Strategisk hotelledelse (BHO285)

Kurset gir en teoretisk innføring i Strategisk Ledelse og har til hensikt å gi økt kunnskap og ferdigheter innen strategisk tenkning, strategisk analyse og strategisk evaluering/implementering. Kurset gir også en grunnforståelse for de komplekse iterative fasene i strategi-arbeidet.

Kurset omhandler 4 sentrale faser: a) Formulering av strategi (mål, visjoner etc.) b) Strategisk analyse (interne/eksterne forhold) c) Implementering av strategi d) Evaluering/kontroll av strategien. Strategisk ledelse handler om: valg,om å ta riktige beslutninger på rett tidspunkt samt analytisk forståelse av indre og ytre krefter slik som for eksempel bærekraftig utvikling som kan påvirke strategien/konkurransesituasjonen. Strategisk ledelse handler også om evne til å utvikle strategiske alternativer (for eksempel endre strategien) og hvorvidt man evner til å implementere og evaluere strategien.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BHO285

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av kurs er det forventet at studenten kan bidra til en kreativ og praktisk strategiprosess i organisasjonen. Med det forstås at de kan hjelpe til med å analysere interne ressurser og eksterne utfordringer i organisasjonen/bransjen samt implementere og evaluere strategiske valg/prosesser.

Det forventes økt kunnskap/innsikt innen:

 • Forstå betydningen av ledelses-perspektivet og strategisk ledelse
 • Forstå strategi-arbeidet som en kontinuerlig iterativ prosess - hvor alle fasene er sentrale
 • Økt kunnskap om konsept (utvikling), visjoner, mål og forretningsidé
 • Økt innsikt for betydningen av strategisk verdiforankring: hvordan små justeringer kan påvirke/endre organisasjonens måltall/verdi (losjitall, RevPar.)
 • Økt innsikt i hvordan interne forhold (barrierer) som "intern motstand", manglende kunnskap om teknologi/innovasjon, manglende kunnskap om endringsprosesser generelt kan påvirke strategien.
 • Økt innsikt i hvordan eksterne forhold som: bærekraftig utvikling, politiske beslutninger og globale hendelser kan påvirke strategien.
 • Økt kunnskap om implementering og evaluering av strategiprosessen

.Det forventes ferdigheter innen:

 • Konseptuell forståelse av Strategisk Ledelse, deriblant evne til å anvende teoretiske modeller i praksis.
 • Kan identifisere og drøfte strategiske utfordringer og foreta enkle strategiske valg
 • Basis-ferdigheter i utarbeidelse av strategidokumenter
 • Kan verifisere sentrale barrierer, både interne og eksterne, som kan hindre strategiarbeidet
 • Kan bidra med å implementere strategiene i organisasjonen, og være med på å evaluere strategi prosessen

​Etter endt kurs skal studenten ha generell kompetanse innen:

 • Kurset skal forberede studenten til å tenke og arbeide strategisk ut fra et ledelsesperspektiv. Sentrale ferdigheter er: definere mål, analyse-arbeid, implementering og evaluerings ferdigheter - samt det å forstå strategisk ledelse som en helhet

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BHO140 Introduksjon til hotelledelse

Eksamen / vurdering

Skriftlig oppgave i gruppe og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig oppgave i gruppe 2/5 Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 3/5 4 Timer Bokstavkarakterer

Skriftlig oppgave i gruppe på maks 4 studenter (karakter).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlige øvinger og muntlig presentasjon
Obligatoriske innleverings-oppgaver og aktiv deltakelse på e.g. Canvas må være bestått for å få avlegge eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Annie Haver

Arbeidsformer

 1. Forelesninger
 2. Dialog i plenum
 3. Gruppearbeid/diskusjoner
 4. Digitale øvelser (e.g. Canvas; Multiple Choice etc.)
 5. Oppgaveskriving samt gruppe presentasjon
 6. Casebasert undervisning
 7. Debatt basert undervisning

Det anbefales å følge forelesninger - og ta notater underveis i undervisningen. Kurset krever stor arbeidsinnsats, både under og etter forelesningene (Case må leses nøye før undervisning). Det må påregnes vesentlig arbeidsmengde pr. uke utover de 40 timene som undervisningen består av.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Planlegging og forvaltning av hotellbygg (NH0584_A) 6
Markedsføring (NH0854_1) 6
Planlegging og drift av hoteller og restauranter (BHO210_1) 10
Planlegging og drift av hoteller og restauranter (BHO260_1) 10

Åpent for

Hotelledelse - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto