Matematikk og statistikk (BHO160)

Dette er et emne hvor studentene blir kjent med matematiske begreper som grunnlag for økonomiforståelse og en introduksjon til statistiske metoder for bruk i dataanalyse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BHO160

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Kurset består av to deler, matematikk og statistikk. Innholdet skal gi kunnskap og ferdigheter som gir grunnlag for videre emner i studieprogrammene. Dette gjelder spesielt i Bedriftsøkonomi og Samfunnsvitenskapelig metode, samt Finansregnskap og Revenue management for hotelledelse og Digital research methods and big data analytics for digital serviceledelse.

Matematikk:

Grunnleggende algebra, likninger, funksjoner, derivasjon, grensefunksjon og optimum, geometriske og aritmetisk rekker og finansmatematikk

Statistikk:

Deskriptiv statistikk, sannsynlighetsberegning, diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, utvalgsteori, intervallestimering, hypotesetesting og statistisk inferens.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter gjennomført emne skal studentene

 • Ha teoretiske kunnskaper i matematikk som er nødvendige for å kunne nå ferdighetsmålene i emnet og studiet ellers.
 • Kunne knytte matematikk- og statistikkunnskapen til problemstillinger innenfor servicenæringen.

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne skal studentene

 • Kunne forstå økonomisk tolking av lineære funksjoner og andregradsfunksjoner generelt, og kostnads-, inntekts- og profittfunksjoner spesielt.
 • Kunne finne ekstremalpunkter og ekstremalverdier til polynomfunksjoner.
 • Kunne forstå begrepet grenseverdi.
 • Kunne definere og ha en intuitiv forståelse av den deriverte.
 • Kjenne til anvendelser av matematikk i økonomi og finans.
 • Kunne tolke beskrivende statistikk og ha grunnleggende kunnskaper om sannsynlighetsregning, tilfeldige variabler, standardavvik og varians.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om konfidensintervall og hypotesetesting.

Generell kompetanse:

Etter gjennomført emne skal studentene:

 • Beherske grunnleggende begreper og metoder i matematikk med sikte på anvendelse i serviceledelsesfag, og dermed være i stand til å lese og tilegne seg teori på et visst matematisk nivå
 • Kjenne til noen matematiske og statistiske standardmodeller for sentrale teoretiske forhold, og kunne behandle dem analytisk

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer - 1), Godkjent kalkulator,

1) Alt skriftlig materiale som inkluderer pensumbøkene, undervisningsnotatene, de tidlige eksamenene, og så videre.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% obligatorisk oppmøte, Skriftlige øvinger
Det er krav om 80% obligatorisk oppmøte på forelesning, samt en bestått obligatorisk innleveringsoppgave for å få adgang til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jinghua Xie

Faglærer:

Trude Furunes

Faglærer:

Jeanette Goa

Arbeidsformer

Forelesninger, oppgaveseminar og skriftlige øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematikk for serviceledelse (BHO135_1) 5
Statistikk og metode (BHO115_1) 5
Matematisk analyse (BØK135_1) 5
Statistikk (BØK145_1) 5

Åpent for

Hotelledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto