Norsk hotellhøgskole

NHS utdannar studentar innan service-, hotell- og reiselivsleiing på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og er i front på forsking knytt til servicenæringa og hotell- og reiselivsbransjen.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Tilsette

30

Instituttleiar

Trude Furunes

Stipendiatar

5

Studentar

470

Kontakt oss

51 83 37 00 Facebook

Korleis vil reiselivsbransjen utvikla seg?

Om instituttet

Studenter sitter på plen utenfor NHS, Norsk Hotellhøgskole

Servicenæringa er ein av dei hurtigst veksande næringane i verda, og eitt av hovudområda som Noreg skal livnæra seg av den dagen olja tar slutt. Då trengst det kompetanse innan serviceleiing, vertskapsleiing, opplevingsproduksjon og reisemålsutvikling, i tillegg til tradisjonell kunnskap innan service, marknadsføring, økonomi og leiing.

NHS er verdas nest eldste hotell- og reiselivsutdanning, og har sidan 1912 utdanna hotelleiarar og andre leiarar innan reiseliv og servicesektoren. Frå hausten 2023 tilbyr me eit nytt studium i digital serviceleiing.

Her kan du lesa om Norsk hotellhøgskole sitt 110-årsjubileum.

Instituttet har i dag eit av Europas største forskingsmiljø innan dette fagområdet, og tenker stadig framover. Forskinga er særleg knytt til satsingane på turistars opplevingar og reiselivsleiing, og serviceopplevingar og gjestfrihet.

Kontakt oss:

Dei tilsette ved NHS held til i Ellen og Axel Lunds hus på campus Ullandhaug. Instituttleiar er Trude Furunes, og kontorsjef er Tone Olsen. Telefon: 51 83 37 00

Det 32. nordiske symposiet om turisme- og gjestfrihetsforskning

NHS er vertskap for Nordisk Symposium 2024 - send inn abstrakt no!

Årets tema er "The roles of humans and technology in shaping the future". Frist for innsending av abstrakt er 17. april.

Picture of Stavanger skyline during night

Symposiet er ein forskingskonferanse i regi av The Nordic Society for Tourism and Hospitality Research (NORTHORS). Symposiet er ei plattform for akademisk debatt og utvikling innan turisme- og gjestfridomsforsking i Norden og i ein breiare europeisk og global kontekst. NORTHORS er nært knytt til Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, som er eit fagfellevurdert vitskapleg tidsskrift gitt ut av Taylor and Francis.

Les om symposiet og korleis du sender inn abstracts.

Nyheiter frå instituttet

Kaleidoskop - en festival fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kaleidoskop setter fokus på viktige hendelser, livsendringer og kritiske perspektiver. Ved å presentere ulike synsvinkle...

Flere publiseringspoeng til samfunnsvitenskapelige forskere

På fem år har antall publiseringspoeng oppnådd av samfunnsvitenskapelig forskning ved UiS, mer enn doblet seg.

5,7 millioner til å optimalisere nye dagligvareprodukter

UiS-forskere skal samarbeide med Foodback i et nytt prosjekt som skal jobbe for å øke nye produkters sjanse for å overle...

Ny professor i reiselivsøkonomi

Jinghua Xie er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i reiselivsøkonomi på Norsk hotellhøgskole.

Nyheter fra NHS: Dette skjer for tiden

Det er spennende tider hos Norsk hotellhøgskole (NHS), og med tankesettet «gode steder å bo, er gode steder å besøke» i ...

Hotellhøgskolen feiret 110 år med konferanse og bankett

Hotell-, reiselivs- og servicebransjen samlet seg denne uken på UiS for faglig input om identitetsbygging og omdømme – o...

Yrende liv på karrieredag

I dag møtte Malin Rønning muligens sin framtidige arbeidsgiver, under Norsk hotellhøgskoles karrieredag.

Nytt studieprogram innen digital serviceledelse

Fra høsten 2023 kan du ta bachelorprogrammet digital serviceledelse ved Universitetet i Stavanger.

Samles over grytene for å skape gode retter og fine vennskap

Studenter ved Norsk hotellhøgskole arrangerer jevnlige matkvelder for spiselig, sosialt og faglig påfyll.

Eksperter på markedsføring, innovasjon og organisasjonspsykologi til Norsk hotellhøgskole

Tre nye professorer er klare til semesterstart ved Norsk hotellhøgskole. Skolen styrker det faglige tilbudet til student...

Skal kartlegge håndtering av seksuell trakassering i hotell- og reiselivsbransjen

Medlemmer av forskergruppen WITH har fått innvilget 900 000 kr til å se på hvordan seksuell trakassering håndteres i nor...

Flere studenter fullførte grad med skreddersydd tilbud

Individuelt opplegg for å fullføre bachelorgraden har gitt gode resultater.

– Målet er å bli hotelldirektører

Det er den klare meldingen fra to studenter ved Norsk hotellhøgskole, som er i ferd med å gjøre ferdig bachelorgradene...

– Tett på næringslivet, utvikler ledere og supert studentmiljø

Det er noen av tilbakemeldingene Norsk hotellhøgskole får fra tidligere studenter. Svært mange har lederstillinger innen...

Feiret framtidens ledelse og innovasjon

Det nye UNESCO-professoratet innen ledelse, innovasjon og framtidskyndighet ble feiret med refleksjoner om framtiden og ...

Sabla sprudlende start på 110-årsjubileet

To tidligere studenter ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger, Bent Høie og Dag Terje Klarp Solvang, sab...

Får nesten fem millioner til å utvikle ny master

Norsk hotellhøgskole og UNESCO-professoratet i ledelse, innovasjon og fremtidskyndighet får 4 856 000 kroner av Direktor...

Her «gamer» studentene i forelesningen

For å lære studentene mest mulig om markedsføring legges pensumbøker og vanlige forelesninger vekk for en periode, til f...

Butikkdøden: Korleis blir framtidas bykjernar?

Nye handlemønster krev nye strategiar for sentrumsbutikkane. Eit millionprosjekt skal sjå på moglegheitene handelsstande...

Skal sjå på utviklinga av norske reisemål

I eit utval nedsett av regjeringa, som skal gi råd om reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommunar, sit Tru...

Studietilbod

Vi har utdanna leiarar innan hotell, reiseliv og servicesektoren sidan 1912. Frå hausten 2023 utvidast studietilbodet med bachelor i digital serviceleiing. Utdanningane ved NHS er tverrfaglege og gjev deg brei kunnskap om leiing og service, samt djupnekunnskap om hotell, reiseliv eller serviceleiing.

Utdanningane ved NHS gir deg kunnskap om vertskap, hotelldrift, opplevings- eller reisemålsutvikling, i tillegg til service, marknadsføring, juss, økonomi og leiing.

Se webinar om bachelor i hotelledelse, bachelor i reiselivsledelse og bachelor i digital serviceledelse.

Forsking

Norsk hotellhøgskole har forsking innan leiing, servicenæringa og hotell- og reiselivsbransjen.

ForskArgruppe

Korleis skaper vi inkluderande arbeidsliv i hotell- og reiselivsindustrien?

Deltidsstillingar, mellombelse arbeidskontraktar og jobbar som krev lite formell utdanning eller språkkompetanse, fører til utfordringar for inkludering og integrering i hotell- og reiselivsindustrien.

Kjenneteikn ved hotell- og reiselivsindustrien er kulturelt mangfald med tilsette frå mange ulike nasjonalitetar. I tillegg er det ein overrepresentasjon av kvinnelege og yngre arbeidstakarar i bransjen. Mange er tilsette i deltidsstillingar, med mellombelse arbeidskontraktar og jobbar som i liten grad krev formell utdanning eller språkkompetanse.

Alt dette bidrar til å skapa komplekse utfordringar for inkludering og integrering i arbeidslivet. Gruppa forskar på inkluderande arbeidslivsprosessar innan hotell og reiseliv, og søker i tillegg kunnskap og læring frå andre tilknytta område.

Forutan forskarar frå Norsk hotellhøgskole, består gruppa av forskarar frå Sverige, Skottland og Australia. Dette gir spennande moglegheiter for å samanlikna inkluderande arbeidslivsprosessar og kulturelt mangfald i fleire land. Forskinga skal bidra til utfyllande kunnskap om framtidige utfordringar knytta til mangfald og inkludering i arbeidslivet innan den globale hotell- og reiselivsindustrien.

Forskargruppeleiar er førsteamanuensis Tone Therese Linge.

Les meir her: Hvordan skaper vi inkluderende arbeidsliv i hotell- og reiselivsindustrien?

Prosjekt

Kva et heimebuande eldre?

Mange eldre må på sjukeheim på grunn av underernæring. Eit blikk inn i kjøleskapet fortel kvifor – og kan seia noko om løysinga.

En eldre kvinne sitter og holder en kaffekopp.

Prosjektet "Kjøleskapsfortellinger, mat for morgendagens eldre" handlar om eldre som bur heime og kva dei et utanom dei faste middagsleveringane. Målet har vore å utvikla metodar for å avdekka behov og ønsker for mat og måltidsløysingar som inngår i ei heimlevering til heimebuande eldre.

Leiar for prosjektet var Kai Victor Hansen, i samarbeid med Nina Innvær Jæger fra Skipper Worse. Prosjektet vart avslutta 2018.

Prosjekt

Korleis kan ein måla måltidsopplevingar?

Ved å scanne ein QR-kode kan kundar gi rask tilbakemelding på korleis dei opplever maten og drikken medan erfaringa er fersk.

Prosjektet "Digitale verktøy for forbedrede måltidsopplevelser" handlar om å utvikla måleinstrument for måltidsopplevingar. Appen Foodback har blitt testa på kantiner, cruisebåtar, restaurantar og blant take away-kunder får å kartlegge tidspunkt for når det er naturleg for klientell å gi tilbakemelding, samt hva kundane set pris på i ulike situasjonar. Målet for prosjektet har vore å skaffa forskingsgrunnlag for såkalla "table-tents" med QR-kode for direkte tilbakemelding frå kundar i hotell-, restaurant-, kantine- og serveringsverksemder.

Leiar for prosjektet var Kai Victor Hansen, i samarbeid med Daniel Chaibi frå Foodback AS og Birgitte Melvær Wiig frå VRI Rogaland. Prosjektperioden var 2014-2020.

Instituttleiinga

Instituttleder
51833762
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Kontorsjef
51833703
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon NHS

Instituttadministrasjonen

Seniorkonsulent
51833756
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon NHS
Rådgiver
51832412
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon NHS
Førstekonsulent
51832809
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon NHS

Instituttrådet

Instituttrådet gir instituttleiar råd i følgande saker:

  • Strategiske planar på instituttets fagområde
  • Studietilbod ved instituttet
  • Område for satsingar på forskning, innovasjon og formidling
  • Instituttrådet skal også høyrast i ad hoc-saker som har strategisk betydning for instituttet.

Fakultetsstyret oppnemner eksterne rådsmedlemer etter forslag fra instituttråda, og dei velger sjølv leiar.

Medlemmer i instituttrådet ved NHS

Leiar: Tarje Hellebust (ekstern representant)

Vitskapleg tilsette: Olga Gjerald, Einar Marnburg, Trude Furunes

Teknisk-administrativt tilsette: Jeanette Goa    

Studentrepresentantar: Silje Karin Teig, Maria Backman

Nyttige lenker