Bacheloroppgave i hotelledelse (BHOBAO)

Bacheloroppgaven er et større, faglig arbeid som avslutter det treårige bachelorstudiet. Arbeidet med oppgaven skal gi studentene anledning til faglig fordypning innenfor et relevant tema som de velger selv. Hensikten er å gi studenten en dypere innsikt i et bestemt felt eller fagområde, ved å trekke inn relevante emner, metoder og teorier fra studiet. I prosessen med å utforme oppgaven skal studenten tilegne seg erfaring med faglige tilnærminger og bruk av forskningsmetoder. Å jobbe med bacheloroppgaven gir også studenten mulighet til å utvikle ferdigheter i kritisk tenkning, problemstilling og presentasjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BHOBAO

Versjon

1

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Studentene velger og formulerer selv en problemstilling innenfor bestemte kriterier. Problemstillingen kan være empirisk utforskende, kunnskapsoppsummerende eller prosjektorientert. De må begrunne valget av denne problemstillingen og anvende egnede forskningsmetoder og verktøy for å besvare den. Arbeidet skal dokumenteres skriftlig i en akademisk form som følger faglige standarder.

Oppgaven kan leveres som et gruppearbeid utført av inntil tre studenter eller som et individuelt arbeid. Ved gruppearbeid foreligger et krav om solidarisk ansvar, aktivt samarbeid og felles medvirkning.

Det er laget eget veiledningshefte for skriving av bacheloroppgaver ved instituttet og annen relevant informasjon vil bli lagt ut på Canvas. Oppgaven skal være basert på minst ett fag og en metode som er del av det aktuelle studieprogrammet.

Det avholdes et oppgaveseminar i høstsemesteret (5. semester) der studentene blir introdusert til de formelle rammene for en bacheloroppgave, med spesielt fokus på valg av tema og problemstilling. Etter seminaret skal studentene velge tema/problemstilling og utarbeide et temanotat som skal leveres innen en gitt frist. På bakgrunn av innlevert temanotat får studentene tildelt en veileder.

Studentene skal i løpet av januar utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal leveres innen en gitt frist. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde informasjon om tema, problemstilling, og forskningsdesign, samt en vurdering av om studien er meldepliktig og dekkes av felles meldeskjema til Sikt. Prosjektbeskrivelsen skal også inneholde en framdriftsplan og en oversikt over relevant litteratur. Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes av veileder.

Læringsutbytte

Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven skal studentene tilegne seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • kunne gjøre rede for faglige problemstillinger innenfor selvvalgt tema
 • kunne opparbeide seg fordypningskompetanse innenfor selvvalgt tema
 • ha kunnskap om retningslinjer for forskningsetikk, personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter
 • ha kunnskap om kravene til en akademisk oppgave

Ferdigheter

 • kunne formulere en problemstilling og arbeide systematisk for å løse den
 • kunne velge ut og anvende relevant teori som en del av forskningsprosessen
 • kunne analysere og drøfte en problemstilling
 • kunne velge og anvende relevant metode i forhold til problemstilling
 • kunne vurdere spørsmål knyttet til forskningsetikk, personvern og informasjonssikkerhet i et forskningsprosjekt

Generell kompetanse

 • ha kompetanse til å planlegge og gjennomføre et mindre forskningsarbeid under veiledning
 • kunne formidle sitt faglige bidrag i skriftlig form gjennom de formkrav som stilles til en akademisk publikasjon
 • kunne fremstille informasjon og fagstoff slik at det belyser en problemstilling

Forkunnskapskrav

De to første årene av bachelorprogrammet må være bestått før en kan starte arbeidet med bacheloroppgaven.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Temanotat, Prosjektbeskrivelse

Temanotat: Studenten skal utarbeide et temanotat i løpet av 5. semester som danner grunnlaget for tildeling av veileder.

Prosjektbeskrivelse: Studenten skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal leveres innen en gitt frist tidlig i 6. semester. Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes av veileder. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde informasjon om tema, problemstilling, undersøkelsesopplegg og teori, og en vurdering av om studien er meldepliktig og dekkes av felles meldeskjema til Sikt. Skissen skal også inneholde en framdriftsplan og en oversikt over relevant litteratur.

Fagperson(er)

Veileder:

Dag Osmundsen

Arbeidsformer

Å skrive bacheloroppgave er et selvstendig arbeid under veiledning. I samråd med veileder velger studenten metodisk tilnærming og arbeidsopplegg. Det blir gitt ett oppgaveseminar i høstsemesteret om hvordan finne tema, og å formulere og avgrense problemstilling. Etter seminaret skal studentene velge tema/problemstilling og utarbeide et temanotat som skal leveres innen en gitt frist. I januar blir det gitt seminarer som er relevante for fullføring av bacheloroppgaven. Studentene har krav på 3 veiledningsmøter gjennom arbeidet med oppgaven. Veileder kan ha fellesmøter med de studentgruppene som vedkommende veileder.

Åpent for

Hotelledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto