Mikrobiologi (BIO220)

Dette emnet gir en introduksjon til mikrobiologi. Emnet omfatter også et praktisk laboratoriekurs der grunnleggende mikrobiologiske teknikker blir undervist.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BIO220

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Mikrober har levd på jorda i lang tid og har påvirket planeten gjennom dette tidsrommet. Evolusjon av mikroorganismer vil bli presentert, og hvordan disse har omdannet jorda til et, for mennesket, levelig sted. Grunnleggende informasjon om mikroorganismer vil bli presentert og deres rolle for helse og sykdommer. Moderne metoder vil bli diskutert og hvordan vi nå kan studere mikroorganismene rundt oss. Forelesningene vil bli supplert med nyere vitenskapelige artikler og vil i størst mulig grad være forskningsbaserte. Det er også en laboratoriedel der grunnleggende mikrobiologiske teknikker undervises.

Læringsutbytte

Emne-spesifikke ferdigheter

1. Vise forståelse for viktigheten av diversiteten av mikroorganismer i miljøet og for mennesker, inkludert deres økonomiske betydning.

2. Vise forståelse for klassifiseringsmåter anvendt på mikroorganismer, inkludert de basert på molekylære kriterier.

3. Vise kjennskap til prinsipielle egenskaper hos bakterieceller, spesielt egenskaper som er annerledes enn hos eukaryote celler, inkludert genetisk informasjon og overføring.

4. Vite hvordan mikroorganismer kultiveres og studeres.

5. Kunne håndtere mikroorganismer trygt i laboratoriet.

6. Vise kompetanse på bruk av lysmikroskop.

Disiplin-spesifikke ferdigheter

1. Vise til kunnskap og forståelse av mikrobiologi.

2. Vise til kunnskap om essensielle fakta og teori i en underdisiplin av biofag.

3. Begynne å evaluere aspekter av biovitenskaper med referanse til lærebøker.

4. Med noe veiledning, kunne anvende etablerte teknikker og analyse, og praktiske undersøkelser.

Personlige og nøkkelferdigheter

1. Arbeide med andre trygt i et laboratorium.

2. Med noe veiledning, begynne å utvikle ferdigheter for selvstendig arbeid.

3. Med noe veiledning, velge ut og håndtere informasjon fra bøker, vitenskapelige artikler, og internet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BIO100 Cellebiologi, BIO200 Biokjemi

Eksamen / vurdering

Written exam and written assignment linked to the lab work

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Written exam 3/5 2 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt
Written assignment linked to the lab work 2/5 Bokstavkarakterer

For å bestå emnet må begge deler (digital skriftlig eksamen og skriftlig laboratorieoppgave) være bestått.Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen på laboratorieøvelsene. Dersom en student ønsker å gjøre laboratorieøvelsene på ny, kan dette gjøres neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske laboratoriearbeid skal gjennomføres til de tider og i gruppene som tildeles og publiseres. Gyldig fravær på grunn av sykdom eller andre årsaker skal snarest meldes til faglærer. Ved gyldig fravær kan det være mulig å gjennomføre laboratoriearbeidet til andre tider der det er avtalt med faglærer. Dette er ikke en rettighet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Mark van der Giezen

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Julie Nikolaisen

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

Lectures, group discussions, online teaching and guest lecturers. The laboratory part is 4 hours per week for six weeks.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Mikrobiologi (BIK190_1) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Teknisk miljøvern - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto