun, aritmetisk rekke og finansmatematikk

Statistikk:

Deskriptiv statistikk, sannsynlighetsberegning, diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, utvalgsteori, intervallestimering, hypotesetesting og statistisk interferens.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter gjennomført emne skal studentene

 • Ha teoretiske kunnskaper i matematikk som er nødvendige for å kunne nå ferdighetsmålene i emnet og studiet ellers.
 • Kunne knytte matematikk- og statistikkunnskapen til problemstillinger innenfor hotell- og reiseliv.

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne skal studentene

 • Kunne forstå økonomisk tolking av den lineære funksjonen, den kvadratiske funksjonen generelt og kostnads, inntekts og profittfunksjoner spesielt. 
 • Kunne finne ekstremalpunkter og ekstremalverdier til den kvadratiske funksjonen av en variabel
 • Kunne forstå begrepen grenseverdi. Kunne definere og ha en intuitiv forståelse av den deriverte.
 • Kjenne til anvendelser av matematikk i økonomi og finans.
 • Kunne tolke beskrivende statistikk.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om sannsynlighetsregning, tilfeldige variabler, standardavvik og varians.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om konfidensintervall og hypotesetesting.

Generell kompetanse:

Etter gjennomført emne skal studentene:

 • Beherske grunnleggende begreper og metoder i matematikk med sikte på anvendelse i hotell- og reiselivsfag, og dermed være i stand til å lese og tilegne seg teori med et visst matematisk nivå
 • Kjenne til noen matematiske og statistiske standardmodeller for sentrale teoretiske forhold, og kunne behandle dem analytisk

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer - 1), Godkjent kalkulator,

1) Alt skriftlig materiale som inkluderer pensumbøkene, undervisningsnotatene, de tidlige eksamenene, og så videre.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% obligatorisk oppmøte, Skriftlige øvinger

80% obligatorisk oppmøte på forelesning.

En obligatorisk innleveringsoppgave må være bestått for å få adgang til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jinghua Xie

Arbeidsformer

Forelesninger og oppgaveseminar

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematikk for serviceledelse (BHO135_1) 5
Statistikk og metode (BHO115_1) 5
Matematisk analyse (BØK135_1) 5
Statistikk (BØK145_1) 5

Åpent for

Hotelledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto